Ministerieel Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 17 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2005

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035553
pub.
17/05/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2005


De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op hoofdstuk IV, afdeling 5, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, inzonderheid op artikel 1, 12° en 13°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, en op artikel 5, § 1 en § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het advies van de Commissie Dierlijk Afval van 10 november 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 4 maart 2005, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De overeenkomst aangaande de financiering van de ophaling van dierlijk afval in de zin van artikel 5, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, krijgt voor de houder van een middelgroot of groot veebedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1, 13°, van hetzelfde besluit, gestalte in de vorm van een abonnement.

De ondergrenzen die voor de onderstaande abonnementsprijzen per diersoort worden gehanteerd, worden beschouwd als de ondergrenzen van middelgrote bedrijven. Bedrijven waar minder dieren worden gehouden dan de ondergrens die per diersoort in onderstaande prijsbepalingen gehanteerd wordt, worden beschouwd als kleine bedrijven.

Voor veebedrijven met loopvogels wordt geen abonnementssysteem opgezet. De prijszetting gebeurt door de ophaler of verwerker van dierlijk afval. Veebedrijven met minder dan vijf loopvogels worden als kleine bedrijven beschouwd. § 2. Het bedrag voor 2005 bedraagt : 1° voor rundveebedrijven (rekening houdend met alle runderen exclusief mestkalveren) : a) 34 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;b) 62 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 75 dieren;c) 86 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 76 tot 100 dieren;d) 111 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 125 dieren;e) 135 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 126 tot 150 dieren;f) 160 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 175 dieren;g) 185 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 176 tot 200 dieren;h) 209 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 225 dieren;i) 234 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 226 tot 250 dieren;j) 260 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 251 tot 275 dieren;k) 284 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 276 tot 300 dieren;l) 368 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 of meer dieren;2° voor mestkalverenbedrijven : a) 52 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;b) 104 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;c) 166 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;d) 237 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;e) 307 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;f) 369 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;g) 438 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;h) 508 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;i) 562 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;j) 653 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;k) 1143 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 of meer dieren;3° voor pluimveebedrijven (rekening houdend met alle pluimveesoorten, uitgezonderd struisvogels) : a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1501 tot 3000 dieren;b) 54 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3001 tot 5000 dieren;c) 83 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5001 tot 7500 dieren; d) 118 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 7501 tot 10.000 dieren; e) 169 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 10.001 tot 15.000 dieren; f) 235 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 15.001 tot 20.000 dieren; g) 308 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 20.001 tot 25.000 dieren; h) 373 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 25.001 tot 30.000 dieren; i) 438 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 30.001 tot 35.000 dieren; j) 505 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 35.001 tot 40.000 dieren; k) 579 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 40.001 tot 45.000 dieren; l) 638 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 45.001 tot 50.000 dieren; m) 740 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 50.001 tot 60.000 dieren; n) 879 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 60.001 tot 70.000 dieren; o) 1028 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 70.001 tot 80.000 dieren; p) 1138 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 80.001 tot 90.000 dieren; q) 1257 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 90.001 tot 100.000 dieren; r) 1418 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 100.001 tot 125.000 dieren; s) 1821 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 125.001 tot 150.000 dieren; t) 2228 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 150.001 of meer dieren; 4° voor varkensbedrijven (rekening houdend met alle varkens, exclusief biggen van 7 tot 20 kg) : a) 74 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;b) 123 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;c) 172 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;d) 245 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;e) 344 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;f) 487 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 600 dieren;g) 686 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 800 dieren;h) 877 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 1000 dieren;i) 1074 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;j) 1269 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1400 dieren;k) 1465 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1401 tot 1600 dieren;l) 1666 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1601 tot 1800 dieren;m) 1852 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1801 tot 2000 dieren;n) 2132 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2001 tot 2400 dieren;o) 2533 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2401 tot 2800 dieren;p) 2931 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2801 tot 3200 dieren;q) 3377 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3201 tot 3700 dieren;r) 5204 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3701 of meer dieren;5° voor schapen- en geitenbedrijven : a) 28 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;b) 63 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;c) 104 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;d) 148 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;e) 198 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;f) 297 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;g) 405 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;h) 561 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 of meer dieren;6° voor konijnenbedrijven : a) 20 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;b) 35 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;c) 45 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;d) 105 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 of meer dieren;7° voor paardenbedrijven : a) 13 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 10 tot 20 dieren;b) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;c) 63 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;d) 119 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;e) 205 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 of meer dieren; § 3. De bijdrage voor de broeierijen omvat, enerzijds, een vast bedrag per ophaling van 25 euro en, anderzijds, een vast bedrag per opgehaald gewicht van 78,44 euro/ton.

De bedragen die vastgelegd worden in dit besluit, zijn exclusief BTW. De gemiddelde bezetting wordt bepaald op basis van de gemiddelde veebezetting, geregistreerd bij de aangifte van aanslagjaar 2004, overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

Een zelfde bedrijf kan een som van de forfaitaire bedragen voor verschillende diersoorten moeten betalen.

Art. 2.Bij de overname van een veebedrijf moet de nieuwe eigenaar abonnementskosten betalen op basis van de mestbankaangifte van dat bedrijf die door de vorige eigenaar werd gedaan.

Art. 3.Producenten van dierlijk afval die niet genoemd worden in artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, zoals tot op heden gewijzigd, en waarvoor geen abonnementstarieven werden vastgelegd, moeten zelf met een erkende ophaler of verwerker een financiële overeenkomst sluiten.

Art. 4.Als de betrokken producenten van dierlijk afval geen abonnement hebben genomen, zoals bepaald in artikelen 1 en 2, hebben genomen, worden de ophaling en de verwerking door de erkende ophaler verricht tegen een vergoeding per prestatie. Daarbij kan het maximumtarief worden toegepast dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, bepaald is in de erkenning van de ophaler.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005 en is geldig tot 31 december 2005.

Brussel, 20 april 2005.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^