Ministerieel Besluit van 19 juni 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022425
pub.
26/07/2001
prom.
19/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 12 maart 1997, en 11 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria van huisarten, inzonderheid op artikel 12, 3°;

Gelet op de Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels, inzonderheid op titel IV inzake een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de hoogdringendheid wegens het laattijdig inwerkingtreden van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 12, 3° van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria van huisartsen worden de woorden : « binnen de zes maanden na de publicatie » vervangen door « binnen de zes maanden na de inwerkingtreding ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^