Ministerieel Besluit van 19 oktober 2015
gepubliceerd op 12 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt goedgekeurd met het oog op de uitvoering van de gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte van Neerwaasten gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027221
pub.
12/11/2015
prom.
19/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015027221

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt goedgekeurd met het oog op de uitvoering van de gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte van Neerwaasten gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 3° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, zoals gewijzigd bij de programmadecreten van 3 februari 2005, 23 februari 2006, 20 september 2007, 18 december 2008, 30 april 2009, 10 december 2009 en 22 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten, gewijzigd bij de besluiten van 27 april 2006, 25 oktober 2007, 19 december 2008, 14 mei 2009 en 6 mei 2010, ter uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de gewestelijke beleidsverklaring;

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan;

Overwegende dat het openbaar nut van de uitbreiding van de bedrijfsruimte van Neerwaasten de voortzetting van de economische ontwikkeling van de stad Komen-Waasten is;

Overwegende dat de Permanente Conferentie voor Ruimtelijke Ontwikkeling (CPDT) de behoefte aan gronden bestemd voor de economische activiteit op het door de "IEG" beheerde grondgebied tegen 2025 op 358,1 ha heeft geschat;

Overwegende dat het geheel van de door de intercommunale IEG op grondgebied van de stad Komen-Waasten beheerde bedrijfszones volledig bezet worden;

Overwegende dat de intercommunale IEG sinds 2007 niet heeft kunnen inspelen op aanvragen van meer dan 64 bedrijven die betrekking hadden op 87 ha;

Overwegende dat het aantal betrekkingen die door die 64 bedrijven zijn gecreëerd, door bedoelde bedrijven op ongeveer 1 601 banen waren geraamd;

Overwegende dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in alle economische en sociale schema's een prioriteit vormt en dat de ontwikkeling van de bedrijvenparken gedeeltelijk op deze doestellingen inspeelt;

Overwegende dat de uitvoering van die uitbreiding van de bedrijfsruimte volgens de schattingen tot de creatie van 100 tot 170 directe banen zou kunnen leiden;

Overwegende dat het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten in artikel 2bis bepaalt dat "in geval van onteigening overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de spoedprocedure met betrekking tot de onteigening voor algemeen nut wordt gehandeld";

Overwegende dat de onteigeningsprocedure tot doel heeft gronden zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van economische activiteiten;

Overwegende dat de hoogdringendheid om bedoelde goederen aan te kopen door de hierboven vermelde elementen in termen van behoeften aan gronden voor de economische activiteit en van werkgelegenheidscreatie gerechtvaardigd wordt;

Dat alleen de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de spoedprocedure met betrekking tot de onteigening voor algemeen nut bijgevolg in dit geval kan worden toegepast daar ze gepaard gaat met termijnen die de onteigenende overheid in staat stellen de onteigende goederen binnen met de hierboven vermelde drukfactoren verenigbare termijnen aan te kopen;

Overwegende dat ten opzichte van de uitdagingen gebonden aan de bestrijding van werkloosheid en aan de economische ontwikkeling van de regio de openbare overheid als taak heeft snel te reageren om te kunnen inspelen op de dringende behoeften van de gemeenschap;

Overwegende dat in deze context van hoogdringendheid om in te spelen op de behoeften van de burgers, het noodzakelijk is onmiddellijk bezit te nemen van de percelen;

Gelet op het dossier ingediend op 2 oktober 2014 door de intercommunale IEG die om de erkenning van de uitbreiding van de bedrijfsruimte en de machtiging tot onteigening ten algemene nutte verzoekt;

Overwegende dat de leidend ambtenaar op 14 november 2014 het dossier als volledig heeft beschouwd;

Overwegende dat een openbaar onderzoek van 1 december 2014 tot 31 december 2014 in Komen-Waasten heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat twee opmerkingen, de ene schriftelijk en de andere mondeling, binnen de onderzoekstermijn zijn ontvangen;

Overwegende dat een bij de onteigeningsomtrek betrokken landbouwer erom verzoekt dat een minnelijke "miniruilverkaveling" voorgesteld wordt aan de betrokken eigenaars en exploitanten om de gemakkelijk exploiteerbare percelen te herstellen;

Overwegende dat dit soort voortgang een initiatief is van de economische operator, namelijk de intercommunale IEG;

Er zal in dit stadium niet rekening worden gehouden met deze opmerking;

Overwegende dat een bezwaarindiener erom verzoekt de toegang tot de sloot gelegen op de grens van de industriële bedrijfsruimte en van de gemengde bedrijfsruimte te garanderen;

Overwegende dat die opmerking in de tweede fase van het project "Neerwaasten Uitbreiding", namelijk de aanvragen om de nodige vergunningen voor de aanleg van de zone en de globale vergunningsaanvragen van de bedrijven, opgenomen zal worden;

Er zal in dit stadium niet rekening worden gehouden met deze opmerking;

Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Komen-Waasten op 22 december 2014 met 17 stemmen voor en 3 onthoudingen een gunstig advies heeft uitgebracht over de aanvraag tot erkenning en onteigening;

Overwegende dat het advies van het DGO4 op 14 november 2014 is aangevraagd en dat bedoeld directoraat-generaal op 23 december 2014, d.w.z. buiten de voorgeschreven termijnen, een gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat het advies van het DGO3 op 14 november 2014 is aangevraagd en dat bedoeld directoraat-generaal op 19 december 2014 een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat de opmerkingen en de voorwaarden de volgende zijn: - de in de autonome saneringsregeling bedoelde bepalingen moeten worden nageleefd; - de bestaande bedrijfsruimte wordt aangesloten op een opvangsysteem; het ideaal zou zijn de uitbreiding op dit opvangsysteem aan te sluiten maar dat kan alleen na herziening van het saneringsplan per onderstroomgebied gebeuren; - het regenwater wordt opnieuw gebruikt, in het oppervlaktewater geloosd of doorgesijpeld door elke inrichting op haar perceel; - in geval van lozing van industrieel afvalwater moet de vigerende wetgeving nageleefd worden; - wat betreft het beheer van de op de site van het project voortgebrachte afvalstoffen zullen de elementen van metselwerk, bakstenen, blokken naar een Centrum voor Gevorderde Technologieën (CGT) afgevoerd worden om een sortering-regycling van inerte bouw- en sloopafval uit te voeren; - als aanvullingsmaterialen zullen de materialen en gevaloriseerde afvalstoffen zoals voorzien in het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001027397 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de valorisering van onregelmatige prestaties en van wacht- en terugroepingsprestaties en van de toekenning van toelagen betreffende specifieke werken type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027402 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Martelange sluiten worden gebruikt; - wat betreft de vrijwaring van de biodiversiteit en van de beboste inrichtingen: * wordt het slachten buiten de periode van 1 april tot 30 juni verricht om de impact op de fauna te beperken; * worden de aanplantingen aan de hand van inlandse soorten uitgevoerd; * wat betreft het toekomstige perceel moet een natuurlijke bezetting van de bodem over minstens 20 % van de oppervlakte gehandhaafd worden;

Overwegende dat de voorwaarden geformuleerd door het DGO3 inzake het beheer van het afvalwater in het dossier van de IEG zijn vervuld;

Overwegende dat de meer "technische" aspecten opgenomen worden in de globale vergunningsaanvragen van de bedrijven die zich zullen vestigen naar gelang van de vuilvracht en de hoeveelheid lozingen van industrieel water die ze zullen voortbrengen, en in de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de zone opgenomen zullen worden;

Overwegende dat het advies van de "HIT (Hainaut Ingénieurie Technique, provincie Henegouwen) op 14 november 2014 is aangevraagd; dat laatstgenoemde op 16 december 2014 een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat de opmerkingen en de voorwaarden de volgende zijn: - de overstromingsrisico's van de Leie moeten worden beperkt. Het project moet voorzien in een voldoende opslagcapaciteit tussen regenachtige evenementen; - het watervolume moet rekening houden met de ondoorlaatbaar gemaakte oppervlakten; - De "HIT" bepaalt het maximale te bereiken luchtlekdebiet (30 liter/seconde) voor de waterloop van derde categorie die de zone doorkruist; - de aanvrager moet de nodige bepalingen treffen om de overstromingen te voorkomen. - de lozingen van afvalwater in de waterloop zijn verboden; - voor het goede onderhoud van de waterloop (reiniging, enz.) is het noodzakelijk een strook van 500 meter vrij van elke aanplanting langs bedoelde waterloop te laten; - de aanvrager moet de nodige bepalingen treffen om zijn goed tegen de natuurlijke erosie van de oevers te beschermen; - het project voorziet in de wijziging van het tracé van de bedding van de waterloop en die werken moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaande vergunningsaanvraag. de beslissing wordt voorafgegaan door een informatievergadering en een openbaar onderzoek;

Overwegende dat die voorwaarden opgenomen zullen worden in de globale vergunningsaanvragen van de bedrijven die zich zullen vestigen alsook in de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de zone;

Er wordt in dit stadium niet rekening gehouden met deze opmerking;

Overwegende dat de relevantie van de aanvraag van de intercommunale IEG duidelijk blijkt uit de in het dossier aangevoerde redenen en uit de analyse daarvan die in dit besluit wordt uitgevoerd;

Overwegende dat de procedure zoals omschreven in het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid en zijn uitvoeringsbesluit met het oog op het verkrijgen van een besluit tot erkenning en onteigening wegens uitbreiding van de bedrijfsruimte van Neerwaasten, inhoudelijk en in de voorgeschreven vorm volledig nageleefd is en de overheid in staat stelt met perfecte kennis van zaken te beslissen, Besluit :

Artikel 1.Er is reden om de uitvoering, ten bate van economische activiteiten, van de gronden afgebakend door een rode rand op het bijgevoegde "erkennings- en onteigeningsplan" en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten, ten algemenen nutte te erkennen.

Art. 2.De erkenningsomtrek afgebakend door een rode rand op het bijgevoegde "erkennings- en onteigeningsplan", en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten wordt goedgekeurd.

Art. 3.De erkenningsomtrek voorzien van een paarse achtergrondkleur op het bijgevoegde "erkennings- en onteigeningsplan" en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten wordt goedgekeurd.

Art. 4.De inbezitneming van de gronden voorzien van een paarse achtergrondkleur op het bijgevoegde "erkennings- en onteigeningsplan" en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten is onontbeerlijk wegens openbaar nut. De Intercommunale I.E.G. is bijgevolg gemachtigd om tot de onteigening over te gaan van die gronden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 19 oktober 2015.

M. PREVOT

Het plan ligt ter inzage bij de Waalse Overheidsdienst, Directie Uitrusting van de bedrijfsruimtes, place de Wallonie 1, 5100 Jambes.

Tabel der innemingen

Kavel nr.

Gemeente

Perceel

Naam en adres van de eigenaar

Oppervlakte (m2)

Afd.

Nr.

Aard

Art.

Kadastraal

Inneming

Overschot

54001 Komen-Waasten 2e afdeling/Neerwaasten


1

429c

Grond

00660

De Boeck, Jacqueline Marie Léopold Wienerlaan 20/43 1170 Watermaal-Bosvoorde

16 933,00

11 576,78

5 356,22

2

429/02b

Grond

00660

De Boeck, Jacqueline Marie Léopold Wienerlaan 20/43 1170 Watermaal-Bosvoorde

9 131,00

6 237,16

2 893,84

3

430a

Grond

00563

De Francqueville d'Abancourt-De Baynast de Septfontaines, Jacques Marie La Chaussée de Tirancourt 00000000 FR 80130 Tirancourt

8 834,00

6 196,36

2 637,64

4

431B

Grond

02031

F*Alderweireld, Anna Maria Gedeporteerdenstraat 9/3/02 7780 Komen-Waasten

US

2 572,00

2 572,00

0,00

F*Dekerle, Esther Annette Vier Koningenweg 6 7784 Komen-Waasten

NP

5

431c

Grasland N

00983

Waalse Overheidsdienst/M.E.T./DO.252 Directie Waterwegen Namen Rue Blondeau 1 5000 Namen

513,00

513,00

0,00

6

432a

Grond

01502

Desmarets, Paulette Céline Schotensesteenweg 159/5 2100 Antwerpen

1/2

20 000,00

7 943,97

12 056,03

Desmarets, Micheline Alice Steenweg op Waasten 215 7784 Komen-Waasten

1/2

7

432b

Grond

02031

F*Alderweireld, Anna Maria Gedeporteerdenstraat 9/3/02 7780 Komen-Waasten

US

10 000,00

10 000,00

0,00

F*Dekerle, Esther Annette Vier Koningenweg 6 7784 Komen-Waasten

NP

8

B

432e

Grond

02031

F*Alderweireld, Anna Maria Gedeporteerdenstraat 9/3/02 7780 Komen-Waasten

US

14 755,00

14 755,00

0,00

F*Dekerle, Esther Annette Vier Koningenweg 6 7784 Komen-Waasten

NP

9

432f

Grasland N

00983

Waalse Overheidsdienst/M.E.T./DO.252 Directie Waterwegen Namen Rue Blondeau 1 5000 Namen

2 868,00

1 641,39

1 226,61

10

433

Weide

01824

Mahieu, Bruno Robert Bas-Chemin 94 7784 Komen-Waasten

6 290,00

235,06

6 054,94

11

437a

Grond

01347

Mahieu, Roland Désiré & Desmarets, Micheline Alice Steenweg op Waasten 215 7784 Komen-Waasten

3 826,00

1 375,70

2 450,30

12

442a

Grasland N

00983

Waalse Overheidsdienst/M.E.T./DO.252 Directie Waterwegen Namen Rue Blondeau 1 5000 Namen

1 944,00

1 944,00

0,00

13

443

Grond

00660

DE BOECK, Jacqueline Marie Léopold Wienerlaan 20/43 1170 Watermaal-Bosvoorde

4 910,00

4 586,58

323,42

14

444

Grond

01347

Mahieu, Roland Désiré & Desmarets, Micheline Alice Steenweg op Waasten 215 7784 Komen-Waasten

3 640,00

3 322,56

317,44

15

445

Grond

02171

F*Bonte, Francis Jean & D'Haene, Myriam Christine Leeuwrikenweg 1 7782 Komen-Waasten

3 850,00

3 475,86

374,14

16

446

Grond

01596

Verschaeve, Gentil Antoon & Dervaux, Rita Maria Lageweg 100 7784 Komen-Waasten

3 830,00

3 428,49

401,51

17

447

Grond

02171

F*Bonte, Francis Jean & D'Haene, Myriam Christine Leeuwrikenweg 1 7782 Komen-Waasten

7 590,00

6 771,69

818,31

18

NC

Jagpad

00983

Waalse Overheidsdienst/M.E.T./DO.252 Directie Waterwegen Namen Rue Blondeau 1 5000 Namen

--

6 44,77

--


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^