Ministerieel Besluit van 19 juli 2018
gepubliceerd op 23 augustus 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031734
pub.
23/08/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031734

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen


De Minister-President van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de Plaatselijke besturen, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, inzonderheid op artikel 21, gewijzigd bij ordonnatie van 16 december 2011;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2017, artikel 5, 21°, c);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen, Besluit :

Artikel 1.Voor de vernieuwing van de gemeenteraden in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad worden de oproepingsbrieven opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De keerzijde van de oproepingsbrieven vermeldt de tekst van de onderrichtingen voor de kiezers zoals bepaald bij ministerieel besluit van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden sluiten tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook de tekst van artikel 42bis, §§ 1 tot 4, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Deze teksten dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezers te worden vermeld.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 juli 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^