Ministerieel Besluit van 20 augustus 2001
gepubliceerd op 04 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking die zich in officiële opdracht naar

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015094
pub.
04/09/2001
prom.
20/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies


De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het besluit van de Regent van 17 december 1948, waarbij aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken machtiging wordt verleend voor het vaststellen van de verblijfsvergoedingen die mogen toegekend worden aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies;

Op de voordracht van de Secretaris-generaal, Besluit :

Artikel 1.De verblijfsvergoedingen, toegekend aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor het dekken van de huisvestingskosten.

Art. 2.De dagelijkse forfaitaire verblijfs-vergoedingen worden onderverdeeld in twee categorieën : Categorie 1 (DFV IFJ 1) Alle ambtenaren behorende tot de carrière Hoofdbestuur;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière van de Buitenlandse Dienst;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de Kanselarijcarrière;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking;

Personeelsleden van andere overheidsadministraties die in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking dienstreizen ondernemen;

Personen die niet de hoedanigheid van rijksambtenaar bezitten;

Categorie 2 (DFV IFJ 2) Ambtenaren van de carrière Buitenlandse dienst, van de Kanselarijcarrière en de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking;

Het naar het buitenland uitgezonden hulppersoneel.

Art. 3.De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen zijn in vreemde valuta uitgedrukt en dekken niet de huisvestings- en verplaatsingskosten der begunstigden. Zij worden omgerekend in Belgische frank aan de gemiddelde koers van de maand die het vertrek voorafgaat.

Art. 4.« De vergoedingen ter dekking van de huisvestingskosten (IL-LV) worden uitbetaald op basis van de daadwerkelijk verrichte en bewezen uitgaven en ten belope van de per land vastgestelde maximumrichtprijzen ».

De omrekening in BEF gebeurt aan de gemiddelde koers van de maand die het vertrek voorafgaat of aan de koers toegepast door de kredietkaartmaatschappijen.

De maximumrichtprijzen mogen niet overschreden worden, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de Secretaris-generaal.

Art. 5.De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en maximumrichtprijzen voor huisvesting worden vastgesteld overeenkomstig bijgaande tabel.

Art. 6.Het besluit van 1 november 2000, tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, wordt opgeheven.

Art. 7.De Secretaris-generaal is belast met de uitvoering van dit besluit, dat uitwerking zal hebben op 1 september 2001.

Art. 8.Een afschrift van dit besluit zal ter inlichting worden overgemaakt aan het Rekenhof.

Brussel, 20 augustus 2001.

L. MICHEL

Lijst van dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximum richtprijzen voor hotels Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^