Ministerieel Besluit van 19 mei 2006
gepubliceerd op 20 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie

bron
vlaamse overheid
numac
2006036060
pub.
20/07/2006
prom.
19/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MEI 2006. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een landbouwfonds, laatst gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999;

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998 en het koninklijk besluit van 5 augustus 1986;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, 5 februari 1999, 28 maart 2003 en 22 december 2003 en het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999, 22 februari 2001 en 27 december 2004;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en het koninklijk besluit van 22 februari 2001, en op artikel 4, gewijzigd bij wet van 5 februari 1990;

Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, inzonderheid op artikel 76;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector, gewijzigd bij het decreet van 21 oktober 2005;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1955 houdende opdracht, aan de Minister van Landbouw, van de bevoegdheid om het bedrag en de voorwaarden van de bijdragen van het Landbouwfonds te bepalen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 januari 1984, 16 september 1985, 18 maart 1988, 9 december 1992, 13 juli 2001 en 12 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boekhoudingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijfsleidingsgroepen te bevorderen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 september 1996, 20 juli 2000 en 2 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende handelsnormen voor vlees van pluimvee, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995, 24 april 1996 en 16 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1992 betreffende de sanitaire voorwaarden voor het verzamelen en overplaatsen van embryo's van runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1998 en 3 september 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van rundersperma, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 1996, 26 mei 2000, 9 mei 2003 en 28 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 mei 1995 en 8 augustus 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de produktie van melk en tot instelling van een officiële kontrole van melk geleverd aan kopers, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 juli 1996, 3 september 2000 en 10 oktober 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001 houdende de erkenning en subsidiëring van centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw, inzonderheid op artikel 5, 6 en 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 betreffende de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 en 25 november 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, inzonderheid op artikel 30, § 1 en artikel 33;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun, inzonderheid op artikel 2 en 39;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen, inzonderheid op artikel 1, 5 en 6, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, inzonderheid op artikel 1, 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, inzonderheid op artikel 4, 8 en 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 januari 1992, 11 maart 1993, 20 januari 1994, 30 mei 1994 en 21 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 1991 tot oprichting van een Genetische Kommissie voor de melkproductiegeschiktheid bij runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 januari 1995, 8 mei 1998, 21 december 2001 en 21 maart 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 1992 betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1996 en 21 oktober 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1993 betreffende de registratie en de inschrijving in het stamboek van uit kunstmatige inseminatie en embryo-transplantatie geboren kalveren;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 juli 1996, 4 oktober 2000, 6 oktober 2000, 28 december 2000, 21 december 2001, 5 september 2002 en 27 februari 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 1994 betreffende de melkafrekeningen aan de producenten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 oktober 2001 en 19 oktober 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 april 1997, 9 december 1997, 6 augustus 1999, 31 mei 2000, 21 december 2001, 3 oktober 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees, gewijzigd bij het ministerieel besluit van van 21 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 1996 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1992 betreffende de permanente vorming van de personen die in de landbouw werkzaam zijn, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 1995, voor het bekomen van een installatie-attest;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten5;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten3 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten6;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten2 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten0 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 augustus 2000 en 30 november 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten7;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten5 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2001 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsontwikkelingsplannen en bedrijfsbegeleidingen in de biologische landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten4 betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten6 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 november 2003 en 17 maart 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten6 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van bietenzaad van landbouwrassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies voor de reconversie naar de biologische zeugenhouderij met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten2 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 september 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten2 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten5 betreffende de steun voor begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of reconversie;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juni 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen sluiten tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 december 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toelating tot voleindiging van het lopend mandaat van lid van het College van Censoren van de Nationale Bank van België sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de visserij en de aquicultuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten0 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten1 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2005 en 15 september 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten9 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten9 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten0 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten6 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten8 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten8 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun betreffende de bevoegde diensten en de criteria voor erkenning van telersverenigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten7 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 februari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten4 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt in toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de opbouw en het gebruik van de nationale reserve met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de berekening en herziening van de voorlopige toeslagrechten ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten2 houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten1 betreffende de overdracht van toeslagrechten;

Overwegende dat het wenselijk is dat de benamingen en de structuur van bepaalde entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan de herstructurering van de Vlaamse overheid worden aangepast;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2006, Gelet op advies 40.153/3 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15 van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras worden de woorden « de Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen ».

Art. 2.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 20 januari 1994, worden de woorden « de Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 3.In artikel 29, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de veeteeltdienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 4.In artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 25 maart 1991 tot oprichting van een Genetische Kommissie voor de melkproductiegeschiktheid bij runderen wordt het woord « Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 5.In artikel 2, 4°, artikel 3 en 4, van hetzelfde besluit wordt het woord « Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 6.In artikel 1, § 2, 2°, van het ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens wordt het woord « Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 7.In artikel 1, § 2, 3°, 4° en artikel 2, § 2, 2°, 3° en 4°, van hetzelfde besluit wordt het woord « Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 8.In artikel 2bis, § 1, van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 10 januari 1995 en vervangen bij het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten0, worden de woorden « De dienst » vervangen door de woorden « De bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 9.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Veeteeltdienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 10.In bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten1, worden de woorden « de Dienst Fokkerij en Vlees » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 11.In bijlage II van hetzelfde besluit, worden de woorden « de Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 12.In artikel 8, § 1, b), van het ministerieel besluit van 10 december 1992 betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma worden de woorden « het Bestuur » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen ».

Art. 13.In artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « bevoegde rijksveeteeltconsulent » vervangen door de woorden « ambtenaar van de bevoegde entiteit ».

Art. 14.In artikel 1, § 1, 1°, van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 oktober 1996, worden de woorden « de Minister » vervangen door de woorden « de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, hierna de minister te noemen ».

Art. 15.In artikel 1, § 1, A, 3°, van hetzelfde besluit worden het woord « Dienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 16.In artikel 1, § 1, A, 4°, B, § 2, 2° en 3°, van hetzelfde besluit wordt het woord « Dienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 17.In artikel 1, § 1, C, 2° tot 5°, van hetzelfde besluit, vervangen bij ministerieel besluit van 14 oktober 1996, wordt het woord « Dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 18.In artikel 1, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 14 oktober 1996, wordt het woord « Dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 19.In artikel 1ter, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten5, wordt het woord « Dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 20.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten5, wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 21.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt punt 5 vervangen door wat volgt : « 5. bevoegde inspecteur : de inspecteur van de bevoegde entiteit, die bevoegd is in de omschrijving waar het centrum gelegen is, hierna de inspecteur te noemen ».

Art. 22.In artikel 11, § 2, 13, § 3, 22, § 2 en 24, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « de direkteur-generaal van het bestuur veeteelt » vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 23.In artikel 11, § 2, en 13, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « diergeneeskundige dienst » vervangen door de woorden « de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 24.In artikel 19, van hetzelfde besluit wordt punt 4 vervangen door wat volgt : « 4. de inspecteur : de inspecteur van de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij die bevoegd is in de omschrijving waar het centrum gelegen is; ».

Art. 25.In artikel 1, 3°, van het ministerieel besluit van 10 juni 1993 betreffende de registratie en de inschrijving in het stamboek van uit kunstmatige inseminatie en embryo-transplantatie geboren kalveren worden de woorden « de Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen ».

Art. 26.In artikel 1, 5°, artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « Veeteeltdienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 27.In artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 4 oktober 2000, 6 oktober 2000 en 27 februari 2003 worden de woorden « het Departement Kwaliteit van de Dierlijke Producten en Transformatietechnologie » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 28.In artikel 3, 1°, van het ministerieel besluit van 1 juli 1994 betreffende de melkafrekeningen aan de producenten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 oktober 2005, worden de woorden « de entiteit bevoegd voor het beheer van de landbouwproductie van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 29.In artikel 1, 7°, van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen, worden de woorden « het ganse Belgische grondgebied » vervangen door de woorden « het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest ».

Art. 30.In artikel 2, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten8, worden de woorden « Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij ».

Art. 31.In artikel 2, d), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 april 1997 en 6 augustus 1999, worden de woorden « de Dienst Identificatie van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 32.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 augustus 1999, 31 mei 2000 en 21 december 2001 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « het desbetreffende provinciaal bureau van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3) van het ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de desbetreffende buitendienst van de bevoegde entiteit »;2° in het zesde lid worden de woorden « Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij ».

Art. 33.In artikel 5bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten8, worden de woorden « het provinciaal bureau van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de buitendienst van de bevoegde entiteit ».

Art. 34.In artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 17 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten8, worden de woorden « het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 35.In artikel 6ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 6 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten9, worden de woorden « De besturen voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3), voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector (DG 4) en voor de dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke producten (DG 5) » vervangen door de woorden « Het Departement Landbouw en Visserij en de bevoegde entiteit ».

Art. 36.In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7, worden de woorden « het Bestuur voor de dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke produkten » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 37.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 mei 1996 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1992 betreffende de permanente vorming van de personen die in de landbouw werkzaam zijn, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 1995, voor het bekomen van een installatie-attest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de directeur-generaal van de ALT » worden vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij »;2° de woorden « de afdeling Management en Vorming » worden vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 38.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst, worden de woorden « de Minister » vervangen door de woorden « de Vlaamse minister ».

Art. 39.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de dienst Begeleidende maatregelen van het Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 40.In artikel 3, vijfde en zevende lid en in bijlage II, punt 2, voetnoot (1), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de dienst Begeleidende maatregelen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 41.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten3 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector (DG4) » worden vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij »;2° het woord « DG4 » wordt vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 42.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten6 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° en 2° worden de woorden « de Dienst Plantenkwaliteit en Plantenbescherming van DG4 » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij »;2° in punt 1° worden de woorden « Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 43.In artikel 2, § 2, tweede lid, van het ministerieel besluit van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten2 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging wordt het woord « Landbouwfonds » vervangen door de woorden « Vlaams betaalorgaan ».

Art. 44.In bijlage I, hoofdstuk I, punt 1, van het ministerieel besluit van 30 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten0 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 augustus 2000, worden de woorden « DG5 : het Bestuur van de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de kwaliteit van de dierlijke producten ».

Art. 45.In bijlage I, hoofdstuk II, punt 3.4 en 6.2, van hetzelfde besluit wordt het woord « DG5 » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 46.In bijlage I, hoofdstuk V, punt 2.4, van hetzelfde besluit wordt het woord « DG 5 » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 47.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt b) wordt vervangen door wat volgt : « b) de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij »;2° punt d) wordt opgeheven;3° punt e) wordt vervangen door wat volgt : « e) referentielaboratoria : de laboratoria die door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek aangewezen worden;».

Art. 48.In artikel 8, 16, 17, 18, 19 en 24 van hetzelfde besluit wordt het woord « Dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 49.Artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de vermelding « Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV); ».

Art. 50.In artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de naam (of een code) van het Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 51.In artikel 11, 12, 13, 14 en 15, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Ministerie » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 52.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Staat » vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest ».

Art. 53.Bijlage III bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 54.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt b) wordt vervangen door wat volgt : « b) de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; »; 2° punt d) wordt opgeheven;3° punt e) wordt vervangen door wat volgt : « e) referentielaboratoria : de laboratoria die door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek aangewezen worden;».

Art. 55.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de vermelding « het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV); »; 2° in § 2 worden de woorden « het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de plantaardige sector » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 56.In artikel 13, 14, 15, 16 en 21, van hetzelfde besluit wordt het woord « Dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 57.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Staat » vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest ».

Art. 58.Bijlage III bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 59.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten8 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt b) wordt vervangen door wat volgt : « b) de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; »; 2° punt d) wordt opgeheven;3° punt e) wordt vervangen door wat volgt : « e) referentielaboratoria : de laboratoria die door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek aangewezen worden;».

Art. 60.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de vermelding « het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV); »; 2° in § 2 worden de woorden « de naam of de code van het Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 61.In artikel 8, 9, 10, 11 en 12, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Ministerie » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 62.In artikel 13, 14, 15, 16 en 18, van hetzelfde besluit wordt het woord « Dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 63.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Staat » vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest ».

Art. 64.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 65.In artikel 5 van het ministerieel besluit van 28 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten5 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten worden de woorden « de dienst Begeleidende maatregelen van het Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 66.In bijlage I, voetnoot 2 en in bijlage III, punt 2, voetnoot 1 bij hetzelfde besluit, worden de woorden « de dienst Begeleidende maatregelen van het Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 67.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 april 2001 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsontwikkelingsplannen en bedrijfsbegeleidingen in de biologische landbouw worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 68.In artikel 3, 7 en 9, van hetzelfde besluit wordt het woord « afdeling » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 69.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 70.In artikel 5, 6, 9 en 11, van hetzelfde besluit wordt het woord « afdeling » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 71.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003063 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de creatie van de stripfiguur Kuifje door Hergé sluiten, wordt het woord « afdeling » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 72.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten4 betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° Minister : de minister, bevoegd voor het visserijbeleid;»; 2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt : « 6° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, bevoegd voor de zeevisserij;».

Art. 73.In artikel 15 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden « Dienst Zeevisserij » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 74.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten6 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten, wordt punt 2 vervangen door wat volgt : « 2. de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; ».

Art. 75.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1, eerste en tweede gedachtestreepje en punt 3, eerste, tweede en zevende gedachtestreepje, wordt het woord « dienst » telkens vervangen door het woord « entiteit »;2° in punt 1, eerste gedachtestreepje worden de woorden « provinciale bureaus » vervangen door het woord « buitendiensten »;3° in punt 1, tweede gedachtestreepje worden de woorden « het provinciale bureau » vervangen door de woorden « de buitendienst »;4° in punt 2, tweede gedachtestreepje, wordt het woord « België » vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest »;5° in punt 3, zevende gedachtestreepje, worden de woorden « het bestuur » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 76.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 november 2003 en 17 maart 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1, eerste en vijfde gedachtestreepje, worden de woorden « provinciale bureaus van de bevoegde dienst » vervangen door de woorden « buitendiensten van de bevoegde entiteit »;2° in punt 1, zesde gedachtestreepje, worden de woorden « het provinciale bureau van de bevoegde dienst » vervangen door de woorden « de buitendienst van de bevoegde entiteit »;3° in punt 1, vierde gedachtestreepje en punt 3, zesde gedachtestreepje, wordt het woord « België » vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest »;4° in punt 1, achtste gedachtestreepje, worden de woorden « Ministerie van Financiën », vervangen door de woorden « Federale Overheidsdienst Financiën ».

Art. 77.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten, wordt het woord « dienst » vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 78.In artikel 8, § 2 en 10, van hetzelfde besluit, vervangen bij ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten, wordt het woord « dienst » vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 79.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij ».

Art. 80.Artikel 1, punt 5, van het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten6 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien, vervangen bij het ministerieel besluit van 28 november 2001, wordt vervangen door wat volgt : « 5. bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij die belast is met de uitvoering van de steunmaatregelen inzake het landbouwproductiebeheer; ».

Art. 81.In artikel 2, § 1, 3°, artikel 6, § 2, artikel 10, 14, 15, § 2 en artikel 16, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 82.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, § 3, § 6 en § 7, worden de woorden « de bevoegde dienst » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »;2° in § 1, tweede lid en § 3, worden de woorden « provinciaal bureau » vervangen door het woord « buitendienst ».

Art. 83.In artikel 8, § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Bestuur » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 84.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « provinciaal bureau » vervangen door het woord « buitendienst »;2° de woorden « het Bestuur » worden vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 85.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden « Ministerie van Middenstand en Landbouw » vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij ».

Art. 86.In bijlage I, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keuring en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.3.2. wordt vervangen door wat volgt : « 1.3.2. De bevoegde entiteit (Instantie bevoegd voor de zaadcertificering) Het Agentschap voor Landbouw en Visserij. »; 2° in punt 1.3.3., 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5., 1.5. en 1.6., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 3° in punt 1.4.1.3. worden de woorden « op Belgisch grondgebied » vervangen door de woorden « op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ».

Art. 87.In bijlage I, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « in België » worden vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest »;2° de woorden « de Dienst » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 88.In bijlage I, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste alinea worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 3.1.5. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest »; 3° in punt 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2. en 3.3., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 4° in punt 3.2. worden de woorden « het Bestuur voor Landbouwproductiebeheer » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 89.In bijlage I, hoofdstuk 4, punt 4.1., 4.3 en 4.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 90.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 91.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.1., 6.2.1., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3. en 6.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 92.In bijlage I, hoofdstuk 7, punt 7.2., 7.4., 7.5. en 7.6., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 93.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1.2. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 94.In bijlage I, hoofdstuk 9, punt 9.1. en 9.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 95.In bijlage II, punt 3, 4.1., 6.3., 7.2., 7.2.2., en 7.2.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 96.In bijlage III, punt 4.1.1., 4.1.2., 5.4.1.2., 5.5.1., 5.5.2.2., 5.6. en 6.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 97.In bijlage I, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.3.2. wordt vervangen door wat volgt : « 1.3.2. De bevoegde entiteit (Instantie bevoegd voor de zaadcertificering) Het Agentschap voor Landbouw en Visserij. »; 2° in punt 1.3.3., 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5., 1.5. en 1.6., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 98.In bijlage I, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Zij staan de Dienst toe om ter plaatste toezicht uit te oefenen » worden vervangen door de woorden « Zij staan de bevoegde entiteit toe om op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ter plaatse toezicht uit te oefenen »;2° de woorden « de Dienst » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 99.In bijlage I, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij »; 2° in punt 3.1.5. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « van de aangrenzende lidstaat » vervangen door de woorden « van de aangrenzende lidstaat of van het aangrenzende gewest »; 3° in punt 3.2. worden de woorden « het Bestuur voor Landbouwproductiebeheer » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij »; 4° in punt 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2. en 3.3. worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 100.In bijlage I, hoofdstuk 4, punt 4.1., 4.3 en 4.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 101.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5. van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 102.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.1., 6.2.1., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3. en 6.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 103.In bijlage I hoofdstuk 7, punt 7.2., 7.4., 7.5. en 7.6., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 104.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1.2. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 105.In bijlage I, hoofdstuk 9, punt 9.1. en 9.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 106.In bijlage II, punt 4, 5.1., 6.1., 6.4.3.4., 6.5., 7.2.3. en 7.4., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 107.In bijlage I, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van bietenzaad van landbouwrassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.3.2. wordt vervangen door wat volgt : « 1.3.2. De bevoegde entiteit (Instantie bevoegd voor de zaadcertificering) Het Agentschap voor Landbouw en Visserij. »; 2° in punt 1.3.3., 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5., 1.5. en 1.6., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 108.In bijlage I, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Zij staan de Dienst toe om ter plaatste toezicht uit te oefenen » worden vervangen door de woorden « Zij staan de bevoegde entiteit toe om op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ter plaatse toezicht uit te oefenen »;2° de woorden « de Dienst » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 109.In bijlage I, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2. en 3.3. worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 3° in punt 3.1.5. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « van de aangrenzende lidstaat » vervangen door de woorden « van de aangrenzende lidstaat of van het aangrenzende gewest »; 4° in punt 3.2. worden de woorden « het Bestuur voor Landbouwproductiebeheer » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 110.In bijlage I, hoofdstuk 4, punt 4.1., 4.3 en 4.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 111.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 112.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.1., 6.2.1., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3. en 6.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 113.In bijlage I, hoofdstuk 7, punt 7.2., 7.4., 7.5. en 7.6., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 114.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1.2. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 115.In bijlage I, hoofdstuk 9, punt 9.1. en 9.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 116.In bijlage II, punt 3, 4.1., 6.3., 7.2., 7.2.2., en 7.2.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 117.In bijlage I, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.3.2. wordt vervangen door wat volgt : « 1.3.2. De bevoegde entiteit (Instantie bevoegd voor de zaadcertificering) Het Agentschap voor Landbouw en Visserij. »; 2° in punt 1.3.3., 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5., 1.5. en 1.6. worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »;

Art. 118.In bijlage I, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Zij staan de Dienst toe om ter plaatste toezicht uit te oefenen » worden vervangen door de woorden « Zij staan de bevoegde entiteit toe om op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ter plaatse toezicht uit te oefenen »;2° de woorden « de Dienst » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 119.In bijlage I, hoofdstuk 3, van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2. en 3.3., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 3° in punt 3.1.5. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « van de aangrenzende lidstaat » vervangen door de woorden « van de aangrenzende lidstaat of van het aangrenzende gewest »; 4° in punt 3.2. worden de woorden « het Bestuur voor Landbouwproductiebeheer » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 120.In bijlage I, hoofdstuk 4, punt 4.1., 4.3 en 4.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 121.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 122.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.1., 6.2.1., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3. en 6.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 123.In bijlage I, hoofdstuk 7, punt 7.2., 7.4., 7.5. en 7.6., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 124.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1.2. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 125.In bijlage I, hoofdstuk 9, punt 9.1. en 9.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 126.In bijlage II, punt 3, 4.1., 6.2.2., 7, 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. en 8.3.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 127.In bijlage I, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.0. wordt vervangen door wat volgt : « De bevoegde entiteit : de entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, bevoegd voor het teeltmateriaal; »; 2° in punt 1.2.2., 1.2.3., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 3° in punt 1.3. wordt de tweede alinea vervangen door wat volgt : « Het perceel moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn of behoren tot een bedrijf met aaneengesloten percelen die door de gewest- of landsgrens doorsneden worden. In dit laatste geval moet de keuringsdienst van het betrokken land zijn toestemming geven om het perceel dat in dat land gelegen is, door de Vlaamse keuringsdienst te laten keuren. ».

Art. 128.In bijlage I, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2.1.1., 2.1.9., en 2.2.1. worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 2.1.4. en 2.2.1. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest »; 3° in punt 2.2.1., e) worden de woorden « hetzij door een verklaring van de buitenlandse verantwoordelijke » vervangen door de woorden « hetzij door een verklaring van de veranwoordelijke van een ander gewest of een buitenlandse verantwoordelijke ».

Art. 129.In bijlage I, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.6., 3.3.1., 3.3.2., 3.4.2. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.6.2.2., 3.6.2.3., 3.6.3., 3.6.5. en 3.7., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 3.2.6. worden de woorden « het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux, Sectie Landbouwsystemen, en de beroepsmiddens » vervangen door de woorden « het interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt van Kruishoutem »; 3° in punt 3.4.3., eerste alinea, worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest »; 4° in punt 3.4.3., tweede alinea, worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in de Europese Unie ».

Art. 130.In bijlage I, hoofdstuk 4, van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 131.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1. en 5.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 132.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.2., 6.2.2., 6.2.3., 6.3. en 6.4., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 133.In bijlage I, hoofdstuk 7, punt 7.1., 7.2. en 7.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 134.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 135.In bijlage 1, hoofdstuk 1, van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten7 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.3.2. wordt vervangen door wat volgt : « 1.3.2. De bevoegde entiteit (Instantie bevoegd voor de zaadcertificering) Het Agentschap voor Landbouw en Visserij »; 2° in punt 1.3.3., 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5., 1.5. en 1.6. worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 136.In hoofdstuk 2 van bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Zij staan de Dienst toe om ter plaatste toezicht uit te oefenen » worden vervangen door de woorden « Zij staan de bevoegde entiteit toe om op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ter plaatse toezicht uit te oefenen »;2° de woorden « de Dienst » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 137.In hoofdstuk 3 van bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 2° in punt 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2. en 3.3., worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit »; 3° in punt 3.1.5. worden de woorden « in België » vervangen door de woorden « in het Vlaamse Gewest » en worden de woorden « van de aangrenzende lidstaat » vervangen door de woorden « van de aangrenzende lidstaat of van het aangrenzende gewest »; 4° in punt 3.2. worden de woorden « het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 138.In bijlage I, hoofdstuk 4, punt 4.1., 4.3 en 4.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 139.In bijlage I, hoofdstuk 5, punt 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 140.In bijlage I, hoofdstuk 6, punt 6.1., 6.2.1., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3. en 6.3. van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 141.In bijlage I, hoofdstuk 7, punt 7.2., 7.4., 7.5. en 7.6., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 142.In bijlage I, hoofdstuk 8, punt 8.1.2. en 8.2., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 143.In bijlage I, hoofdstuk 9, punt 9.1. en 9.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 144.In bijlage II, punt 3, 4.1., 6.3.1., 7.2., 7.3.2., 8.2.2. en 8.2.3., van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 145.In artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies voor de reconversie naar de biologische zeugenhouderij met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen ».

Art. 146.In artikel 4 en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord « afdeling » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 147.In bijlage I van hetzelfde besluit worden de woorden « afdeling Management en Vorming van de administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Agenschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 148.In bijlage I, artikel 5, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 149.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten2 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit worden de woorden « de Dienst voor Normering en Controle Plantaardige Productie » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement voor Landbouw en Visserij ».

Art. 150.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij ».

Art. 151.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° drie vertegenwoordigers van het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij; ».

Art. 152.In bijlage I, artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 17 september 2004, wordt het woord « dienst » vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 153.In bijlage I, artikel 14, § 8, laatste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 17 september 2004, wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 154.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten2 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie » worden telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Departement voor Landbouw en Visserij »;2° in punt 3° worden de woorden « het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij ».

Art. 155.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° en 3° worden de woorden « de Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij »;2° in punt 1° worden de woorden « Bestuur Kwaliteit Landbouwproductie » vervangen door de woorden « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;3° in punt 2° wordt het woord « dienst » vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 156.In artikel 7 van het ministerieel besluit van 17 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten5 betreffende de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of reconversie worden de woorden « de afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 157.In artikel 4, 4°, artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, worden de woorden « de ALP » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 158.In artikel 3, 2° en 4°, artikel 4 en 6, van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de woorden « de ALP » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 159.In artikel 5 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 160.In artikel 3, 7°, van het ministerieel besluit van 25 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen sluiten tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen ».

Art. 161.In artikel 4, § 1, § 2, artikel 10, 11, § 1, eerste zin, 1°, 5° en 7°, § 2, § 3, artikel 13, § 4, artikel 14, § 2, artikel 15, § 3, artikel 16, § 2, derde lid, artikel 16, § 3, tweede lid, artikel 17, § 1, § 3, artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 162.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de land- en tuinbouwvorming;»; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° het Agentschap : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;».

Art. 163.In artikel 1, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie Landbouwproductiebeheer » vervangen door de woorden « het Agentschap ».

Art. 164.In artikel 6, 7 en 10, van hetzelfde besluit worden de woorden « de ALP » en het woord « ALP » respectievelijk vervangen door de woorden « het Agentschap » en het woord « Agentschap ».

Art. 165.In artikel 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 166.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° het Agentschap : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;»; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de land- en tuinbouwvorming;».

Art. 167.In artikel 6, 10 en 12, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 168.In artikel 8 en 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de ALP » vervangen door het woord « het Agentschap ».

Art. 169.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de land- en tuinbouwvorming;»; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° het Agentschap : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;».

Art. 170.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden « de ALP » vervangen door de woorden « het Agentschap ».

Art. 171.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 172.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De ALP » worden vervangen door de woorden « Het Agentschap »;2° de woorden « de afdeling » worden vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 173.In artikel 1, 5, 7, 8, 10, 11 en 13, van het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de entiteit ».

Art. 174.In artikel 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens, wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 175.In artikel 4, derde lid, artikel 5, 8°, artikel 6, § 1 en § 2, artikel 7, § 1, eerste lid, artikel 7, § 2, eerste en tweede lid, artikel 9, § 1, derde lid, artikel 12, eerste en derde lid, artikel 13, § 1, § 2 en § 3, artikel 14, vierde lid, artikel 15, § 4, artikel 16, § 2, artikel 17, § 3, artikel 18, § 1 en § 2, derde lid, artikel 18, § 3, tweede lid, artikel 19, § 1 en § 3 en artikel 20, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 176.In bijlage III, punt 3, en in bijlage IV, punt 3, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 177.In bijlage V, punt 1, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 178.In bijlage V, punt 2, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 179.In artikel 7, § 1, van het ministerieel besluit van 11 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toelating tot voleindiging van het lopend mandaat van lid van het College van Censoren van de Nationale Bank van België sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de visserij en aquicultuur worden de woorden »departement Zeevisserij van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » vervangen door de woorden « Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ».

Art. 180.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de woorden « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid » vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 181.In hoofdstuk I, van de bijlage bij het ministerieel besluit van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal wordt punt 1.2.16 vervangen door wat volgt : « 1.2.16 Entiteit : De entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, bevoegd voor het toezicht op het in de handel brengen en de kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal. »

Art. 182.In hoofdstuk 1, 3, 4, 5 en 6, van de bijlage bij hetzelfde besluit worden de woorden « de Dienst » telkens vervangen door de woorden « de entiteit ».

Art. 183.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 16 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 184.In artikel 4 en 5, tweede lid, wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 185.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten0 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de bevoegde entiteit : de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij. »

Art. 186.In artikel 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 en 22, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 187.In de bijlagen III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI en XVII, bij hetzelfde besluit worden de woorden « administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Duurzame Landbouw » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 188.In bijlage X bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Duurzame Landbouw » worden vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij »;2° de woorden « afdeling Land- en Tuinbouwvorming » worden vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 189.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten1 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de fokkerij. »

Art. 190.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2005 en 15 september 2005, wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 191.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 192.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten9 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de fokkerij; ».

Art. 193.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 194.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten9 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de fokkerij; ».

Art. 195.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 196.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen sluiten0 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de fokkerij; ».

Art. 197.In artikel 2, 3, en 5, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 198.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten8 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen worden de woorden « de administratie Land- en Tuinbouw van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 199.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 1° en 3°, worden de woorden « de administratie Land- en Tuinbouw van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij »;2° in § 2, 4°, worden de woorden « de administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 200.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten6 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie worden de woorden « Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 201.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 5 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten8 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun betreffende de bevoegde diensten en de criteria voor erkenning van telersverenigingen worden de woorden « de administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Landbouw -en Visserijbeleid » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 202.In artikel 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 203.In artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 204.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten7 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en potaardappelen in de biologische productiemethode wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° bevoegde entiteit : de entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de controle op de biologische productiemethode; ».

Art. 205.In artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 7, artikel 8, § 2 en § 6 en artikel 9, van hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 206.In artikel 4, van bijlage II, bij hetzelfde besluit, vervangen bij ministerieel besluit van 6 februari 2006 wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, belast met de controle op de biologische productiemethode ».

Art. 207.In artikel 3, tweede lid, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten4 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, wordt het woord « dienst » vervangen door de woorden « bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 208.In artikel 3, derde lid, en 4 bij hetzelfde besluit wordt het woord « dienst » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 209.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt in toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de bevoegde entiteit : de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij; ».

Art. 210.In artikel 5, 7, 10, 12 en 13, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit ».

Art. 211.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de woorden « de administratie Land- en Tuinbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij ».

Art. 212.In artikel 2 van bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij »;2° het woord « ALT » wordt vervangen door de woorden « het Departement Landbouw en Visserij »;2° het woord « ABKL » wordt vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 213.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de opbouw en het gebruik van de nationale reserve met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de instantie : de instantie van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij; ».

Art. 214.In artikel 4, § 2, 5 en 6, § 1, § 3 en § 4, bij hetzelfde ministerieel besluit wordt het woord « instantie » vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 215.In bijlage I en II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij »;2° de woorden « de Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Markt- en Inkomensbeleid » worden vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij »;3° de woorden « afdeling Markt- en Inkomensbeleid » worden weggelaten.

Art. 216.In artikel 1, § 1, 1°, § 2, 1°, artikel 2, 3, 4, 5, § 1, artikel 6, 7, § 2, 3°, artikel 9, 10 en 11, van het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten3 betreffende de berekening en herziening van de voorlopige toeslagrechten ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling wordt het woord « instantie » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 217.In artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden « administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 218.In bijlage I, II en III bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij »;2° de woorden « de Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie » worden vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 219.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; ».

Art. 220.In artikel 1, 2° en 3°, 2, § 1, 1° en 3°, § 3, 4, § 5, 3° en 5°,5, § 4, 3°, 10, § 4, en 12, van hetzelfde besluit wordt het woord « instantie » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 221.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten worden de woorden « de bevoegde instantie » vervangen door de woorden « de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen, ».

Art. 222.In artikel 4, § 1 en § 2, artikel 5, § 3, 2° en 3°, artikel 6, § 2, 2°, artikel 6, § 3, artikel 7, § 2, 2° en 3°, artikel 7, § 4, artikel 9, 10, 11, § 2, artikel 12, § 1, § 2, § 3 en § 4, artikel 13, § 1, artikel 14, § 1, 4° en 5° en artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord « instantie » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 223.Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen sluiten houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° bevoegde entiteit : de bevoegde entiteit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. »

Art. 224.In artikel 4, § 1 en § 2, artikel 5, § 2, 2° en 3°, artikel 6, § 3, artikel 7, § 2, 2°, § 3, artikel 9, 10, § 1 en § 2, artikel 11, § 2, artikel 12, § 1, § 2 en § 3, artikel 13, § 1, 4° en 5°, en artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord « instantie » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 225.In artikel 2, 3, 4, 6 en 7, van het ministerieel besluit van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten2 houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling wordt het woord « afdeling » telkens vervangen door de woorden « bevoegde entiteit ».

Art. 226.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape sluiten1 betreffende de overdracht van toeslagrechten wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; ».

Art. 227.In artikel 1, 6°, artikel 4, § 1, artikel 5, 6, 11, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord « instantie » telkens vervangen door het woord « entiteit ».

Art. 228.In bijlage I, II en III, bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij »;2° de woorden « de Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie » worden vervangen door de woorden « het Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 229.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2006.

Brussel, 19 mei 2006.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^