Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017012756
pub.
26/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012756

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 (Mevr. Sonia DE TAEVERNIER);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel en sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Nadia MEBARKA);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren voor een gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan III « Gemeenteplein en omgeving » goedgekeurd bij koninklijk besluit va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ Energie NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het behoud van de toegekende leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Distrigas NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ Energie NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en betreffende de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten e sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Aurore LEFEVRE);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem van 30 mei 2017 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld Mme Catherine NOBEN aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem : o Mevr. Sonia DE TAEVERNIER; o Mevr. Nadia MEBARKA; o Mevr. Aurore LEFEVRE; o Mevr. Catherine NOBEN;

Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van voornoemd wetboek.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het college van burgemeester en schepenen van Sint-Agatha-Berchem en aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 houdende de aanwijzing van mevrouw Sonia DE TAEVERNIER als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel en sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw Nadia MEBARKA als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren voor een gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan III « Gemeenteplein en omgeving » goedgekeurd bij koninklijk besluit va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ Energie NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het behoud van de toegekende leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Distrigas NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ Energie NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en betreffende de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten e sluiten houdende de aanwijzing van mevrouw Aurore LEFEVRE als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^