Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 27 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma Van Oord Belgium NV aan de firma Van Oo

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012789
pub.
27/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012789

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma Van Oord Belgium NV aan de firma Van Oord België BVBA


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat sluiten betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, artikel 19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014;

Gelet op het ministerieel besluit nr. E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 september 2002, 21 januari 2005, 14 juli 2006 en 16 september 2009;

Gelet op de wijziging op 1 januari 2010 van T.V. N.H.M. - CEI CONSTRUCT naar CEI - De Meyer N.V.;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan;

Overwegende dat de overdracht van de concessie van Van Oord Belgium N.V. aan Van Oord België BVBA aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is betekend door middel van een schrijven d.d. 8 mei 2017 vergezeld van de nodige inlichtingen, Besluit :

Artikel 1.De concessie bij het ministerieel besluit nr.

E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 die werd verleend aan T.V. N.H.M. - CEI CONSTRUCT, gevestigd te 8620 Nieuwpoort - Noorderhavenoever 12, om, voor een periode die eindigt op 31 december 2019, zand en grind te ontginnen van de bodem van het continentaal plat van België in de controlezones 1, 2 en 3 bepaald in artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, wordt overgedragen aan Van Oord België BVBA, gevestigd te 9240 Zele - Spinnerijstraat 14F.

Art. 2.Het concessiebesluit wordt betekend aan de nieuwe concessiehouder, Van Oord België BVBA. Een afschrift van het ministerieel besluit wordt overgemaakt aan de leden van de raadgevende commissie vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011372 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelli sluiten tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten en -kosten ervan.

Brussel, 19 juni 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^