Ministerieel Besluit van 19 juni 2017
gepubliceerd op 10 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017030935
pub.
10/08/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030935

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio


De Minister van Media, Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, de artikelen 3, 7 en 8, tweede lid;

Gelet op het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet over de audiovisuele mediadiensten;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, de artikelen 2, 3, 4 en 5;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2017;

Gelet op de brieven gestuurd aan de erkende organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen, op 4 april 2017;

Overwegende dat de kandidaturen ontvankelijk zijn omdat ze binnen de termijn van dertig dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de oproep tot de kandidaatstellingen ingediend werden overeenkomstig artikel 3, eerste lid van het besluit van 30 juni 2006 en dat het erbij gevoegd dossier volledig is in de zin van artikel 2, § 3, tweede lid, van het voornoemde besluit van 30 juni 2006;

Overwegende dat de kandidaten aan de benoemingsvoorwaarden bepaald in de decreet- en reglementaire bepalingen voldoen;

Gelet op het vergelijkend onderzoek van bekwaamheidsbewijzen en verdiensten van alle mandaten betrokken bij de oproep tot kandidaten van 23 maart 2017; (...) Overwegende dat de oproep tot kandidaten van 23 maart 2017 het niet heeft toegelaten de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio te benoemen overeenkomstig artikel 169 van het gecoördineerde decreet over de audiovisuele mediadiensten van 26 maart 2009, voor de volgende mandaten: - één betrekking van plaatsvervangend lid uit de beroepskring van de verenigingen voor permanente opvoeding; - één betrekking van werkend lid uit de beroepskring van de private klankradio-omroepdiensten; - één betrekking van plaatsvervangend lid uit de beroepskring van de private klankradio-omroepdiensten; - één betrekking van plaatsvervangend lid uit de beroepskring van de radio's van de RTBF; - drie betrekkingen als werkend lid dat de ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigt (ECOLO, PS, CDH); - vier betrekkingen als plaatsvervangend lid dat de ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigt (ECOLO, PS, CDH), Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Adviescommissie voor creatie op radio: 1° als professional, afkomstig uit de verenigingen voor permanente opvoeding: - Mevrouw Leslie Doumerc, als werkend lid;2° als professional, afkomstig uit de leraren verspreidingskunsten en communicatie: - De heer Frédéric Antoine, als werkend lid, en de heer Yvan Hanon, als plaatsvervangend lid;3° als professional, afkomstig uit de radio-beroepen in het algemeen: - De heer Yves Robic Dupont, als werkend lid, en Mevrouw Sonia Ringoot, als plaatsvervangend lid;4° als professional, afkomstig uit de verenigings- en expressieradio's met een cultureel doel of voor permanente opvoeding: - Mevrouw Déborah Fabré, als werkend lid, en de heer David Martinez, als plaatsvervangend lid;5° als professional, afkomstig uit de radio's van de RTBF: - de heer Frédéric Gérand, als werkend lid;6° als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen: - Mevrouw Céline Peeterbroeck, als werkend lid, voor MR;7° als vertegenwoordiger van erkende representatieve gebruikersorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van de auteursmaatschappijen: - de heer Gregor Beck, als werkend lid, en de heer Guillaume Istace, als plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 19 juni 2017.

De Minister, J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^