Ministerieel Besluit van 20 december 2000
gepubliceerd op 14 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

bron
ministerie van financien
numac
2001003065
pub.
14/02/2001
prom.
20/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld


Advies 31.042/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 14 december 2000 door de Minister van Financiën, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van ministerieel besluit "tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld", heeft op 18 december 2000 het volgende advies gegeven : Bij het ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.

De kamer was samengesteld uit de heren Kreins, Y., staatsraad, voorzitter; Liénardy, P., staatsraden; Quertainmont, P., staatsraden;

Van Compernolle, J., assesseur en mevr. Vigneron, B., griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld door de H. P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. P. Liénardy.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

20 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de markt van effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, inzonderheid het artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld, inzonderheid de artikelen 36 en 38 tot 40;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld, laatst gewijzigd op 13 oktober 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 et gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het gemotiveerd verzoek om spoedbehandeling, om in verschillende wet- en reglementeerde teksten verwijzing naar de Morgan Guaranty Trust Company of New York te vervangen door de verwijzing naar de Euroclear Bank N.V. simultaan met de overdracht, op 31 december 2000 om 23 uur, door de Morgan Guaranty Trust Company of New York, van haar rechten en plichten voortvloeiend uit de transacties verbonden aan het beheer van het Euroclear-systeem.

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 december 2000, met toepassing van artikel 84, alinea 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedemate-rialiseerde effecten van de overheidsschuld, de vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten, bedoeld bij artikel 3, lid 2 van de wet van 21 januari 1991 verleend aan "Morgan Guaranty Trust Company of New York, vestiging te Brussel, in haar hoedanigheid van beheerder van het stelsel Euroclear";

Overwegende dat het Euroclear systeem sedert 1968 beheerd wordt door het Brussels bijkantoor van Morgan Guaranty Trust Company of New York; dat dit systeem echter toebehoort aan de vennootschap naar Engels recht Euroclear Clearance System Plc;

Overwegende dat krachtens een overeenkomst gedagtekend op 1 januari 2000, Morgan Guaranty Trust Company of New York met Euroclear Clearance System Plc en met diens dochteronderneming, de vennootschap naar Belgisch recht Euroclear Clearance Sytem C.V., overeengekomen is dat het beheer van het Euroclear systeem zal overgenomen worden door deze laatste en dat deze hiervoor zal omgevormd worden in een kredietinstelling naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap genaamd Euroclear Bank;

Overwegende dat de omvorming van Euroclear System C.V. in een naamloze vennootschap werd beslist bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van 15 mei 2000; dat diezelfde bijzonder algemene vergadering heeft beslist om, met ingang op het ogenblik dat de vennootschap zal goedgekeurd zijn als kredietinstelling door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de maatschappelijke benaming in "Euroclear Bank" te wijzigen en, met ingang op diezelfde datum, de andere vereiste statutaire wijzigingen voor de erkenning van het statuut van kredietinstelling in België aan te nemen;

Overwegende dat Euroclear Bank N.V. de verrichtingen verbonden aan het beheer van het Euroclear systeem effectief zal overnemen op 31 december 2000, om 23 uur, middels de overdracht van rechten en verplichtingen voortkomend uit deze verrichtingen;

Overwegende dat het bijgevolg gepast is de verwijzing naar Morgan Guaranty Trust Company of New York vermeld in artikel 1, 3°, a, van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 te wijzigen in een verwijzing naar Euroclear Bank N.V., met ingang op de datum van de overdracht, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3°, a, van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld wordt gewijzigd door : « Euroclear Bank N.V., in haar hoedanigheid van beheerder van het Euroclear systeem; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2000 om 23 uur.

Brussel, 20 december 2000.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^