Ministerieel Besluit van 19 maart 1999
gepubliceerd op 03 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1992 houdende uitvoering van het artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016093
pub.
03/06/1999
prom.
19/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 1999. - Ministerieel besluit ter wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1992 houdende uitvoering van het artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische werking of productiestimulerende werking, gewijzigd door de wetten van 11 juli 1994 en 17 maart 1997, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren gewijzigd door de wetten van 28 augustus 1991, 26 maart 1993 en 4 mei 1995, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998, inzonderheid het hoofdstuk II en het artikel 20;

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 april 1978, 21 januari 1992, 10 januari 1995 en 24 september 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 1992, 14 oktober 1993, 14 september 1994 en 6 februari 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 1997;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de taken die aan de CDV, als enig beheerder van Sanitel, toevertrouwd worden zonder uitstel verduidelijkt moeten worden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de financiering van de CDV voor de uitvoering van haar taken zo snel mogelijk te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het Ministerieel besluit van 2 april 1992 tot uitvoering van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten wordt aangepast en aangevuld als volgt : « 3° Fonds : het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, 5° Sanitel : een geautomatiseerd systeem voor de gegevensverwerking in verband met de identificatie en de registratie van dieren » Art.2. § 2 van artikel 3 van bovenvermeld besluit wordt door de volgende tekst vervangen : « De CDV wordt als enige belast met het beheer van Sanitel, in het bijzonder met volgende taken : 1° het operationeel houden van Sanitel;2° het verlenen van alle technische medewerking aan de gebruikers van Sanitel die deel uitmaken van het Ministerie van Middenstand en Landbouw of van het personeel van de erkende verbonden voor dierenziektenbestrijding;3° het aanpassen of uitbreiden van de functionaliteiten van Sanitel op vraag van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;4° het ontwikkelen van de interfaces, noodzakelijk om het innen van de bijdragen van het Fonds mogelijk te maken;5° het opmaken van de inventaris van het computermateriaal dat eigendom blijft van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. De uitvoering van de taken wordt gepland en gecontroleerd op basis van een door ons van te voren aangenomen protocol »

Art. 3.§ 2 van artikel 4 wordt aangepast en aangevuld als volgt : « De sanitaire ploegen en het personeel hebben als taak de opdrachten uit te voeren die hen door de Dienst worden opgelegd in het kader van de wetten van : - 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999; - 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking; - 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en; - 24 maart 1987 betreffende de dierengezondheid; - 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten; alsook van hun uitvoeringsbesluiten. »

Art. 4.De eindvermelding in artikel 5 « door het Fonds » wordt vervangen door de vermelding « door het Fonds of door de Begroting van de Staat »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 19 maart 1999.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^