Ministerieel Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 02 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202155
pub.
02/09/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 maart 2005;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.14, programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om de computerapplicatie « Météo-Route » te kunnen moderniseren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 365 duizend euro overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 51 naar programma 06 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 06 van de organisatieafdelingen 50 en 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 april 2005.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^