Ministerieel Besluit van 20 december 2007
gepubliceerd op 19 februari 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200428
pub.
19/02/2008
prom.
20/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten0 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 25bis, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op artikel 29bis, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 18 oktober 2007 tot goedkeuring van het actieprogramma betreffende het Energiefonds voor 2008 en 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 mei 2006, 29 december 2006, 24 januari 2007 en 6 juli 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 oktober 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 2007;

Gelet op het advies 43.819/4 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2007, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : TITEL I. - Algemeen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "gebouw" : elk gebouw gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest, met uitzondering van mobiele installaties, dat het voorwerp is van investeringen of prestaties met het oog op rationeel energieverbruik;2° "woning" : elk gebouw bestemd voor bewoning door één of meer gezinnen;het gebouw bestemd voor gemengd gebruik als het voor woning bestemde gedeelte 40 % van de totaaloppervlakte overschrijdt; 3° "wooneenheid" : gedeelte van een woning, zoals een appartement, waavan de lokalen bestemd zijn voor exclusief gebruik door één enkel gezin;4° "ééngezinswoning" : woning waarvan de lokalen bestemd zijn om door één enkel gezin gebruikt te worden, met uitsluiting van de collectieve woningen en de appartementen, alsook elk type opeenstapeling van lokalen die deel uitmaken van verschillende woningen;5° "renovatie" : werken uitgevoerd in een gebouw waarvan het dossier betreffende de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vóór 1 december 1996 bij de gemeente is ingediend;6° "coëfficiënt van warmtegeleidingsvermogen" van het isolatiemateriaal, lambda : coëfficiënt bepaald volgens de norm NBN B 62-002 en de desbetreffende addenda;7° "warmteweerstandscoëfficiënt, R" : coëfficiënt verkregen door de dikte van het isolatiemateriaal, d (m), te delen door het warmtegeleidingsvermogen van de bouwstof, lambda (W/mK);8° "peil van de globale thermische isolatie K" : het peil K wordt berekend volgens de normen van kracht zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;bij gebrek aan bestaande norm op die datum wordt het peil K berekend volgens de normen van kracht zes maanden vóór de datum van de factuur; 9° "administratie" : het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie van het Ministerie van het Waalse Gewest;10° "netbeheerder" : de beheerder van het gas- of elektriciteitsdistributienet op het grondgebied waarvan de investering wordt verricht;11° "programma AMURE" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de privé-sector;12° "programma UREBA" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003027376 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen sluiten betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen; 13 "programme MEBAR" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficieënt energiegebruik; 14° "expansiedecreten" : het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten1 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen en het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten1 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;15° "geregistreerde aannemer;aannemer geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Financiën, overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe sluiten tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 2.De rechtspersonen die in aanmerking komen voor het programma UREBA kunnen niet in anmerking komen voor de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van de premie bedoeld in artikel 31, § 3.

Voor dezelfde werken en investeringen mogen de krachtens dit besluit toegekende premies niet gecumuleerd worden met de subsidies toegekend in het kader van de programma's AMURE, MEBAR en van de expansiedecreten.

De factuurbedragen bedoeld in dit besluit worden exclusief BTW verstaan als de aanvrager aan de BTW onderworpen is, en inclusief BTW als hij niet aan de BTW onderworpen is.

Behoudens andersluidende bepaling, worden alle prestaties en werken bedoeld in dit besluit verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007022168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming sluiten betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.

Art. 3.Opdat de administratie kan nagaan of voldaan wordt aan de naleving van de minimiregels bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de minimisteun, geeft de aanvrager de administratie kennis van elke overheidstegemoetkoming ontvangen in de loop van de drie jaren vóór de indiening van een premieaanvraag overeenkomstig dit besluit.

TITEL II. - Premies bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon, met uitsluiting van de openbare huisvestingsmaatschappijen HOOFDSTUK I. - Algemeen

Art. 4.In de zin van deze titel wordt, met uitsluiting van de openbare huisvestingsmaatschappijen bedoeld in artikel 43, onder aanvrager verstaan : elke natuurlijke of rechtspersoon, opdrachtgever van de energiebesparende investeringen of prestaties die overeenkomstig deze titel in aanmerking komen.

Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden vastgelegd worden als volgt. HOOFDSTUK II. - Isolatiewerken Afdeling 1. - Gebouwrenovatie

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 5.§ 1. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie van 8 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van het dak of van de zolder uitgevoerd door een geregistreerde aannemer d.m.v. een isolatiemateriaal waarvan de warmteweerstandscoëfficiënt, R, gelijk is aan 3 m2K/W of meer.

Als de aanvrager de werken zelf uitvoert, wordt de premie beperkt tot 4 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte.

Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per gebouw en per jaar. § 2. Het isolatiemateriaal kan in verschillende lagen aangebracht worden. In dat geval is de som van de warmteweerstanden van de verschillende lagen groter dan of gelijk aan de coëfficiënt bedoeld in § 1.

Art. 6.§ 1. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie van 25 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van de muren in contact met de externe omgeving of met een niet verwarmde of niet vorstvrije ruimte, als ze door een geregistreerde aannemer uitgevoerd wordt d.m.v. een isolatiemateriaal waarmee een globale thermische transmissiecoëfficiënt van de wand, Umax, bereikt kan worden die lager is dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per gebouw en per jaar. § 2. De premie wordt pas na de uitvoering van een energieaudit toegekend, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 31. De energieaudit bevestigt de relevantie van de isolatie van de muren en vermeldt desgevallend de waarde van de warmteweerstandscoëfficiënt R van de aan te brengen bouwstof zodat de wand kan voldoen aan de globale thermische transmissiecoëfficiënt, Umax, bedoeld in § 1. Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2K/W. Voor de toekenning van de premie bedoeld in § 1 wordt elke audit die uitgevoerd wordt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, § 5, 15, § 5, en 16, § 5, van het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik conform geacht, voor zover de datum van de factuur of ereloonnota betreffende die audit van vóór 1 januari 2008 dateert.

Art. 7.§ 1. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie van 25 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van de vloeren uitgevoerd door een geregistreerde aannemer d.m.v. een isolatiemateriaal waarmee een globale thermische transmissiecoëfficiënt van de vloer, U, bereikt kan worden die lager is dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per gebouw en per jaar. § 2. De premie wordt pas na de uitvoering van een energieaudit toegekend, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 31. De energieaudit bevestigt de relevantie van de isolatie van de vloeren en vermeldt desgevallend de waarde van de warmteweerstandscoëfficiënt R van de aan te brengen bouwstof zodat de wand kan voldoen aan de globale thermische transmissiecoëfficiënt, Umax, bedoeld in § 1. Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2K/W. Voor de toekenning van de premie bedoeld in § 1 wordt elke audit die uitgevoerd wordt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, § 5, 15, § 5, en 16, § 5, van het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik conform geacht, voor zover de datum van de factuur of ereloonnota betreffende die audit van vóór 1 januari 2008 dateert.

Art. 8.In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie van 40 euro per m2 ruitoppervlakte met een hoog rendement toegekend indien de ruiten door een geregistreerde aannemer geplaatst worden ter vervanging van de bestaande enkele ruiten. Zodoende moet een globale transmissiecoëfficiënt U van 2,0 W/m2K of minder bereikt kunnen worden voor ramen (namelijk het geheel raamlijsten, ruiten en inleg), berekend volgens de norm NBN B 62-002 en de desbetreffende addenda.

Als ook de raamlijst vervangen wordt, wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen ervan.

Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per gebouw en per jaar.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 9.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 5 tot 8, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties;3° als eerst een energieaudit uitgevoerd moet worden : een berekeningsnota waaruit blijkt dat de voor bedoelde wanden voorgeschreven globale warmtetransmissiecoëfficiënt haalbaar is met het gebruikte isolatiemateriaal, alsook een afschrift van de vooraf uitgevoerde energieaudit. Afdeling 2. - Bouw van een ééngezinswoning

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 10.§ 1. Er wordt een premie van 1.500 euro toegekend voor de bouw van een ééngezinswoning waarvoor het attest "Construire avec l'énergie" is afgeveven of die voldoet aan de volgende criteria : 1° het globale thermische isolatieniveau K van de ééngezinswoning is gelijk aan 45 of minder;2° de ééngezinswoning is niet uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches.De niet reversibele warmtepompen of de warmtepompen geïntegreerd in een nieuwe woning waarvoor het attest "Construire avec l'énergie" is afgegeven worden niet als elektrische verwarming beschouwd; 3° de ventilatie van de ééngezinswoning voldoet aan de geldende regelgeving. § 2. Het bedrag van de premie bedoeld in § 1 wordt met 100 euro verhoogd per eenheid K onder het niveau K 45. Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 2.500 euro per gebouw.

Art. 11.Er wordt een premie van 6.500 euro toegekend voor de bouw van een ééngezinswoning die voldoet aan de criteria "maison passive" als : 1° de luchtdoorlatendheid van het gebouw getest wordt d.m.v. de techniek van de luchtdrukregeling per ventilator en het luchtverversingspercentage gelijk moet zijn aan n50 < 0,6 h-1 overeenkomstig de norm NBN EN 13829; 2° de ééngezinswoning is uitgerust met een ventilatie van het type "système de ventilation mécanique contrôlée D" met warmteterugwinning d.m.v. een warmteuitwisselaar tegen de stroom in, die voldoet aan de volgende criteria : a) het geheel van het geïnstalleerde ventilatiesysteem voldoet aan de vereisten van de norm NBN D 50 001;b) de warmteuitwisselaar heeft een minimumrendement van 85 % volgens de norm NBN EN 308;c) de installateur meet ter plaatse de debieten bij de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen om de installatie bij te stellen zoals het past;d) de jaarlijkse verwarmings- en koelingsvraag is kleiner dan 15 kWu/m2 per jaar, berekend volgens de procedure PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) van kracht zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Deze premie mag niet gecumuleerd worden met de premies bedoeld in de artikelen 10 en 34 van dit besluit.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 12.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 10, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat hetzij op de datum van de voorlopige oplevering van de ééngezinswoning, hetzij op de datum van de afgifte van het attest "Construire avec l'énergie " indien de aanvrager zich tot deze actie heeft verbonden.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° hetzij, indien de aanvrager zich tot de actie "Construire avec l'énergie" verbonden heeft, het attest opgemaakt door het Waalse Gewest in het kader van die actie;3° hetzij, indien de aanvrager niet beschikt over het attest "Construire avec l'énergie" afgegeven door het Waalse Gewest, een attest opgemaakt door de architect, met de datum van de voorlopige oplevering van de ééngezinswoning, alsook de waarde van het globale thermische isolatieniveau K, waarbij de volgende stukken gevoegd worden : a) het formulier voor de berekening van de aangegeven coëfficiënt K;b) een document waarin de wanden van de ééngezinswoning beschreven worden;c) een nota van de architect waarin het geïnstalleerde ventilatiesysteem beschreven wordt;d) een afschrift van de plannen en dwarsdoorsneden van de ééngezinswoning.

Art. 13.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 11, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat hetzij op de datum van de voorlopige oplevering van de ééngezinswoning, hetzij op de datum van de afgifte van het attest "Construire avec l'énergie" indien de aanvrager zich tot deze actie heeft verbonden, hetzij, indien de aanvrager beschikt over het certificaat "déclaration de qualité de maison passive " afgegeven overeenkomstig artikel 3 van de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen sluiten tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen, op de datum van afgifte van dat certificaat.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° een verslag over de door de ventilatiesysteeminstallateur in situ uitgevoerde metingen van de debieten bij de in- en uitgang van de verschillende ventilatieopeningen, met melding van het systeem waarmee de debieten zijn gemeten;3° hetzij, indien de aanvrager niet beschikt over het certificaat "déclaration de qualité de maison passive" bedoeld in het eerste lid : a) het verslag betreffende de test van de luchtdoorlatendheid van de woning uitgevoerd overeenkomstig de norm NBN EN 13829, met name de test "blowerdoor";b) het document opgemaakt volgens de methode PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket), met opgave van de gegevens voor de berekening en de resultaten ervan betreffende de jaarlijkse verwarmings- en koelingsvraag van de ééngezinswoning; 2°hetzij, indien de aanvrager zich tot de actie "Construire avec l'énergie" verbonden heeft, het attest opgemaakt door het Waalse Gewest in het kader van die actie; d) hetzij, indien de aanvrager niet beschikt over het attest "Construire avec l'énergie" afgegeven door het Waalse Gewest, een afschrift van de plannen van alle niveaus en van de dwarsdoorsneden van de ééngezinswoning;4° hetzij, indien de aanvrager beschikt over het certificaat "déclaration de qualité de maison passive" bedoeld in het eerste lid, dat certificaat. Al deze gegevens worden opgemaakt overeenkomstig de normen en methodes vermeld in artikel 11 die zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van kracht zijn. HOOFDSTUK III. - Verwarmingsinstallaties Afdeling 1. - Investeringen in alle gebouwen

Art. 14.De toestellen bedoeld in dit hoofdstuk zijn bestemd voor de verwarming van de gebouwen waarin ze geïnstalleerd worden.

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 15.§ 1. Er wordt een premie van 300 euro toegekend voor de installatie van een aardgasverwarmingsketel, enkele of dubbele dienst, laagtemperatuur met de label CE, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels of het koninklijk besluit van 11 maart 1988 betreffende de vereisten inzake rationeel energieverbruik die van toepassing zijn op de warmtegeneratoren, of voor de installatie van een dichte luchtgenerator op aardgas voorzien van het merkteken CE Belgique, categorieën I2E+, I2E(S)B of I2E(R)B. De verwarmingsketel voldoet aan het koninklijk besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW sluiten tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan 400 kW of minder. § 2. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas. § 3. In afwijking van paragraaf 2 kunnen de installaties bedoeld in § 1 door de aanvrager overeenkomstig de regels van de kunst uitgevoerd worden als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken.

Art. 16.§ 1. Er wordt een premie van 600 euro toegekend voor de installatie van een aardgasverwarmingsketel, enkele of dubbele dienst, laagtemperatuur met de label CE, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels of het koninklijk besluit van 11 maart 1988 betreffende de vereisten inzake rationeel energieverbruik die van toepassing zijn op de warmtegeneratoren, of voor de installatie van een condensatieluchtgenerator voorzien van het merkteken CE Belgique, categorieën I2E+, I2E(S)B of I2E(R)B. De verwarmingsketel voldoet aan het koninklijk besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW sluiten tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan 400 kW of minder. § 2. Het bedrag van de premie bedoeld in § 1 wordt verhoogd en berekend als volgt : 1° als het vermogen gelijk is aan 150 kW of minder, wordt het bedrag verhoogd met 25 euro per kW boven 50 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 150 kW en gelijk aan 500 kW of minder, bedraagt de premie 3.100 euro, verhoogd met 12 euro per kW boven 150 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 500 kW, bedraagt de premie 7.300 euro, verhoogd met 6 euro per kW boven 500 Kw.

Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas. § 4. In afwijking van § 3 kunnen de installaties bedoeld in § 1 door de aanvrager overeenkomstig de regels van de kunst uitgevoerd worden als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken.

Art. 17.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een biomassaverwarmingsketel die uitsluitend automatisch bevoorraad wordt en die voldoet aan de norm NBN EN 303-5, waarvan het volgens deze norm berekende rendement hoger is dan 80 %. In het geval van een verwarmingsketel voor twee brandstoffen wordt enkel aardgas toegelaten.

Het premiebedrag wordt berekend als volgt : 1° als het vermogen gelijk is aan 50 kW of meer : bedraagt de premie 1.750 euro, verhoogd met 35 euro per kW tussen 50 en 100 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 100 KW, bedraagt de premie 3500 euro, verhoogd met 18 euro per kW tussen 100 en 500 kW; 3° als het vermogen gelijk is aan 500 kW : bedraagt de premie 10.700 euro, verhoogd met 8 euro per kW boven 500 kW. Het premiebedrag wordt beperkt tot 50 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per installatie. § 2. In de zin van dit artikel wordt verstaan onder : 1° biomassa : hernieuwbare plantaardige grondstoffen;2° uitsluitend automatische voeding : voedingssysteem dat nauwgezet voldoet aan de automatische voedingscriteria omschreven in de normen NBN EN 303-5. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. § 4. In afwijking van § 3 kunnen de installaties bedoeld in § 1 door de aanvrager overeenkomstig de regels van de kunst uitgevoerd worden als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken.

Art. 18.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van aërothermen, warmeluchtgeneratoren met condensatie en stralingstoestellen.

Het premiebedrag wordt berekend als volgt : 1° waterdichte aërothermen : 12,5 euro per kW;2° aërothermen met condensatie : 25 euro per kW;3° warmeluchtgeneratoren met condensatie : 25 euro per kW;4° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage tussen 50 en 60 % : 15 euro per kW;5° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage tussen 60 en 70 % : 20 euro per kW;4° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage van 70 % of meer : 25 euro per kW; Het premiebedrag wordt beperkt tot : 1° 6.250 euro voor waterdichte aërothermen; 2° 12.500 euro voor aërothermen met condensatie; 3° 7.500 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage tussen 50 en 60 %; 4° 10.000 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage tussen 60 en 70 %; 4° 12.500 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage van 70 % of meer.

Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per gebouw. § 2. De rendementsvoet van de toestellen bedoeld in § 1 wordt bevestigd door een onafhankelijk laboratorium dat volgens de norm NBN EN ISO 17025 erkend is om controles uit te voeren overeenkomstig de Europese normen van toepassing op bedoelde gastoestellen. Deze toestellen werken op aardgas (categorieën I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B indien toepasselijk) en zijn voorzien van het merkteken CE Belgique indien het toepasselijk is. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas. § 4. In afwijking van § 3 kunnen de installaties bedoeld in § 1 door de aanvrager overeenkomstig de regels van de kunst uitgevoerd worden als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken.

Onderafdeling 2. - In aanmerking komende investeringen inzake sanitair warmwater

Art. 19.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een aardgasboiler voor ogenblikkelijk warmwater zonder waakvlam, met modulerende vlam en met dubbele flux. De boiler is ingedeeld in de categorie I2E+ en voorzien van de label CE Belgique.

De premie bedraagt 75 euro voor de installaties met een nominaal debiet van maximum 10 liter per minuut en 125 euro voor de installaties met een nominaal debiet boven 10 liter per minuut. § 2. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een warmeluchtgenerator met condensatie op aardgas (categorie I2E+, I2E(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk), met de label CE Belgique.

De premie bedraagt 25 euro per KW en mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 3. De installaties bedoeld in de §§ 1 en 2 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas. § 4. In afwijking van § 3 kunnen de installaties bedoeld in § 1 door de aanvrager overeenkomstig de regels van de kunst uitgevoerd worden als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken.

Art. 20.Er wordt een premie van 750 euro toegekend voor de installatie, door een geregistreerde aannemer, van een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater die voldoet de criteria bedoeld in de bijlage.

Onderafdeling 3. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 21.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 15, 16, 18 en 19, wordt het dossier door de aanvrager aan de gasdistributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum. § 1. Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 15, 16 en 19, bevat het dossier : 1° het formulier dat verkrijgbaar is bij de administratie of de gasdistributienetbeheerder en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de verrichte investeringen en prestaties;3° één van de volgende stukken : hetzij een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat of een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties, hetzij, als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat ze volgens de regels van de kunst zijn verwezenlijkt. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 18, bevat het dossier : 1° het formulier dat verkrijgbaar is bij de gasdistributienetbeheerder of de administratie en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° één van de volgende stukken : hetzij een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat of een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties, hetzij, als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat ze volgens de regels van de kunst zijn verwezenlijkt.

Art. 22.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 17 tot 20, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de verrichte investeringen en prestaties; Afdeling 2. - Investeringen die enkel voor de woning bestemd zijn

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 23.§ 1. Er wordt een premie van 1.500 euro toegekend bij de installatie van een warmtepomp die voldoet aan de criteria bedoeld in de bijlage voor de verwarming van een nieuwe woning die voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de wetgeving die zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van kracht is. De woning heeft een globale thermische isolatieniveau K van 45 of minder of beschikt over het attest "Construire avec l'énergie".

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van woningen komen niet in aanmerking voor de premie. Bovendien mag de woning niet met een elektrisch verwarmingssysteem uitgerust zijn, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches. § 2. Per wooneenheid worden de premies beperkt, hetzij tot de installatie van een warmtepomp voor verwarming en van een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater, hetzij tot de installatie van een gecombineerde warmtepomp. § 3. De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 24.§ 1. Er wordt een premie van 2.250 euro toegekend bij de installatie van een warmtepomp (combi verwarming-sanitair warmwater) die voldoet aan de criteria bedoeld in de bijlage voor de verwarming van een woning die voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de wetgeving die zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van kracht is. De woning heeft een globale thermische isolatieniveau K van 45 of minder of beschikt over het attest "Construire avec l'énergie".

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouw komen niet in aanmerking voor de premie. Bovendien mag de woning niet met een elektrisch verwarmingssysteem uitgerust zijn, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches. § 2. Per wooneenheid worden de premies beperkt, hetzij tot de installatie van een warmtepomp voor verwarming en van een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater, hetzij tot de installatie van een gecombineerde warmtepomp. § 3. De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 25.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 23 en 24, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht : 1° voor een investering in een nieuwe woning in de zin van de artikelen 10 en 11, samen met het overeenstemmende premiedossier. Het aanvraagdossier betreffende één van de premies bedoeld in de artikelen 23 en 24 bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de verrichte investeringen en prestaties;2° in de overige gevallen, binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur betreffende de verrichte investeringen en prestaties. Het aanvraagdossier betreffende één van de premies bedoeld in de artikelen 23 en 24 bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de verrichte investeringen en prestaties;c) het formulier voor de berekening van de aangegeven coëfficiënt K;d) een document met de beschrijving van alle wanden van de warmteverliesoppervlakte van de woning en de berekening van de coëfficiënten U (of k);d) een afschrift van de plannen en dwarsdoorsneden van de woning;c) een nota waarin het geïnstalleerde ventilatiesysteem beschreven wordt. HOOFDSTUK IV. - Andere investeringen betreffende rationeel energiegebruik (URE) Afdeling 1. - Investeringen in alle gebouwen

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 26.Er wordt een premie toegekend bij de installatie door een geregistreerde aannemer van een kwalitatieve micro-warmtekrachtkoppelinginstallatie die een besparing oplevert van minstens 10 % kooldioxide ten opzichte van de kooldioxide-uitstoot afkomstig van de afzonderlijke producties van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in moderne referentie-installaties waarvan de jaarlijkse bedrijfsrendementen jaarlijks door de CWaPE worden vastgelegd en gepubliceerd. De in aanmerking genomen warmte is de nuttige warmte, namelijk de warmte die effectief gebruikt wordt voor warmtebehoeften buiten het wamtekrachtkoppelingsproces.

Het premiebedrag is gelijk aan 20 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per installatie

Art. 27.Er wordt een premie toegekend voor de uitvoering van de thermografie van een gebouw.

Het auditrapport per thermografie vermeldt de mogelijke verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw.

Het premiebedrag is gelijk aan 50 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 200 euro per audit voor een ééngezinswoning of dan 700 euro per audit en per gebouw in de overige gevallen.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 28.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 26, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen en prestaties;3° het afschrift van de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong;4° indien de installatie aardgas gebruikt, één van de volgende stukken : hetzij een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat of een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties, hetzij, als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat ze volgens de regels van de kunst zijn verwezenlijkt.

Art. 29.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 27, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° het auditrapport bevattende de gegevens bedoeld in artikel 27. Afdeling 2. - Investeringen voor de renovatie van een gebouw

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 30.In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor alle warmteregelingswerken, namelijk de installatie van een systeem dat voorrang geeft aan het sanitair warmwater, van thermostatische kleppen, van een omgevingsthermostaat met klok en/of van een buitensonde.

Deze premie bedraagt : 1° 10 euro per thermostatische klep;2° 100 euro per omgevingsthermostaat;3° 100 euro per buitensonde;4° 100 euro per systeem dat voorrang geeft aan het sanitair warmwater. Het globale premiebedrag mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per gebouw en per jaar.

De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 31.§ 1. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energieaudit van een ééngezinswoning.

De audit wordt uitgevoerd door een auditeur erkend door het Waalse Gewest voor de uitvoering van energieaudits in de huisvestingssector, in het kader van en overeenkomstig de procedure van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de erkenning van de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 2. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energieaudit van elk ander gebouw dan die bedoeld in § 1. 1° de audit wordt uitgevoerd, hetzij door auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA, hetzij door door een auditeur erkend door het Waalse Gewest voor de uitvoering van energieaudits in de huisvestingssector, in het kader van en overeenkomstig de procedure van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de erkenning van de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren;2° het auditrapport vermeldt op zijn minst : de prestatie van de mantel van het gebouw, namelijk het niveau K, het detail van de thermische prestaties van de verschillende wanden, de prestatie van het verwarmingssysteem, alsook gecijferde verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw en de systemen. Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per audit en per gebouw. § 3. Er wordt een aanvullende premie toegekend aan de scholen die een subsidie genoten hebben voor de uitvoering van een audit in het kader van het programma UREBA. Het premiebedrag wordt vastgelegd op 30 % van de in aanmerking komende prijs van de audit, zoals bepaald in artikel 3, § 2, b, van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003027376 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen sluiten, en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per gebouw.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 32.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 30, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur voor de verrichte investeringen en prestaties;

Art. 33.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 31, §§ 1 en 2, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° het auditrapport. § 2. Wat betreft de premie bedoeld in artikel 31, § 3, wordt het dossier geacht te zijn ingediend met ingang van de kennisgeving van de toekenning van de subsidie in het kader van het programma UREBA. Afdeling 3. - Investering die enkel voor huisvesting bestemd is

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investering

Art. 34.§ 1. Er wordt een premie toegekend bij de door een geregistreerde aannemer uitgevoerde installatie van een verluchtingssysteem met warmterecuperator die aan volgende criteria voldoet : 1° het globale thermische isolatieniveau K van de woning is gelijk aan 45° of minder of de woning beschikt over het attest "Construire avec l'énergie";2° de woning is niet uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches.De niet reversibele warmtepompen of de warmtepompen geïntegreerd in een nieuwe woning waarvoor het attest "Construire avec l'énergie" is afgegeven worden niet als elektrische verwarming beschouwd; 3° de verluchting behoort tot het type "mechanisch verluchtingsstelsel controle D" met warmterecuperator door middel van een warmtewisselaar met tegenstroom;4° het geheel van het geïnstalleerde ventilatiesysteem voldoet aan de vereisten van de norm NBN D 50 001;5° de warmteuitwisselaar heeft een minimumrendement van 85 % volgens de norm NBN EN 308;6° de installateur meet de debieten bij de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen in situ om de installatie juist te regelen. § 2. Het totaalbedrag van de premie is gelijk aan 75 % van de globale investering en mag niet hoger zijn dan 1.500 euro per uitgeruste wooneenheid in de woning. Deze premie mag niet gecumuleerd worden met de premie bedoeld in artikel 11 van dit besluit.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 35.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 34, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht : § 1. in geval van investering in een nieuwe ééngezinswoning in de zin van artikel 10, samen met het overeenstemmende premiedossier.

Het aanvraagdossier betreffende de premie bedoeld in artikel 34 bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen en prestaties;3° een verslag over de door de installateur in situ uitgevoerde metingen van de debieten bij de in- en uitgang van de verschillende ventilatieopeningen, met melding van het systeem waarmee de debieten zijn gemeten. § 2. In de overige gevallen, binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur betreffende de verrichte investeringen en prestaties.

Het aanvraagdossier betreffende de premie bedoeld in artikel 34 bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen en prestaties;3° een verslag over de door de installateur in situ uitgevoerde metingen van de debieten bij de in- en uitgang van de verschillende ventilatieopeningen, met melding van het systeem waarmee de debieten zijn gemeten;4° het formulier voor de berekening van de aangegeven coëfficiënt K;5° een document met de beschrijving van alle wanden van de warmteverliesoppervlakte van de woning en de berekening van de coëfficiënten U (of k);6° een afschrift van de plannen en dwarsdoorsneden van de woning;7° een nota waarin het geïnstalleerde ventilatiesysteem beschreven wordt. HOOFDSTUK V. - Andere investeringen betreffende rationeel energiegebruik, uitsluitend bestemd voor woningen beheerd door de syndicus van een gebouw

Art. 36.In afwijking van artikel 4, eerste lid, wordt verstaan onder aanvrager in de zin van dit hoofdstuk elke syndicus van een gebouw aangewezen overeenkomstig de bepalingen van Boek II, titel II, hoofdstuk III, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek betreffende de gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen. Afdeling 1. - Investeringen in alle woningen

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investering

Art. 37.Er wordt een premie toegekend bij de plaatsing door een geregistreerde aannemer van een systeem voor het beheer van de elektrische verlichtings- en apparatuurinstallaties onder 20 kWh per apparatuur waarmee de elektrische uitrusting in elk gebouw automatisch geregeld of uitgeschakeld kan worden.

Het premiebedrag is gelijk aan 30 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per woning.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 38.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 37, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° een technische berekeningsnota op grond waarvan de verwachte energiebesparing in KW geschat kan worden. Afdeling 2. - Investeringen in geval van woningrenovatie

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 39.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de hele of gedeeltelijke vervanging van een verlichtingsysteem dat een gecombineerde verbetering van de fotometrische en energieprestaties van het verlichtingssysteeem mogelijk maakt waarvan het geïnstalleerde vermogen na de werkzaamheden niet meer bedraagt dan : 1° tussen 3 W/m2 per 100 lux in een lage en brede gang (min 30 m x 2 m x 2,8 m) en 8,5 W/m2 per 100 lux in een hoge en smalle gang (min 30 m x 1 m x 3,5 m);2° 2,5 W/m2 per 100 lux in de andere lokalen. Het geïnstalleerde materiaal is voorzien van de ENEC-certificatie.

Verlichtingstoestellen uitgerust met fluorescerende lampen of ontladingslampen worden uitsluitend met elektronische ballasts uitgerust. § 2. Het premiebedrag is gelijk aan : 1° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 10 en 30 %;2° 20 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 30 en 50 %;3° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen boven 50 %. Het premiebedrag is niet hoger dan 10.000 euro per woning. § 3. De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 40.Er wordt een premie toegekend voor de analyse van het elektriciteitsverbruik in geval van renovatie van een woning die minstens 20.000 kWu per jaar verbruikt. De analyse van het elektriciteitsverbruik omvat de registratie van de elektriciteitsleveringen gedurende twee weken, de uitgave van het auditrapport, de melding van de voornaamste energiebesparingsmogelijkheden (technische maatregelen en investeringen), de kost ervan en de besparingen op energetisch en financieel vlak. De analyse wordt uitgevoerd door een auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA. Het premiebedrag is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag betreffende de analyse en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per woning.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 41.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 39, wordt het dossier door de aanvrager aan de distributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier en de desbetreffende bijlagen, die verkrijgbaar zijn bij de gasdistributienetbeheerder, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° een technische berekeningsnota op grond waarvan de fotometrische verbetering van de verlichting en de vermindering van het geïnstalleerde vermogen geschat kunnen worden;ook het geïnstalleerde vermogen per m2 per 100 lux wordt gespecificeerd.

Art. 42.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 40, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur of de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° een afschrift van het auditrapport bevattende de registratie van de elektriciteitslevering gedurende twee weken. TITEL III. - Premies voor openbare huisvestingsmaatschappijen HOOFDSTUK I. - Algemeen

Art. 43.Onder openbare huisvestingsmaatschappij wordt verstaan elke rechtspersoon bedoeld in artikel 130 van de Waalse huisvestingscode, hierna SLSP genoemd.

Art. 44.Het gecumuleerde bedrag van de premies toegekend in het kader van deze Titel is niet hoger dan 50.000 euro per jaar en per SLSP. HOOFDSTUK II. - Isolatiewerken Afdeling 1. - Renovatie van woningen

Art. 45.§ 1. In geval van renovatie van een woning wordt een premie van 8 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van het dak of van de zolder uitgevoerd door een geregistreerde ondernemer d.m.v. een isolatiemateriaal waarvan de warmteweerstandscoëfficiënt, R, gelijk is aan 3 m2K/W of meer.

Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per woning en per jaar. § 2. Het isolatiemateriaal kan in verschillende lagen aangebracht worden. In dat geval is de som van de warmteweerstanden van de verschillende lagen groter dan of gelijk aan de coëfficiënt bedoeld in § 1.

Art. 46.§ 1. In geval van renovatie van een woning wordt een premie van 25 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van de muren in contact met de externe omgeving of met een niet verwarmde of niet vorstvrije ruimte, als ze door een geregistreerde ondernemer uitgevoerd wordt d.m.v. een isolatiemateriaal waarmee een globale thermische transmissiecoëfficiënt van de wand, Umax, bereikt kan worden die lager is dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per woning en per jaar. § 2. De premie wordt pas na de uitvoering van een energieaudit toegekend, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 69. De energieaudit bevestigt de relevantie van de isolatie van de muren en, desgevallend, vermeldt de waarde van de warmteweerstandscoëfficiënt R van de aan te brengen bouwstof zodat de wand kan voldoen aan de globale thermische transmissiecoëfficiënt, Umax, bedoeld in § 1. Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2K/W. Voor de toekenning van de premie bedoeld in § 1 wordt elke audit die uitgevoerd wordt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, § 5, 15, § 5, en 16, § 5, van het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik geacht te voldoen aan artikel 69, voor zover de datum van de factuur of honorarianota betreffende die audit van vóór 1 januari 2008 dateert.

Art. 47.§ 1. In geval van renovatie van een woning wordt een premie van 25 euro per m2 geïsoleerrde oppervlakte toegekend voor de thermische isolatie van de vloeren uitgevoerd door een geregistreerde ondernemer d.m.v. een isolatiemateriaal waarmee een globale thermische transmissiecoëfficiënt van de vloer, U, bereikt kan worden die lager is dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per woning en per jaar. § 2. De premie wordt pas na de uitvoering van een energieaudit toegekend, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 69. De energieaudit bevestigt de relevantie van de isolatie van de vloeren en vermeldt desgevallend de waarde van de warmteweerstandscoëfficiënt R van de aan te brengen bouwstof zodat de wand kan voldoen aan de globale thermische transmissiecoëfficiënt, Umax, bedoeld in § 1. Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2K/W. Voor de toekenning van de premie bedoeld in § 1 wordt elke audit die uitgevoerd wordt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, § 5, 15, § 5, en 16, § 5, van het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik geacht te voldoen aan artikel 69, voor zover de datum van de factuur of honorarianota betreffende die audit van vóór 1 januari 2008 dateert.

Art. 48.In geval van renovatie van een woning wordt een premie van 40 euro per m2 ruitoppervlakte met een hoog rendement toegekend indien de ruiten door een geregistreerde aannemer geplaatst worden ter vervanging van de bestaande enkele ruiten. Zodoende moet een globale transmissiecoëfficiënt U van 2,0 W/m2K of minder bereikt kunnen worden voor ramen (namelijk het geheel raamlijsten, ruiten en inleg), berekend volgens de norm NBN B 62-002 en de desbetreffende addenda.

Als ook de raamlijst vervangen wordt, wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen ervan.

Het maximumbedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per woning en per jaar.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 49.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 45 tot 48, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties; 3° indien eerst een energieaudit uitgevoerd moet worden, een berekeningsnota waaruit blijkt dat de voor bedoelde wanden voorgeschreven globale warmtetransmissiecoëfficiënt haalbaar is met het gebruikte isolatiemateriaal, alsook een afschrift van de vooraf uitgevoerde energieaudit. HOOFDSTUK III. - Verwarmingsinstallaties Afdeling 1. - In aanmerking komende verwarmingsinvesteringen

Art. 50.§ 1. Er wordt een premie van 300 euro toegekend voor de installatie in een woning van een aardgasverwarmingsketel, enkele of dubbele dienst, laagtemperatuur met de label CE, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels of het koninklijk besluit van 11 maart 1988 betreffende de vereisten inzake rationeel energieverbruik die van toepassing zijn op de warmtegeneratoren, of voor de installatie van een condensatieluchtgenerator voorzien van het merkteken CE Belgique, categorieën I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. De verwarmingsketel voldoet aan het koninklijk besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW sluiten tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan 400 kW of minder. § 2. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas.

Art. 51.§ 1. Er wordt een premie van 600 euro toegekend voor de installatie in een woning van een aardgasverwarmingsketel, enkele of dubbele dienst, laagtemperatuur met de label CE, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels of het koninklijk besluit van 11 maart 1988 betreffende de vereisten inzake rationeel energieverbruik die van toepassing zijn op de warmtegeneratoren, of voor de installatie van een condensatieluchtgenerator voorzien van het merkteken CE Belgique, categorieën I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. De verwarmingsketel voldoet aan het koninklijk besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW sluiten tot regeling van de stikstofoxides (NOX) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan 400 kW of minder. § 2. Het bedrag van de premie bedoeld in § 1 wordt verhoogd en berekend als volgt : 1° als het vermogen gelijk is aan 150 kW of minder, wordt het bedrag verhoogd met 25 euro per kW boven 50 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 150 kW en gelijk aan 500 kW of minder, bedraagt de premie 3.100 euro, verhoogd met 12 euro per kW boven 150 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 500 kW, bedraagt de premie 7.3°0 euro, verhoogd met 6 euro per kW boven 500 kW;

Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas.

Art. 52.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie in een woning van een biomassaverwarmingsketel die uitsluitend automatisch bevoorraad wordt en die voldoet aan de norm NBN EN 303-5, waarvan het volgens deze norm berekende rendement hoger is dan 80 % . In het geval van een verwarmingsketel voor twee brandstoffen wordt enkel aardgas toegelaten.

Het premiebedrag wordt berekend als volgt : 1° als het vermogen gelijk is aan 50 kW of meer : bedraagt de premie 1.750 euro, verhoogd met 35 euro per kW tussen 50 en 100 kW; 2° als het vermogen hoger is dan 100 KW, bedraagt de premie 3500 euro, verhoogd met 18 euro per kW tussen 100 en 500 kW; 3° als het vermogen gelijk is dan 500 kW : bedraagt de premie 10.700 euro, verhoogd met 8 euro per kW boven 500 kW. Het premiebedrag wordt beperkt tot 50 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per installatie. § 2. In de zin van dit artikel wordt verstaan onder : 1° biomassa : hernieuwbare plantaardige grondstoffen;2° uitsluitend automatische voeding : voedingssysteem dat nauwgezet voldoet aan de automatische voedingscriteria omschreven in de normen NBN EN 303-5. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 53.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie, in elk gebouw, van aërothermen, warmeluchtgeneratoren met condensatie en stralingstoestellen.

Het premiebedrag wordt berekend als volgt : 1° waterdichte aërothermen : 12,5 euro per kW;2° aërothermen met condensatie : 25 euro per kW;3° warmeluchtgeneratoren met condensatie : 25 euro per kW;4° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage tussen 50 en 60 % : 15 euro per kW;5° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage tussen 60 en 70 % : 20 euro per kW;4° stralingstoestel met rendement van klasse 2, stralingspercentage van 70 % of meer : 25 euro per kW; Het premiebedrag wordt beperkt tot : 1° 6.250 euro voor waterdichte aërothermen; 2° 12.500 euro voor aërothermen met condensatie; 3° 7.500 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage tussen 50 en 60 %; 4° 10.000 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage tussen 60 en 70 %; 4° 12.500 euro voor stralingstoestellen van klasse 2, stralingspercentage van 70 % of meer.

Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per gebouw. § 2. De rendementsvoet van de toestellen bedoeld in § 1 wordt bevestigd door een onafhankelijk laboratorium dat volgens de norm NBN EN ISO 17025 erkend is om controles uit te voeren overeenkomstig de Europese normen van toepassing op bedoelde gastoestellen. Deze toestellen werken op aardgas (categorieën I2E+, I2E(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk) en zijn voorzien van het merkteken CE Belgique indien het toepasselijk is. § 3. De installaties bedoeld in § 1 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas.

Art. 54.§ 1. Er wordt een premie van 1.500 euro toegekend bij de installatie van een warmtepomp die voldoet aan de criteria bedoeld in de bijlage voor de verwarming van een nieuwe woning die voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de wetgeving die zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van kracht is. De woning heeft een niveau van globale thermische isolatie K van 45 of minder of beschikt over het attest "Construire avec l'énergie".

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van woningen komen niet in aanmerking voor de premie. Bovendien mag de woning niet met een elektrisch verwarmingssysteem uitgerust zijn, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches. § 2. Per wooneenheid worden de premies beperkt tot een warmtepomp voor verwarming en een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater of een gecombineerde warmtepomp. § 3. De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Afdeling 2. - In aanmerking komende investeringen inzake sanitair

warmwater

Art. 55.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie, in een woning, van een aardgasboiler voor ogenblikkelijk warmwater zonder waakvlam, met modulerende vlam en met dubbele flux. De boiler is ingedeeld in de categorie I2E+ en voorzien van de label CE Belgique.

De premie bedraagt 75 euro voor de installaties met een nominaal debiet van maximum 10 liter per minuut en 125 euro voor de installaties met een nominaal debiet boven 10 liter per minuut. § 2. Er wordt een premie toegekend voor de installatie, in een woning, van een warmeluchtgenerator met condensatie op aardgas (categorie I2E+, I2E(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk), met de label CE Belgique.

De premie bedraagt 25 euro per KW en mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 3. De installaties bedoeld in de §§ 1 en 2 worden door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Indien deze aannemer niet over de aardgasvergunning beschikt, worden de installaties in ontvangst genomen en gecontroleerd door een instelling die geaccrediteerd is voor de controle op de binneninstallaties op aardgas.

Art. 56.§ 1. Er wordt een premie van 750 euro toegekend voor de installatie, door een geregistreerde aannemer, van een warmtepomp voor de verwarming van het sanitaire warmwater van de woning die voldoet de criteria bedoeld in de bijlage. § 2. Per wooneenheid worden de premies beperkt tot een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater en een warmtepomp voor de verwarming van de woning of tot een gecombineerde warmtepomp. Afdeling 3. - In aanmerking komende investeringen inzake sanitair

warmwater

Art. 57.§ 1. Er wordt een premie van 2.250 euro toegekend bij de installatie van een warmtepomp (combi verwarming-sanitair warmwater) die voldoet aan de criteria bedoeld in de bijlage voor de verwarming van een woning die voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de wetgeving die zes maanden vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van kracht is. De woning heeft een niveau van globale thermische isolatie K van 45 of minder of beschikt over het attest "Construire avec l'énergie".

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouw komen niet in aanmerking voor de premie. Bovendien mag de woning niet met een elektrisch verwarmingssysteem uitgerust zijn, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches. § 2. Per wooneenheid worden de premies beperkt tot een warmtepomp voor verwarming en een warmtepomp voor de productie van sanitair warmwater of een gecombineerde warmtepomp. § 3. De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd. Afdeling 4. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 58.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 50, 51, 53 en 55, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties; 3° één van de volgende stukken : hetzij een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat, of een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties.

Art. 59.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 52, 54, 56 en 57, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties. HOOFDSTUK IV. - Andere investeringen betreffende rationeel energiegebruik (URE) Afdeling 1. - Investeringen in alle woningen

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 60.§ 1. Er wordt een premie toegekend bij de door een geregistreerde aannemer uitgevoerde installatie van een verluchtingssysteem met warmterecuperator die aan volgende criteria voldoet : 1° het globale thermische isolatieniveau K van de woning is gelijk aan 45° of minder of de woning beschikt over het attest "Construire avec l'énergie";2° de woning is niet uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem, behalve voor de exclusieve verwarming van de badkamers of douches.De niet reversibele warmtepompen of de warmtepompen geïntegreerd in een nieuwe woning waarvoor het attest "Construire avec l'énergie" is afgegeven worden niet als elektrische verwarming beschouwd; 3° de verluchting behoort tot het type "système de ventilation mécanique contrôlée D" met warmterecuperator door middel van een warmtewisselaar met tegenstroom;4° het geheel van het geïnstalleerde ventilatiesysteem voldoet aan de vereisten van de norm NBN D 50 001;5° de warmteuitwisselaar heeft een minimumrendement van 85 % volgens de norm NBN EN 308;6° de installateur meet de debieten bij de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen in situ om de installatie juist te regelen. § 2. Het totaalbedrag van de premie is gelijk aan 75 % van de globale investering en mag niet hoger zijn dan 1.500 euro per wooneenheid.

Art. 61.Er wordt een premie toegekend bij de installatie, in een woning, van een kwalitatieve micro-warmtekrachtkoppelinginstallatie die een besparing oplevert van minstens 10 % kooldioxide ten opzichte van de kooldioxide-uitstoot afkomstig van de afzonderlijke producties van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in moderne referentie-installaties waarvan de jaarlijkse bedrijfsrendementen jaarlijks door de CWaPE worden vastgelegd en gepubliceerd. De in aanmerking genomen warmte is de nuttige warmte, namelijk de warmte die effectief gebruikt wordt voor warmtebehoeften buiten het wamtekrachtkoppelingsproces.

Het premiebedrag is gelijk aan 20 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per installatie De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 62.Er wordt een premie toegekend voor de uitvoering van de thermografie van een gebouw.

Het auditrapport per thermografie vermeldt de mogelijke verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw.

Het premiebedrag is gelijk aan 50 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 200 euro per audit voor een ééngezinswoning of dan 700 euro per audit en per gebouw in de overige gevallen.

Art. 63.Er wordt een premie toegekend bij de plaatsing door een geregistreerde aannemer van een systeem voor het beheer van de elektrische verlichtings- en apparatuurinstallaties onder 20 kWh per apparatuur waarmee de elektrische uitrusting in elk gebouw automatisch geregeld of uitgeschakeld kan worden.

Het premiebedrag is gelijk aan 30 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per woning.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 64.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 60, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties; 3° een verslag over de door de installateur in situ uitgevoerde metingen van de debieten bij de in- en uitgang van de verschillende ventilatieopeningen, met melding van het systeem waarmee de debieten zijn gemeten;4° het formulier voor de berekening van de aangegeven coëfficiënt K;5° een document met de beschrijving van alle wanden van de warmteverliesoppervlakte van de woning en de berekening van de coëfficiënten U (of k);6° een afschrift van de plannen en dwarsdoorsneden van de woning;7° een nota waarin het geïnstalleerde ventilatiesysteem beschreven wordt.

Art. 65.Wat betreft de premie bedoeld in artikel 61, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties; 3° het afschrift van de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong;4° indien de installatie aardgas gebruikt, één van de volgende stukken : hetzij een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat, of een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties.

Art. 66.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 62, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur of ereloonnota voor de verrichte prestaties; 3° het auditrapport bevattende de gegevens bedoeld in artikel 62.

Art. 67.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 63, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de verrichte prestaties, alsook het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte prestaties; 3° de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden;4° een technische berekeningsnota op grond waarvan de verwachte energiebesparing in KW geschat kan worden. Afdeling 2. - Investeringen in geval van woningrenovatie

Onderafdeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 68.In geval van woningrenovatie wordt een premie toegekend voor warmteregelingswerken, waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden bepaald worden als volgt : 1° thermostatische klep : 10 euro;2° omgevingsthermostaat : 100 euro;3° buitensonde : 100 euro;4° systeem dat voorrang geeft aan het sanitaire warmwater.100 euro.

Het globale premiebedrag mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per woning en per jaar.

De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 69.§ 1. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energieaudit van een ééngezinswoning. de audit wordt uitgevoerd hetzij door door een auditeur erkend door het Waalse Gewest voor de uitvoering van energieaudits in de huisvestingssector, in het kader van en overeenkomstig de procedure van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de erkenning van de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 2. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energieaudit van elke andere woning dan die bedoeld in § 1. 1° de audit wordt uitgevoerd, hetzij door auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA, hetzij door door een auditeur erkend door het Waalse Gewest voor de uitvoering van energieaudits in de huisvestingssector, in het kader van en overeenkomstig de procedure van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de erkenning van de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren;2° het auditrapport vermeldt op zijn minst : de prestatie van de mantel van het gebouw, namelijk het niveau K, het detail van de thermische prestaties van de verschillende wanden, de prestatie van het verwarmingssysteem, alsook gecijferde verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw en de systemen. Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per audit en per gebouw.

Art. 70.In geval van renovatie van een woning wordt een premie toegekend voor de hele of gedeeltelijke vervanging van een verlichtingsysteem dat een gecombineerde verbetering van de fotometrische en energieprestaties van het verlichtingssysteeem mogelijk maakt waarvan het geïnstalleerde vermogen na de werkzaamheden niet meer bedraagt dan : 1° tussen 3 W/m2 per 100 lux in een lage en brede gang (min 30 m x 2 m x 2,8 m) en 8,5 W/m2 per 100 lux in een hoge en smalle gang (min 30 m x 1 m x 3,5 m);2° 2,5 W/m2 per 100 lux in de andere lokalen. Het geïnstalleerde materiaal is voorzien van de ENEC-certificatie.

Verlichtingstoestellen uitgerust met fluorescerende lampen of ontladingslampen worden uitsluitend met elektronische ballasts uitgerust. § 2. Het premiebedrag is gelijk aan : 1° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 10 en 30 %;2° 20 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 30 en 50 %;3° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen boven 50 %. Het premiebedrag is niet hoger dan 10.000 euro per woning.

De installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd.

Art. 71.In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de analyse van het elektriciteitsverbruik van een woning die minstens 20.000 kWu per jaar verbruikt. De analyse van het elektriciteitsverbruik omvat de registratie van de elektriciteitsleveringen gedurende twee weken, de uitgave van het auditrapport, de melding van de voornaamste energiebesparingsmogelijkheden (technische maatregelen en investeringen), de kost ervan en de besparingen op energetisch en financieel vlak. De analyse wordt uitgevoerd door een auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA. Het premiebedrag is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag betreffende de analyse en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per woning.

Onderafdeling 2. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 72.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 68, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken, alsook het originele of een afschrift van de factuur voor de materialen en de verrichte prestaties.

Art. 73.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 69, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° het auditrapport.

Art. 74.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 70, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de distributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier en de desbetreffende bijlagen, die verkrijgbaar zijn bij de gasdistributienetbeheerder, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° een technische berekeningsnota op grond waarvan de fotometrische verbetering van de verlichting en de vermindering van het geïnstalleerde vermogen geschat kunnen worden;ook het geïnstalleerde vermogen per m2 per m2 lux wordt gespecificeerd.

Art. 75.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 71, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindafrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld; 2° de eindafrekening D.1. betreffende de verrichte prestaties, alsook het originele of een afschrift van de factuur of ereloonnota betreffende de verrichte prestaties; 3° een afschrift van het auditrapport bevattende de registratie van de elektriciteitslevering gedurende twee weken. TITEL IV. - Premie voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem HOOFDSTUK I. - Algemeen

Art. 76.In de zin van deze titel wordt verstaan onder aanvrager : 1° elke natuurlijke persoon, met inbegrip van degene die de hoedanigheid van handelaar heeft of een zelfstandig beroep uitoefent;2° elke onderneming opgericht in de vorm van een handelsvennootschap bedoeld in het vennootschapswetboek, die minstens één bedrijfszetel in Wallonië heeft en beantwoordt aan de definitie van de microondernemingen in de zin van de bijlage bij de aanbeveling van de Commissie C(2003) 1422 van 6 mei 2003 betreffende de definitie van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;3° de syndici van een gebouw bedoeld in artikel 36 van dit besluit. HOOFDSTUK II. - Investeringen betreffende een gebouw of een geheel of gedeeltelijk bebouwd terrein

Art. 77.§ 1. Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager per toegangspunt een premie verkrijgen voor elke door de CWaPE gecertificeerde fotovoltaïsche installatie. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de premie worden vastgelegd als volgt.

In de zin van deze titel wordt verstaan onder : 1° "fotovoltaïsche installatie" : de fotovoltaïsche zonnepanelen, de fotovoltaïsche generator, de gelijkstroomscheider, de omzetter, de groene stroommeter, de wisselstroomschakelaar, de dragers om de panelen vast te maken, de eventuele voorziening voor de zonopvolging en de nodige bekabeling, alsook de de mankracht m.b.t. die verschillende elementen; 2° "systeem met zonvolger" : elke fotovoltaïsche installatie waarvan de fotovoltaïsche uitrustingen voor elektriciteitsproductie (hierna ook modules genoemd) vastgemaakt worden op een structuur die zich automatisch of manueel oriënteert naar gelang van de zonnestand;3° "geïntegreerd systeem" : elke fotovoltaïsche installatie waarvan de uitrustingen voor fotovoltaïsche elektriciteitsproductie (hierna ook modulen genoemd) ook een technische of architecturale functie waarborgen die essentieel is voor de bouwhandeling.Deze uitrustingen maken deel uit van onderstaande volledige lijst : a) elk type dakbedekking;b) zonbreker;c) steunmuren;d) glazendak zonder achterbescherming;e) venster-, balkon- of terrasleuning;f) gevelbekledingen, gordijnmuur;4° "vast systeem" : elke fotovoltaïsche installatie waarvan de fotovoltaïsche uitrustingen voor elektriciteitsproductie (hierna ook modules genoemd) op een structuur vastgemaakt worden. Het premiebedrag is gelijk aan 20 % van de in aanmerking komende kostprijs, verhoogd met het BTW-bedrag dat op die prijs wordt toegepast, indien de aanvrager niet btw-plichtig is. Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 3.500 euro.

De in aanmerking komende kostprijs wordt berekend op basis van het bedrag van de factuur van de fotovoltaïsche installatie (excl. BTW), geplafonneerd door het product van het vermogen van de installatie uitgedrukt in Wc, d.m.v. van onderstaande variabele : 1° voor een vast systeem : bedraagt de variabele 7 euro per Wc;2° voor een geïntegreerd systeem : bedraagt de variabele 8 euro per Wc;3° voor een systeem met zonvolger : bedraagt de variabele 9 euro per Wc. § 2. De premie bedoeld in § 1 kan toegekend worden aan de installaties die de volgende voorwaarden vervullen : 1° de installatie wordt door een geregistreerde aannemer uitgevoerd;2° de installatie voldoet aan de normen IEC 61215 (klassieke modules) of IEC 61646 (dunne lagen);3° de aanvrager beschikt voor deze installatie over de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong;de fotovoltaïsche zonnepanelen worden vastgemaakt op een gebouw of verankerd op een terrein dat geheel of gedeeltelijk bebouwd is. De vastmaking van fotovoltaïsche zonnepanelen op een gebouw of de verankering ervan op een terrein dat geheel of gedeeltelijk bebouwd is gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium. HOOFDSTUK III. - Procedure tot indiening van de aanvraag Art 7 8. Wat betreft de premie bedoeld in artikel 77, wordt het dossier door de aanvrager aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong, voor zover de eindfactuur van de fotovoltaïsche installatie dateert van na 31 december 2007.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties, alsook het nummer van de teller geïdentificeerd op het adres waarop de premieaanvraag slaat;3° het afschrift van de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWaPE betreffende de voorafgaande aanvraag tot toekenning van groene certificaten en labels van garantie van oorsprong;4° in voorkomend geval, voor een microonderneming, het specifieke formulier, behoorlijk ingevuld. TITEL V. - Premies die enkel voor rechtspersonen bestemd zijn HOOFDSTUK I. - Algemeen

Art. 79.§ 1. In de zin van deze titel wordt verstaan onder : 1° "aanvrager" : elke rechtspersoon, met uitsluiting van de syndicus van een gebouw bedoeld in aartikel 36 en van de openbare huisvestingsmaatschappijen bedoeld in artikel 43, die een investering verrichten die in aanmerking komt in de zin van dit besluit : 2° "technische exploitationeenheid" : geheel van technische componenten dat een ondeelbare groep vormt waarmee een dienst verstrekt of een product verwezenlijkt kan worden. § 2. Wat betreft de premies toegekend in het kader van deze titel, wordt het bedrag van de facturen exclusief BTW berekend indien de rechthebbende op de premie aan die belasting onderworpen is. § 3. Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden vastgelegd worden als volgt. HOOFDSTUK II. - Industriële aardgasinstallaties Adeling 1. - In aanmerking komende investeringen

Art. 80.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van elk systeem voor de warmterecuperatie van rookgassen in industriële en ambachtelijke ovens en in droogtoestellen op aardgas of in verwarmingsketels en stoomgeneratoren. De recuperatie wordt verkregen door de installatie van één van de volgende technieken : 1° onafhankelijke specifieke recuperatoren geplaatst aan de uitgang van de ovens op het circuit van de rookgassen;2° zelfrecupererende branders uitgerust met hun eigen recuperator voor de voorverwarming van de verbrandingslucht;3° paar regeneratieve branders, de eerste in de verwarmingsfase van de oven, de tweede in de recuperatiefase, met warmteaccumulatie. Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 euro per gerecupereerde kW, beperkt tot 50 % van het factuurbedrag met een maximum van 12.500 euro per installatie. § 2. Voor de premies boven 2.000 euro moet het aantal gerecupereerde kW en de installatie in situ worden nagekeken door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen.

Deze toestellen werken op aardgas (categorieën § 3, I2E+(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk) en zijn voorzien van het merkteken CE Belgique indien het toepasselijk is.

Art. 81.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een systeem voor brede modulering van de aardgasbrander dat een efficiëntere regeling mogelijk maakt, met name de plaatsing van moderne modulerende aardgasbranders in een vork van ten minste 25 à 100 % op industriële ovens of ketels.

De premie bedraagt 3,75 euro per kW. Het premiebedrag wordt beperkt tot 50 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 2. De modulatiediepte wordt vastgesteld door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen.

Deze toestellen werken op aardgas (categorieën § 3, I2E+(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk) en zijn voorzien van het merkteken CE Belgique indien het toepasselijk is.

Art. 82.§ 1. Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een systeem van direct vuur met aardgas op de te verwarmen producten.

Het concept van direct vuur impliceert een perfecte harmonie van de branders, de ovens en de te verwarmen producten, die verkregen wordt wanneer de temperatuur van deze producten als overal bevredigend wordt beschouwd.

De installaties bedoeld in het eerste lid omvatten o.a. : 1° aardgasbranders met directe vlam en stralingsbuizen;2° aardgasbranders bestemd voor droogkamers, voor de verwarming van baden voor de thermische behandeling van metalen, voor naverbranding en voor de technieken van make up air. De premie bedraagt 12,5 euro per kW. Het premiebedrag wordt beperkt tot 50 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per installatie. § 2. Voor de premies boven 2.000 euro moet de aanwezigheid van een directe vlam in situ worden nagekeken door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen.

Deze toestellen werken op aardgas (categorieën § 3, I2E+(S)B of I2E(R)B indien toepasselijk) en zijn voorzien van het merkteken CE Belgique indien het toepasselijk is. Afdeling 4. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 83.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, wordt het dossier door de aanvrager aan de gasdistributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier en de desbetreffende bijlagen, die verkrijgbaar zijn bij de gasdistributienetbeheerder of de administratie, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° een technische berekeningsnota op grond waarvan de verwachte energiebesparing in KW geschat kan worden; 4° voor de premies bedoeld in de artikelen 80 en 82, het rapport van het erkende onafhankelijk laboratorium als het premiebedrag hoger is dan 2.000 euro; 5° voor de industriële aardgasinstallaties, een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat de installatie volgens de regels van de kunst is uitgevoerd;6° voor alle andere aardgasinstallaties, een afschrift van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controleinstelling geaccrediteerd om controle uit te oefenen op aardgasinstallaties of een afschrift van het door de bevoegde installateur opgestelde conformiteitsattest van de installatie, samen met een afschrift van zijn bevoegdheidscertificaat, al naar gelang van het geval. HOOFDSTUK III. - Elektrische installaties Afdeling 1. - In aanmerking komende investeringen in elk gebouwtype

Art. 84.Er wordt een premie toegekend bij de plaatsing door een geregistreerde aannemer van een systeem voor het beheer van de elektrische verlichtings- en apparatuurinstallaties onder 20 kWh per apparatuur waarmee de elektrische uitrusting in elk gebouw automatisch geregeld of uitgeschakeld kan worden.

Het premiebedrag is gelijk aan 30 % van het factuurbedrag en mag niet hoger zijn dan 15.000 euro per technische exploitatie-eenheid.

Art. 85.Er wordt een premie toegekend voor de installatie : 1° een snelheidsvariator met frequentievariatie op een compressor, een ventilatiesysteem en een pomp;2° een compressor, pomp en ventilatiesysteem uitgerust met een snelheidsvariator met frequentievariatie. De energiebesparing bedraagt minstens 10 %.

De snelheidsvariator of de compressor, de pomp en het ventilatiesysteem uitgerust met een geïntegreerde frequentievariator dragten het EG-label en voldoen aan het koninklijk besluit van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit sluiten betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en aan het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel.

De premie bedraagt 100 euro per kW nominaal vermogen van de motor en is beperkt tot 5.000 euro per technische exploitatie-eenheid.

Art. 86.Er wordt een premie toegekend voor de installatie van een inrichting voor kouderegeling en voor optimalisatie van de ontdooiingscycli, op voorwaarde dat een energiebesparing gerealiseerd wordt van minstens 20 %. Het gaat om een inrichting die de cycli van de compressoren controleert en die de ontdooiingscycli optimaliseert.

De premie bedraagt 1.250 euro per koudegroep van minstens 15 elektrische kW die met deze voorziening is uitgerust. Afdeling 2. - Investeringen voor de renovatie van een gebouw

Art. 87.In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de hele of gedeeltelijke vervanging van een verlichtingsysteem dat een gecombineerde verbetering van de fotometrische en energieprestaties van het verlichtingssysteeem mogelijk maakt waarvan het geïnstalleerde vermogen na de werkzaamheden niet meer bedraagt dan : 1° 3 W/m2 per 100 lux in sporthallen en zwembaden;2° 3 W/m2 per 100 lux in lokalen voor medisch gebruik;3° tussen 3 W/m2 per 100 lux in een lage en brede gang (min 30 m x 2 m x 2,8 m) en 8,5 W/m2 per 100 lux in een hoge en smalle gang (min 30 m x 1 m x 3,5 m);4° 2,5 W/m2 per 100 lux in kantoren en andere lokalen. Het geïnstalleerde materiaal is voorzien van de ENEC-certificatie.

Verlichtingstoestellen uitgerust met fluorescerende lampen of ontladingslampen worden uitsluitend met elektronische ballasts uitgerust. § 2. Het premiebedrag is gelijk aan : 1° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 10 en 30 %;2° 20 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen tussen 30 en 50 %;3° 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerde vermogen boven 50 %. Het premiebedrag mag niet hoger zijn dan 10.000 euro per exploitatie-eenheid.

Art. 88.In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de analyse van het elektriciteitsverbruik van een exploitatie-eenheid die minstens 20 000 elektrische kWu per jaar verbruikt. De analyse van het elektriciteitsverbruik omvat de registratie van de elektriciteitsleveringen gedurende twee weken, de uitgave van het auditrapport door een auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA en de melding van de voornaamste energiebesparingsmogelijkheden (technische maatregelen en investeringen), de kost ervan en de besparingen op energetisch en financieel vlak.

Het premiebedrag is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag betreffende de analyse en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per technische exploitatie-eenheid. Afdeling III. - Procedure tot indiening van de aanvraag

Art. 89.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 85, 86 en 87, wordt het dossier door de aanvrager aan de gasdistributienetbeheerder gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de factuurdatum.

Dat dossier bevat : 1° het formulier en de desbetreffende bijlagen, die verkrijgbaar zijn bij de gasdistributienetbeheerder, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur betreffende de verrichte investeringen of prestaties;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 3° voor de premies bedoeld in de artikelen 85 en 86, een technische berekeningsnota op grond waarvan de verwachte energiebesparing in kWu geschat kan worden;4° voor de premie bedoeld in artikel 87, een technische berekeningsnota op grond waarvan de fotometrische verbetering van de verlichting en de vermindering van het geïnstalleerde vermogen alsook het geïnstalleerde vermogen per m2 per 100 lux geschat kunnen worden.

Art. 90.Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 84 en 88, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° het originele of een afschrift van de factuur of de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° voor de premie bedoeld in artikel 84, een technische berekeningsnota op grond waarvan de verwachte energiebesparing in kWu geschat kan worden;de technische kenmerken van de toestellen worden vermeld op de factuur of op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; 4° voor de premie bedoeld in artikel 88, een afschrift van het auditrapport bevattende de registratie van de elektriciteitslevering gedurende twee weken. TITEL VI. - Procedure en modaliteiten voor de uitkering van de premies bedoeld in de titels II tot V HOOFDSTUK I. - Modaliteiten betreffende de administratieve behandeling van de aanvragen

Art. 91.§ 1. Binnen veertig dagen, te rekenen van de dag volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag, stuurt de netbeheerder of de administratie, al naar gelang van het geval, een bericht van ontvangst aan de aanvrager waarin nader bepaald wordt of zijn dossier al dan niet volledig is.

Als het dossier onvolledig is, wordt de aanvrager in het schrijven bedoeld in het eerste lid gewezen op de gegevens die hij moet verstrekken om zijn dossier aan te vullen. De aanvrager beschikt over een termijn van zeventig dagen om de ontbrekende gegevens over te maken. Die termijn gaat in de dag volgend op de datum van verzending van het schrijven waarin om de aanvullende gegevens wordt verzocht.

Het dossier wordt afgesloten indien het geheel van de gevraagde gegevens niet wordt overgemaakt binnen de termijn voorgeschreven in het tweede lid.

Binnen honderdtwintig dagen, te rekenen van de dag volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag, stuurt de netbeheerder of de administratie, al naar gelang van het geval, een schrijven aan de aanvrager met de beslissing die i.v.m. de aanvraag is genomen.

De termijn van hondertwintig dagen wordt opgeschort op de datum van de aanvraag van de aanvullende gegevens tot de kennisgeving van het geheel van de gevraagde informatie.

De aanvraag wordt als aangenomen beschouwd als de netbeheerder of de administratie, al naar gelang van het geval, hun beslissing niet binnen de in het vierde lid bedoelde termijn schriftelijk aan de aanvrager heeft gestuurd.

In afwijking van het zesde lid, geeft de administratie of de netbeheerder, als zij/hij de premie niet kan berekenen, de aanvrager per post kennis van de ontbrekende gegevens die nodig zijn voor de berekening. De aanvrager beschikt met ingang van de datum van die kennisgeving over een termijn van vijftig dagen om de opgeëiste gegevens over te maken. Het dossier wordt afgesloten indien de gevraagde gegevens niet worden overgemaakt of indien slechts een deel ervan wordt overgemaakt.

Binnen twintig kalenderdagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van de aanvaarding van de aanvraag of van de verstrijkdatum van de termijn bedoeld in het vierde lid, wordt het bedrag van de premie uitgekeerd door de administratie of de netbeheerder, al naar gelang van het geval. § 2. In het geval bedoeld in § 1, zesde lid, beschikt de netbeheerder of de administratie, al naar gelang van het geval, over een termijn van drie jaar, te rekenen van de dag volgend op de verstrijkdatum van de termijn bedoeld in het eerste lid, om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de toekenningsvoorwaarden bedoeld in de titels II, III, IV en V van dit besluit en desnoods de terugbetaling van de toegekende premie te eisen indien die voorwaarden niet vervuld zijn. § 3. Elke weigeringsbrief vermeldt de beroepsmogelijkheid bedoeld in titel VII, alsook de modaliteiten en de procedure die erop van toepassing zijn.

Art. 92.§ 1. In afwijking van de artikelen 49, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74 en 75 kunnen de in artikel 43 bedoelde aanvragers vóór de uitvoering van de krachtens titel III in aanmerking komende werken aan de administratie een dossier richten m.b.t. de premies die er behandeld worden. Dat dossier bevat : 1° behoorlijk ingevuld, het formulier voor de voorafgaande aanvraag, alsook de desbetreffende bijlagen, verkrijgbaar bij de administratie;2° de budgettaire raming van de te verrichten investeringen. Binnen dertig dagen na ontvangst van de voorafgaande aanvraag stuurt de administratie een bericht van ontvangst naar de openbare huisvestingsmaatschappij waarin ze aangeeft of het dossier al dan niet volledig is.

Als het dossier onvolledig verklaard wordt, beschikt de openbare huisvestingsmaatschappij over veertig dagen, te rekenen van de dag na de datum van verzending van het door de administratie overgemaakte bericht van ontvangst, om alle aanvullende gegevens en gevraagde informatie te verstrekken.

Indien de openbare huisvestingsmaatschappij na afloop van die termijn de gevraagde gegevens aan de administratie heeft overgemaakt, wordt een tweede bericht van ontvangst verstuurd om de openbare huisvestingsmaatschappij erop te wijzen dat het dossier volledig is.

Indien de openbare huisvestingsmaatschappij de gevraagde gegevens niet heeft overgemaakt na afloop van die termijn, wordt de aanvraag geacht nooit te zijn ingediend.

De beslissing tot weigering van de subsidie of de belofte tot toekenning ervan wordt betekend binnen twee maanden, te rekenen van de datum van verzending van het bericht van ontvangst waarbij het dossier volledig wordt bevonden. § 2. De belofte tot toekenning van de premie heeft een geldigheidsduur van vierentwintig maanden, te rekenen van de datum van de kennisgeving ervan. Indien de openbare huisvestingsmaatschappij na afloop van die termijn haar premieaanvraag niet heeft ingediend overeenkomstig de artikelen 49, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74 en 75, vervalt de belofte tot toekenning. § 3. Deze bepaling is toepasselijk binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten bestemd voor de dossiers die door de openbare huisvestingsmaatschappijen ingediend worden in het kader van het door de Waalse Regering goedgekeurde Actieplan. HOOFDSTUK II. - Bepaling betreffende het beheer van de premies door de netbeheerders

Art. 93.§ 1. In het kader van de toekenning van de premies en binnen de perken van de begroting bestemd voor het actieprogramma betreffende het Energiefonds 2008 en 2009, zoals goedgekeurd bij beslissing van de Waalse Regering van 18 oktober 2007, kan de netbeheerder een aanvraag bij de administratie indienen om een rollend fonds te verkrijgen.

Voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt dat bedrag bepaald als volgt : 30 % van de jaarlijkse budgettaire enveloppe bestemd voor de toekenning van de premies beheerd door de elektriciteitsnetbeheerders in het kader van het door de Waalse Regering goedgekeurde actieplan 2008-2009, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het aantal aansluitingspunten van die netbeheerder en het totaalaantal aansluitingspunten van het geheel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Waalse Gewest. Het rollend fonds wordt om de zes maanden herschat op grond van het saldo van de beschikbare budgettaire enveloppe en van het gebruikspercentage overeenstemmend met de verhouding tussen het totaalbedrag van de premies die daadwerkelijk zijn uitgekeerd door elke netbeheerder en de totale som van de premies betaald door het geheel van de netbeheerders; dat herschatte rollend fonds mag nooit lager zijn dan 30 % van het oorspronkelijke rollend fonds.

Voor de gasdistributienetbeheerder wordt dat bedrag bepaald als volgt : 30 % van de jaarlijkse budgettaire enveloppe bestemd voor de toekenning van de premies beheerd door de gasnetbeheerders in het kader van het door de Waalse Regering goedgekeurde actieplan 2008-2009, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het aantal aansluitingspunten van die netbeheerder en het totaalaantal aansluitingspunten van het geheel van de gasdistributienetbeheerders in het Waalse Gewest. Het rollend fonds wordt om de zes maanden herschat op grond van het saldo van de beschikbare budgettaire enveloppe en van het gebruikspercentage overeenstemmend met de verhouding tussen het totaalbedrag van de premies die daadwerkelijk zijn uitgekeerd door elke netbeheerder en de totale som van de premies betaald door het geheel van de netbeheerders; dat herschatte rollend fonds mag nooit lager zijn dan 30 % van het oorspronkelijke rollend fonds.

Elke netbeheerder bezorgt de administratie voor de 10e van elke maand een elektronisch bestand dat per email met bericht van ontvangst wordt overgemaakt. Dat bestand bevat de per meting gesorteerde lijst van de premies die de vorige maand zijn uitgekeerd, alsook de uitvoerige gegevens die daarop betrekking hebben. § 2. De netbeheerder bezorgt de administratie om de zes maanden in 3 exemplaren een schuldvorderingsverklaring, samen met een lijst van de uitgaven en de bewijsstukken betreffende de daadwerkelijk betaalde premies.

Zodra de uitgavenlijst door de administratie in ontvangst genomen wordt, wordt ze samen met de bewijsstukken door haar nagekeken. Na bepaling van het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven en na herschatting van het bedrag van het rollend fonds, laat de administratie het verschil tussen beide bedragen uitbetalen of eist ze er de terugbetaling van. § 3. De netbeheerder vermeldt op zijn schuldvorderingsverklaring het nummer van de financiële rekening waarvan hij houder is en neemt er de melding "bedrag voor waar en oprecht verklaard" in op. HOOFDSTUK III. - Specifieke bepaling voor de premies bedoeld in de artikelen 80 en 82

Art. 94.Op verzoek van de onafhankelijke laboratoria erkend voor de metingen en/of controles uitgevoerd in situ in het kader van de premies die toegekend worden krachtens de artikelen 80 en 82 van dit besluit, wordt een opdrachtovereenkomst gesloten tussen het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van Energie, en die laboratoria. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid van de premies

Art. 95.De premies worden toegekend voor elke in aanmerking komende investering verricht tussen 1 januari 2008 en 31 december 2009. De voor de naleving van dat criterium in aanmerking genomen datum wordt nader bepaald in de titels II tot V, in de procedures voor de aanvraagindiening betreffende elke premie.

Art. 96.Als het budget te snel verbruikt wordt en als het bijna op is, maakt de administratie een bericht bekend in het Belgisch Staatsblad, op de internetsite Energie van het Waalse Gewest, alsook in de media die het grondgebied van het Waalse Gewest bedienen, met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap. Dat bericht vermeldt de periode waarin de premies in aanmerking blijven komen overeenkomstig de in elk van de titels II tot V omschreven procedures tot indiening van de aanvraag. Die periode loopt minstens twee weken, te rekenen van de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

TITEL VII. - Beroepen

Art. 97.Er wordt binnen de administratie een onafhankelijke cel opgericht voor de behandeling van de herzieningsaanvragen, hierna "geschillencel" genoemd.

Art. 98.Onverminderd het recht om zich rechtstreeks tot de rechtbank te wenden, kan de aanvrager wiens aanvraag is geweigerd een verzoek indienen opdat de beslissing tot weigering zou worden herzien. Dat verzoek wordt d.m.v. een gemotiveerd schrijven aan de directeur-generaal van de administratie gericht binnen een termijn van hoogstens negentig dagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van de beslissing tot weigering.

Art. 99.§ 1. De geschillencel bericht ontvangst van de herzieningsaanvraag en verzoekt de aanvrager erom binnen zeventig dagen alle bewijsstukken en -elementen over te maken die ze nodig acht voor de herbehandeling van het dossier. Als de opgeëiste gegevens niet binnen die termijn verstrekt worden, wordt de oorspronkelijke beslissing tot weigering bevestigd. § 2. De geschillencel betekent haar beslissing aan de aanvrager binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen van de dag na de datum van ontvangst van het geheel van de opgeëiste gegevens. § 3. Als de herzieningsaanvraag gegrond wordt geacht, wordt het premiebedrag uitbetaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 91.

TITEL VIII. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 100.Het ministerieel besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik wordt opgeheven met inwerkingtreding op 31 december 2007, onder voorbehoud van wat volgt : - alle premieaanvragen die voldoen aan de bepalingen van titel II van genoemd besluit kunnen tot 31 maart 2008 ingediend worden als de eerste dag van de in artikel 37, § 1, van genoemd besluit bedoelde termijn voor de indiening van de aanvraag voorafgaat aan 1 januari 2008; - alle premieaanvragen die voldoen aan de bepalingen van titel III van genoemd besluit kunnen tot 30 juni 2008 ingediend worden als de eerste dag van de in artikel 37, § 1,van genoemd besluit bedoelde termijn voor de indiening van de aanvraag voorafgaat aan 1 januari 2008; - de premieaanvragen bedoeld in het tweede en het derde lid worden door de administratie of de netbeheerder in ontvangst genomen en behandeld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37, §§ 2 en 3, van genoemd besluit.

Voor de toepassing van de artikelen 20, 23, 24, 54, 56 en 57 worden de warmtepompen conform de bijlage geacht als ze voldoen aan de criteria van bijlage I bij genoemd besluit, voor zover de eerste dag van de overeekomstig artikel 37, § 1,van genoemd besluit bepaalde termijn voor de indiening van de aanvraag later valt dan 31 december 2007 en voorafgaat aan 1 juni 2008.

Art. 101.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008, met uitzondering van artikel 100, dat in werking treedt op 31 december 2007.

Namen, 20 december 2007.

A. ANTOINE

Bijlage 1. WARMTEPOMP VOOR DE VEWARMING VAN EEN WONING. De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouw komen niet in aanmerking voor de premie. 1.a. Energiewinning. • In het water : De winning kan verricht worden hetzij in oppervlaktewateren (rivieren, vijvers, meren,...), hetzij in diepe wateren (grondwaterlagen, putten,...), op "statische" of "dynamische" wijze.

De premieaanvraag gaat vergezeld van de berekeningsnota voor het gezamenlijke systeem van energie-opneming : • in het geval van een "dynamische" winning (door oppompen), omvat het o.a. de dimensionering van de eventuele tussenwarmtewisselaars, de vloeistofdebieten, de temperatuurdelta's, het vermogen van de hulpmiddelen... • in het geval van een "statische" winning (via een onder water gezette wisselaar), omvat het o.a. de dimensionering van de wisselaar, van het eventuele kunstmatig bekken of van de natuurlijke bron,...

Indien een milieuvergunning vereist wordt voor de exploitatie van dat hulpmiddel, wordt het bewijs van de aanvaarding van de vergunning bij de premieaanvraag gevoegd. • In de grond : De energiewinning kan verwezenlijkt worden hetzij met een horizontaal begraven verdamper, hetzij met een warmtewisselaar met glycolwater die horizontaal of verticaal in de grond begraven is.

De premieaanvraag gaat vergezeld van de berekeningsnota voor het gezamenlijke systeem van energie-opneming : • bij gebruik van een tussenvloeistof zoals glycolwater, gaat het hetzij om de dimensionering van de horizontaal geplaatste warmtewisselaar, hetzij om de verticale sonde(s). De nota vermeldt o.a. het secundaire vloeistofdebiet en het vermogen van het hulpmiddel. • In het geval van een horizontale verdamper, gaat het om de dimensionering van die verdamper.

Bij winning d.m..v. een verticale sonde gaat het premieaanvraagformulier vergezeld van een geologische analyserapport dat door een boormaatschappij is uitgevoerd. • In de lucht : In de lucht kan de energiewinning op statische of dynamische wijze verwezenlijkt worden.

De warmtepompen die lucht als energiebron gebruiken kunnen eventueel van een extra elektrische dompelaar voorzien worden daar waar warmte geloosd wordt. De dompelaar wordt onder de condensator geplaatst.

In het geval van een statische winning wordt de warmtepomp niet uitgerust met een ontdooiingssysteem, maar wordt de buitenwisselaar zonder belemmering van het zonlicht gericht tussen het zuiden en het westen.

Ook in dit geval gaat de premieaanvraag vergezeld van de berekeningsnota betreffende de dimensionering van het gezamenlijke systeem van energie-opneming : Bij gebruik van een secundaire vloeistof worden het debiet en het vermogen van het hulpmiddel nader bepaald. 1.b. Energielozing. • Lozing in de omgevingslucht : De warmtepompen die de thermische energie in de lucht lozen komen niet in aanmerking voor de premie. • Lozing d.m.v. een warmtegenererende vloeistof of water : Lokalen mogen in geen geval d.m.v. radiatoren of convectoren verwarmd worden. Alleen een laag temperatuur-vloer- of muurvermarmingssysteem en laag temperatuur warmwater ventilo-convectoren worden toegelaten in lokalen die niet als woonkamer dienen.

Een extra elektrisch toestel wordt uitsluitend in de bad- of douchekamers toegelaten. 1.c. Minimale prestaties.

Om in aanmerking te komen voor de premie, voldoet de warmtepomp voor de verwarming van de woning aan een minimale prestatiecoëfficiënt in een nominaal stelsel dat varieert naar gelang van de aangewende technologie.

De COP van de systemen die rechtstreeks onder de norm NBN 14511 : 2004 vallen, worden bepaald overeenkomstig de specificaties ervan. De door deze systemen te halen COP zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) Indien een secundair circuit gebruikt wordt (tussenwisselaar en glycolwater), gaat het om de temperatuur van die tussenvloeistof aan de uitgang van de verdamper.

De COP van de systemen die niet onder de norm NBN 14511 : 2004 vallen, worden bepaald volgens de door deze norm voorgedragen methodologie, rekening houdend met de vereisten opgenomen in onderstaande tabel. De door deze systemen te halen COP zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1.d. Aanvullende bepaling.

De installatie wordt uitgerust met een bijkomende elektrische meter voor de meting van het verbruik i.v.m. het gebruik van de warmtepomp. 2. WARMTEPOMP VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARMWATER (PAC ECS). 2.a. Energiewinning. • In het water : De winning kan verricht worden hetzij in oppervlaktewateren (rivieren, vijvers, meren,...), hetzij in diepe wateren (grondwaterspiegels, putten,...), op "statische" of "dynamische" wijze.

De premieaanvraag gaat vergezeld van de berekeningsnota voor het gezamenlijke systeem van energie-opneming : • in het geval van een "dynamische" winning (door oppompen), omvat het o.a. de dimensionering van de eventuele tussenwarmtewisselaars, de vloeistofdebieten, de temperatuurdelta's, het vermogen van de hulpmiddelen... • in het geval van een "statische" winning (via een onder water gezette wisselaar), omvat het o.a. de dimensionering van de wisselaar, van het eventuele kunstmatig bekken of van de natuurlijke bron,...

Indien een milieuvergunning vereist wordt voor de exploitatie van dat hulpmiddel, wordt het bewijs van de aanvaarding van de vergunning bij de premieaanvraag gevoegd. • In de grond : De energiewinning kan verwezenlijkt worden hetzij met een horizontaal bedolven verdamper, hetzij met een warmtewisselaar met glycolwater die horizontaal of verticaal in de grond begraven is.

De premieaanvraag gaat vergezeld van de berekeningsnota voor het gezamenlijke systeem van energie-opneming : • bij gebruik van een tussenvloeistof zoals glycolwater, gaat het hetzij om de dimensionering van de horizontaal geplaatste warmtewisselaar, hetzij om de verticale sonde(s). De nota vermeldt o.a. het secundaire vloeistofdebiet en het vermogen van het hulpmiddel. • In het geval van een horizontale verdamper, gaat het om de dimensionering van die verdamper.

Bij winning d.m.v. een verticale sonde gaat het premieaanvraagformulier vergezeld van een geologische analyserapport dat door een boormaatschappij is uitgevoerd. • In de lucht : In de lucht kan de energiewinning op statische of dynamische wijze verwezenlijkt worden.

De warmtepompen die lucht als energiebron gebruiken kunnen eventueel van een extra elektrische dompelaar voorzien worden daar waar warmte geloosd wordt. De dompelaar wordt onder de condensator geplaatst.

In het geval van een statische winning wordt de warmtepomp niet uitgerust met een ontdooiingssysteem, maar wordt de buitenwisselaar zonder belemmering van het zonlicht gericht tussen het zuiden en het westen.

Ook in dit geval gaat de premieaanvraag vergezeld van de berekeningsnota betreffende de dimensionering van het gezamenlijke systeem van energie-opneming : Bij gebruik van een secundaire vloeistof worden het debiet en het vermogen van het hulpmiddel nader bepaald. 2.b. Energielozing.

De warmteopslagballon beschikt over een opslagcapaciteit van minstens 150 liter. De ballon wordt verticaal geplaatst en de verhouding hoogte/omtrek bedraagt minstens 2 om een juiste stratificatie te hebben.

Het systeem maakt de periodieke anti-salmonella behandeling mogelijk en is uitgerust met de klassieke veiligheidsgroep. 2.c. Minimale prestaties.

Om in aanmerking te komen voor de premie, voldoet de warmtepomp voor de verwarming van sanitair warmwater aan een minimale prestatiecoëfficiënt in een nominaal stelsel dat varieert naar gelang van de aangewende technologie.

De COP van de systemen die rechtstreeks onder de norm NBN 14511 : 2004 vallen, worden bepaald overeenkomstig de specificaties ervan. De door deze systemen te halen COP zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) Indien een secundair circuit gebruikt wordt (tussenwisselaar en glycolwater), gaat het om de temperatuur van die tussenvloeistof aan de ingang van de verdamper.

De COP van de systemen die niet onder de norm NBN 14511 : 2004 vallen, worden bepaald volgens de door deze norm voorgedragen methodologie, rekening houdend met de vereisten opgenomen in onderstaande tabel. De door deze systemen te halen COP zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.d. Aanvullende bepaling.

De installatie wordt uitgerust met een bijkomende elektrische meter voor de meting van het verbruik i.v.m. het gebruik van de warmtepomp. 3. COMBI-WARMTEPOMPEN VEWARMING WONING - SANITAIR WARMWATER. De combi-warmtepomp voldoet gelijktijdig of beurtelings aan de criteria voor de verwarming van de woning (zie punt 1 hierboven) en aan die voor de verwarming van het sanitaire warmwater (zie punt 2 hierboven).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik.

Namen, 20 december 2007.

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^