Ministerieel Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 01 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202148
pub.
01/09/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.02, programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 juli 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van INTERREG III A -Wallonië-Lotharingen-Luxemburg, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van de menselijke ontwikkeling, valorisatie van human resources, sociale en culturele integratie;

Maatregel 4.3 : Bevordering van de integratie in de Grote Regio;

Titel : Uitwisseling van Territoriale Ervaringen - Vormingen en confrontaties inzake ruimtelijke ordening;

Operators : "IDELUX, Luxembourg 2010 A.S.B.L." en het Departement van "Meurthe-et-Moselle";

Basisallocatie : 33.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 35 duizend EUR;

Codificatie van het project : E ILL 1 40300 AT01 B, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 35 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 20 april 2005.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^