Ministerieel Besluit van 19 mei 2006
gepubliceerd op 22 juni 2006

Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende he

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011241
pub.
22/06/2006
prom.
19/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MEI 2006. - Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen, inzonderheid op artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, inzonderheid op de artikelen 2 en 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000 en op artikel 75;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1964 waarbij voor sommige producten der klasse C, vuurwerk, wordt toegelaten af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.

Gelet op de lijst gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen, in het bijzonder de klasse C - Vuurwerk, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 februari 2000 en 14 juni 2004;

Gelet op het verslag van de Dienst der Springstoffen van 18 april 2006, waaruit blijkt dat de gewichtsbeperkingen en de verplichting overladingen rechtstreeks te laten geschieden, gesteld in de artikelen 150 en 151 te streng zijn voor bepaalde producten van de klasse C - Vuurwerk, rekening gehouden met het geringe gevaar dat het vervoer van die producten kan bieden en dat die gewichtsbeperkingen onnodig het goederenverkeer via de havens hinderen, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958, houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, geldt geen enkele gewichtsbeperking voor transporten langs de zeehavens van de producten in de hierna vermelde lijst : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In afwijking van de voorschriften van artikel 151 van het voornoemd koninklijk besluit van 23 september 1958, is de verplichting om overladingen rechtstreeks te laten geschieden niet van toepassing voor de laatste vier producten, geladen in containers, van de hiervoor vermelde tabel, te weten UN 0431, UN 0432, UN 0503 en UN 3268. Deze containers mogen, in afwachting van een verscheping, op afgesloten en door de Havenkapitein erkende terminals verblijven gedurende maximum 10 dagen. Deze periode is niet verlengbaar.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 31 maart 1964 waarbij voor sommige producten der klasse C, vuurwerk, wordt toegelaten af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, wordt opgeheven.

Brussel, 19 mei 2006.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^