Ministerieel Besluit van 20 augustus 2001
gepubliceerd op 05 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016278
pub.
05/10/2001
prom.
20/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972


De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 1972 betreffende de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, inzonderheid artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 sluiten tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972;

Gelet op het advies gegeven door het Comité voor de samenstelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de gegevens van de nationale rassencatalogus voor de landbouwgewassen werden vastgesteld op 1 juli 2001 zodat het noodzakelijk is ze zo spoedig mogelijk te publiceren, Besluit :

Artikel 1.De tot de nationale catalogus voor landbouwgewassen toegelaten rassen op datum van 01 juli 2001 zijn in de aan dit besluit gevoegde bijlage opgenomen.

Art. 2.De uitlooptermijn toegestaan voor het in de handel brengen van zaaizaad van de geschrapte rassen, eindigt op de datum vermeld in de laatste kolom van de aan dit besluit gevoegde bijlage.

Zolang het betrokken ras evenwel voorkomt op de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van de Europese Unie, blijft het verhandelen van zaaizaad ervan toegestaan.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 30 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 sluiten tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 en de bij dat besluit gevoegde bijlage, worden opgeheven.

Brussel, 20 augustus 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage NATIONALE RASSENCATALOGUS TABLE DES MATIERES - INHOUDSTAFEL LEGENDE A. BETTERAVES - BIETEN 01. Beta vulgaris L.altissima - Betterave sucrière - Suikerbiet 02. Beta vulgaris L.alba - Betterave fourragère - Voederbiet B. PLANTES FOURRAGERES - GROENVOEDERGEWASSEN 14. Festuca ovina L.- Fétuque ovine - Schapegras 15. Festuca pratensis Hudson - Fétuque des prés - Beemdlangbloem 16.Festuca rubra L. - Fétuque rouge - Roodzwenkgras 17.1. Lolium multiflorum Lam. - Ray-grass de Westerwold - Westerwolds raaigras 17.2. Lolium multiflorum Lam. - Ray-grass d'Italie - Italiaans raaigras 18. Lolium perenne L.- Ray-grass anglais - Engels raaigras 19.Lolium x boucheanum Kunth - Ray-grass hybride - Gekruist raaigras 22. Phleum pratense L.- Fléole des prés - Timothee 38. Pisum sativum L.(partim) - Pois fourrager - Voedererwt 42. Trifolium pratense L.- Trèfle violet - Rode klaver 43. Trifolium repens L.- Trèfle blanc - Witte klaver 46. Vicia faba L.(partim) - Féverole à grosses graines et à petites graines - Paardeboon en veldboon 48. Vicia sativa L.- Vesce commune - Voederwikke 53. Raphanus sativus L.oleiformis Pers. - Radis oléifère - Bladrammenas C. PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES - OLIEHOUDENDE PLANTEN EN VEZELGEWASSEN 55. Brassica rapa L.(partim) - Navette et navet d'automne - Raapzaad en stoppelknol 57. Brassica napus L.(partim) - Colza - Koolzaad 64. Linum usitatissimum L.- Lin - Vlas 66. Sinapis alba L.- Moutarde blanche - Gele mosterd D. CEREALES - GRANEN 68. Avena sativa L.- Avoine - Haver 69.1. Hordeum vulgare L. - Orge à deux rangs - Tweerijige gerst 69.2. Hordeum vulgare L. - Escourgeon - Meerrijige gerst 72. Secale cereale L.- Seigle - Rogge 76. X Triticosecale Wittm.- Triticale - Triticale 77. Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. - Froment, blé tendre - Zachte tarwe 79. Triticum spelta L.- Epeautre - Spelt 80. Zea mays L.- Maïs - Maïs E. POMMES DE TERRE - AARDAPPELEN 81. Solanum tuberosum L.- Pomme de terre - Aardappel F. CHICOREE - CICHOREI 85. Cichorium intybus L.- Chicorée industrielle - Industriële cichorei UNIQUEMENT POUR L'EXPORTATION - UITSLUITEND VOOR UITVOER LISTE DES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE ET DES OBTENTEURS LIJST VAN DE INSTANDHOUDERS EN VAN DE KWEKERS

LEGENDE De rassencatalogus voor landbouwgewassen omvat tien kolommen : Kolom 1 (Soort) Kolom 2 (Rasbenaming) : - Rasbenaming Kolom 3 (K1) : Kenmerk 1. - Bieten, voedergewassen : ploïdie D = diploïde T = tetraploïde P = polyploïde - 16. Roodzwenkgras : 1 = 42 chromosomen 2 = 56 chromosomen - 57. Koolzaad voor oliewinning : erucazuur- en/of glucosinolaatgehalte « O" = ras met laag erucazuurgehalte « OO" = ras met laag erucazuur- en glucosinolaatgehalte - 64. Vlas : 1 = olievlas 2 = vezelvlas - 72. Rogge : H = Hybride - 80. Maïs : S = enkele hybride D = dubbele hybride T = drieweghybride Kolom 4 (K2) : Kenmerk 2. - Bieten : Een- of meerkiemigheid M = meerkiemig m = eenkiemig - Grassen : bestemming 1 = niet bestemd voor de teelt van voedergewassen - Graangewassen, 55. Raapzaad en stoppelknol, 57. Koolzaad : type 1 = winter 2 = zomer - 46. Paardeboon en veldboon : 2 = zomer Kolom 5 (K3) Kenmerk 3. - 01. of 02. Bieten 1 = 2n = diploïde zonder mannelijke steriliteit 2 = 2n x 2n = Diploïde mannelijk steriele maal een diploïde bestuiver 3 = 4n x 2n = Tetraploïde mannelijk steriele maal een diploïde bestuiver 4 = 2n x 4n = Diploïde mannelijk steriele maal een tetraploïde bestuiver 5 = 2n x (2n + 4n) = Diploïde mannelijk steriele maal een tetraploïde fertiele bestuiver 6 = 4n = Tetraploïde zonder mannelijke steriliteit 7 = 2n + 4n = Diploïde mannelijk fertiele plus een tetraploïde fertiele bestuiver - 55. Raapzaad en stoppelknol, 57. Koolzaad : 1 = voederdoeleinde Kolom 6 (Inst.) : - verantwoordelijke voor de instandhouding : Elke instandhouder is opgegeven met een nummer.

De lijst van de instandhouders bevindt zich achteraan deze bijlage.

Kolom 7 (Insc.jaar) : - De datum van de eerste inschrijving Kolom 8 (Verlenging) : - De datum van de laatste herinschrijving N.B. Deze herinschrijving geldt voor een termijn van vijf jaar.

Kolom 9 (Uitlooptermijn) : Voor geschrapte rassen, de datum van de toegestane uitlooptermijn waarvan sprake in artikel 2 van het vaststelling van deze catalogus.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADRESSENLIJST VAN DE INSTANDHOUDERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 augustus 2001.

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^