Ministerieel Besluit van 20 december 2010
gepubliceerd op 24 januari 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit nr. 6 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027009
pub.
24/01/2011
prom.
20/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit nr. 6 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, artikel 237/20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008201858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Nijvel en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Champ d'Hurbize" op het grondgebied van de gemeenten Itter en type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het ontwerp van herziening van het gewestplan Zuid-Luxemburg aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, een natuurgebied en een groengebied en op de schrapping van een landschappelijk waar sluiten tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, artikelen 551, 553 tot 558;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de aanvragers en na analyse door de Administratie van de bewijsstukken overgelegd ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de voorwaarden gesteld krachtens hetzelfde besluit, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst opgenomen is in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlagen maken noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 20 december 2010.

J.-M. NOLLET


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^