Ministerieel Besluit van 19 juni 2000
gepubliceerd op 28 juni 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1936 betreffende het beheersloon toe te passen op de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven waarden

bron
ministerie van financien
numac
2000003389
pub.
28/06/2000
prom.
19/06/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1936 betreffende het beheersloon toe te passen op de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven waarden


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit nr. 257 van 12 maart 1936 tot invoering van een beheersloon op de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven waarden;

Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 513 Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1989 betreffende de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 1997, inzonderheid wat betreft de artikelen 45 tot 60;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 1936 betreffende het beheersloon toe te passen op de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven waarden, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 19 januari 1976 en van 6 juni 1995;

Overwegende dat het noodzakelijk is om vanaf 18 juli 1997, datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juni 1997 betreffende de openbare uitkoopaanbiedingen, in het ministerieel besluit van 2 april 1936 het onderscheid tussen titels met nominale waarde en zonder nominale waarde te maken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, derde lid van het ministerieel besluit van 2 april 1936 betreffende het beheersloon toe te passen op bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven waarden, worden de woorden « N 41 » geschrapt.

Art. 2.In artikel 4 worden de woorden « Dit loon wordt vastgesteld op twee frank per duizend of fractie van duizend frank van de waarde van het afgegeven effect met een minimum van tweehonderd vijftig frank per opvraging » vervangen door de woorden « Voor de titels met aanduiding van een nominale waarde wordt dit loon bepaald op twee frank per duizend of fractie van duizend frank van de waarde van de afgegeven titel met een minimum van tweehonderd vijftig frank per opvraging.

Voor de titels zonder aanduiding van een nominale waarde wordt het beheersloon bepaald op twee frank per titel met een minimum van tweehonderd vijftig frank per opvraging ».

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « N 41 » geschrapt.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 juli 1997.

Brussel, 19 juni 2000.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^