Ministerieel Besluit van 20 april 2007
gepubliceerd op 18 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007201902
pub.
18/06/2007
prom.
20/04/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


20 APRIL 2007. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten (Komen)


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993 inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening van openbaar nut en in het bijzonder de artikelen 1, 4 en 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202743 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, zoals gewijzigd bij de besluiten van 16 september 2004 en 15 april 2005, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005202886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat het regulariseren van de inbezitneming van een aan de stad Komen toebehorende grond die voor de aanleg van het knooppunt tussen de N58A en de N531 gebruikt werd, van algemeen nut is;

Overwegende dat de reeds uitgevoerde werken hoogdringend in overeenstemming met de voorschriften gebracht moeten worden en dat een vergoeding voor de inbezitneming hoogdringend betaald moet worden;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 november 1979 betreffende de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten (Komen), Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de door het Waalse Gewest onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen voor de aanleg van het knooppunt tussen de N58A en de N531 op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten (Komen), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken voor gezien getekende plan nr. H746/B13.30/34 dat het bij het ministerieel besluit van 28 november 1979 gevoegde plan nr. H746/B13/30 aanvult.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van de voormelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Namen, 20 april 2007.

M. DAERDEN

Tabel der inneming Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Het plan nr. HN H746.B13-30 34 ligt ter inzage bij het "Direction des Routes de Mons", rue du Joncquois 118, te 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^