Ministerieel Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 02 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202154
pub.
02/09/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Economie en Tewerkstelling, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 41.04 en 33.04, programma 08 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 18 juli 2002, 20 februari 2003, 27 februari 2003 en 27 mei 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van INTERREG III Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, van Interreg IIIA Wallonië-Lotharingen-Luxemburg en van Urban Sambreville, namelijk de volgende dossiers (titels, operators en codificaties van de medegefinancierde projecten) : INTERREG III Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen Maatregel 2 : De integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de sociale integratie bevorderen;

Titel : Openbaarheid;

Operator : "FOREM" Basisallocatie : 41.04.08;

Ordonnanceringskredieten : 132 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 102TR EE01 G;

INTERREG III Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen Maatregel 2 : De integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de sociale integratie bevorderen;

Titel : "Astuce II";

Operator : "A.S.B.L. Mirec";

Basisallocatie : 33.04.08;

Ordonnanceringskredieten : 56 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 102TR EE05 G;

INTERREG III A Programma Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van de menselijke ontwikkeling, valorisatie van human resources, sociale en culturele integratie;

Maatregel 1 : Ontwikkeling van de gewestelijke solidariteit d.m.v. gelijke kansen en wedden;

Titel : BD - Collectieve overeenkomsten;

Operator : "A.S.B.L. BIRDS";

Basisallocatie : 33.04.08;

Ordonnanceringskredieten : 43 duizend EUR;

Codificatie van het project : E ILL 1 40100 EE01 G;

Urban Sambreville;

Hoofdlijn 2 : Valorisatie van human resources en verbetering van beroepsbekwaamheden;

Maatregel 3 : Verbetering van beroepsbekwaamheden en ontwikkeling van de kwalificerende opleiding met het oog op nieuwe banen;

Titel : Job connecting;

Operator : A.S.B.L. MIRENA;

Basisallocatie : 33.04.08;

Ordonnanceringskredieten : 39 duizend EUR;

Codificatie van het project : E URB 1 20300 0010 G, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 270 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 08 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 07 van organisatieafdeling 30 en van programma 08 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 20 april 2005.

J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^