Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 26 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2017012833
pub.
26/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012833

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 januari 2017, 3 maart 2017, 21 maart 2017 en 21 april 2017;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en besluit 2004/585/EG van de Raad;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2250 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2375 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2374 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/127 van de Raad van 20 januari 2017 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2017 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren met inachtneming van de verplichtingen die door de Europese en internationale regelgeving op het gebied van de zeevisserij zijn opgelegd;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van 8 juni 2017 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van schol in de ICES-gebieden II, IV kan worden bewerkstelligd door verhoging van de vangstmogelijkheden toegekend per kW;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van zes maanden in geval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op 30 juni 2017 en het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2017 tot 31 oktober 2017 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong in ICES-gebieden VIIhjk kan bewerkstelligd worden door vaststelling van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 14 van het ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het getal "55" vervangen door het getal "60"; 2° aan paragraaf 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 5000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.".

Art. 2.Aan artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011785 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het getal "400" vervangen door het getal "440"; 2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.".

Art. 3.In het artikel 16 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het getal "24" vervangen door het getal "27";2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het getal "467" vervangen door het getal "518";3° aan paragraaf 3 wordt een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. In afwijking van het tweede lid wordt voor de vaartuigen, die voorkomen op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2017", vermeld in artikel 22, de hoeveelheid verlaagd met een hoeveelheid van 7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW.".

Art. 4.Aan het artikel 18 van hetzelfde besluit wordt een vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Van 1 juli 2017 tot op het ogenblik dat 75% van het quotum is gebruikt, is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 650 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-gebied. Vanaf het ogenblik dat 75% van het quotum is gebruikt tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-gebied.

Van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW.".

Art. 5.In het artikel 19, paragraaf 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met behoud van toepassing van paragraaf 4, derde lid, kunnen eigenaars van vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de ICES-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen aanvragen. Daartoe dienen ze voor 15 juli 2017 een verzoek bij de bevoegde entiteit in. Als er geen geldige aanvraag wordt ingediend, is artikel 25 van toepassing."; 2° paragraaf 4 wordt aangevuld met een derde lid, dat luidt als volgt: "Vanaf 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 3000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 16 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.".

Art. 6.In het artikel 25 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de ICES-gebieden."; 2° aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden."; 3° aan paragraaf 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden."; 4° aan paragraaf 6 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De hoeveelheden vermeld in de paragrafen 1 tot en met 3 worden in de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 met 400 kg per vaartdag verhoogd, als het betrokken vaartuig gedurende de gehele visreis actief was met TR 1 of BT 1-vistuig.".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 19 juni 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^