Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 17 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017012757
pub.
17/07/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012757

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het regeringsbesluit van 10 mei 2007 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Raphaëla SNAPS);

Gelet op het regeringsbesluit van 21 november 2007 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Etienne SCHOONBROODT);

Gelet op het regeringsbesluit van 20 mei 2010 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Karine CLAESSENS);

Gelet op het regeringsbesluit van 3 juni 2010 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Audrey DELWAIDE);

Gelet op het regeringsbesluit van 14 oktober 2010 houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Carolyn KUHN);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Lori MAHMOURIAN);

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende de aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Kabuya TSHIBANGU);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem van 27 juni 2017 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld Mevr. WYFFELS Roxane aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bestuurlijke transparantie zal toenemen dankzij de publicatie van een enkel ministerieel besluit per gemeente voor de aanwijzing van de controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, bij proces-verbaal op te sporen en vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Oudergem : • Mevr. Raphaëla SNAPS; • De heer Etienne SCHOONBROODT; • Mevr. Karine CLAESSENS; • Mevr. Audrey DELWAIDE; • Mevr. Carolyn KUHN; • Mevr. Lori MAHMOURIAN; • Mevr. Roxane WYFFELS; • De heer Kabuya TSHIBANGU. Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van het BWRO.

Art. 2.Van dit besluit zal kennis gegeven worden aan alle personen vermeld in artikel 1, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 3.Het regeringsbesluit van 10 mei 2007 tot aanwijzing van Mevr.

Raphaëla SNAPS als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 28 januari 2010 tot aanwijzing van de heer Etienne SCHOONBROODT als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 20 mei 2010 tot aanwijzing van Mevr. Karine CLAESSENS als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 3 juni 2010 tot aanwijzing van Mevr. Audrey DELWAIDE als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 14 oktober 2010 tot aanwijzing van Mevr.

Carolyn KUHN als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten tot aanwijzing van Mevr.

Lori MAHMOURIAN als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit van 29 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie best type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende Instantie van de Belgische Betaalorganen voor de Europese Landbouwfondsen als vermeld in artikel 7, lid 4, van verordening nr. 1306/2013 van het Eur sluiten tot aanwijzing van de heer Colin HERPIGNY als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten tot aanwijzing van de heer Kabuya TSHIBANGU als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit besluit van 25 november 2016 tot aanwijzing van de heer Simon POCHET als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Art. 4.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^