Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 23 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het door PVS SPA geproduceerde brandwerende deken, model CNK 3068-236 met als afmetingen 90 cm x 120 cm

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012781
pub.
23/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012781

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het door PVS SPA geproduceerde brandwerende deken, model CNK 3068-236 met als afmetingen 90 cm x 120 cm


De Minister van Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen IX.2 en IX.4;

Overwegende dat het brandwerende deken, model CNK 3068-236 met als afmetingen 90 cm x 120 cm, waarvan de producent PVS SPA, Via Leonardo da Vinci 20060 Cassina De Pecchi MI (Italië), is, en de verdeler COVERMED bv, Roterijstraat 138, 8790 Waregem, is, veilig voor de gebruikers moet zijn;

Overwegende dat onze controlecampagne voor brandwerende dekens, georganiseerd in 2009-2010, interpretatieproblemen aan het licht heeft gebracht in verband met de uitvoeringswijze van de brandprestatieproeven volgens de norm EN 1869:1997 betreffende brandwerende dekens;

Overwegende dat uit een campagne van Test-Aankoop in 2014 is gebleken dat de meeste brandwerende dekens waarvan op de Belgische markt een monster werd genomen, ondoeltreffend zijn voor het blussen van een brand;

Overwegende dat de uitvoering van de testen zoals beschreven in de bedoelde norm een zekere ruimte laat voor wat de manipulatie van het brandwerende deken betreft, hetgeen een enorme impact heeft op het al dan niet slagen voor de conformiteitstesten;

Overwegende dat de manipulaties en de veiligheidsvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het slagen voor de vereiste testen in het laboratorium, niet verenigbaar zijn met de veiligheid die de consumenten redelijkerwijs kunnen verwachten, meer bepaald voor het blussen van een frietketel- of oliebrand;

Overwegende dat, rekening houdend met deze vaststellingen, in 2015 aan de bedrijven de keuze is gegeven om de brandwerende dekens van de markt te halen ofwel erop een waarschuwing aan te brengen, die vermeldt dat ze niet geschikt zijn voor het blussen van een frietketel- of oliebrand;

Overwegende dat met name is vastgesteld dat de vermelde waarschuwing niet op het hierboven vermelde deken was aangebracht;

Overwegende dat, in overeenstemming met artikel IX.4 § 2, van het Wetboek van economisch recht, zowel de firma PVS SPA (via aangetekende brieven van 30 mei 2016, 9 september 2016, 1 december 2016 en 6 februari 2017 en e-mails van 12 augustus 2016, 23 november 2016, 15 december 2016 en 11 januari 2017) als de firma COVERMED bv (via aangetekende brieven van 10 mei 2016 en 22 maart 2017), op de hoogte werden gebracht van de tekortkomingen van het product;

Overwegende dat deze brieven en e-mails gelden als raadpleging in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de documenten die door de Franse gemachtigde, PVS SPA, 11 Chemin du Calvaire, 49125 Briollay (Frankrijk) bij wijze van antwoord zijn verstrekt, geen verband houden met het product, noch met de producent, en ermee dus niet kan worden aangetoond dat dit product voldoet aan de eisen van artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de producent evenmin heeft aanvaard om de waarschuwing "Niet geschikt voor frietketelbrand" aan te brengen;

Overwegende dat de ernstige ongeschiktheid van het product om tijdens het normale gebruik aan het vuur te weerstaan kan leiden tot ernstige brandwonden bij de gebruiker of een ontvlammingsrisico inhoudt voor wat zich rond de brandhaard bevindt;

Overwegende dat, zonder deze waarschuwing, dit product niet voldoet aan de eisen van artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en als een gevaarlijk product moet worden beschouwd;

Overwegende dat het noodzakelijk is, in het belang van de veiligheid van de gebruiker, om te voorkomen dat dit product zich op de Belgische markt bevindt, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van het brandwerende deken, geproduceerd door PVS SPA (Via Leonardo da Vinci 20060 Cassina De Pecchi MI - Italië), model CNK 3068-236, met als afmetingen 90 cm x 120 cm, is verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde product moet uit de handel worden genomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^