Ministerieel Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 22 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord

bron
vlaamse overheid
numac
2013036083
pub.
22/11/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


20 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 27/04/2001 numac 2001035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, artikel 15, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 27/04/2001 numac 2001035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001035974 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven sluiten houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001035974 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven sluiten houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003272 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003315 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat ter uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit van 2 december 2011 de beschikbare middelen dringend moeten worden vertaald in de subsidies voor de kinderopvangvoorzieningen die onder het akkoord vallen;

Overwegende dat de aangepaste subsidiebedragen voor 2012 en voor welke sectorale maatregelen ze gelden, dringend moeten worden verankerd in de regelgeving;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting voor de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 9 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001035974 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven sluiten houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 september 2006 en 26 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.Het forfaitaire subsidiebedrag per erkende plaats is vastgelegd per plaats voor de eerste 21 plaatsen van een nieuw initiatief, per extra plaats vanaf 22 plaatsen en per extra plaats vanaf 232 plaatsen.

Die bedragen gelden voor een initiatief met een openingsduur van minstens 230 dagen, waarvan minstens 50 volle dagen zijn.

Het forfaitaire subsidiebedrag per erkende plaats in een initiatief, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt in 2012 : 1° voor de eerste 21 plaatsen : 2.410,63 euro; 2° vanaf de 22e plaats : 1.602,81 euro; 3° vanaf de 232e plaats : 1.415,87 euro.

Het forfaitaire subsidiebedrag per erkende plaats in een initiatief, georganiseerd door een privaat bestuur, bedraagt in 2012 : 1° voor de eerste 21 plaatsen : 2.420,46 euro; 2° vanaf de 22e plaats : 1.608,63 euro; 3° vanaf de 232e plaats : 1.421,02 euro. »; 2° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6.Kind en Gezin bepaalt per initiatief op basis van het personeelsregister met FCUD gesubsidieerde personeelsleden, het equivalent aan FCUD-plaatsen.

In 2012 ontvangt een initiatief, georganiseerd door een openbaar bestuur, per FCUD-plaats : 1° voor de eerste 21 FCUD-plaatsen : 10,12 euro;2° vanaf de 22e FCUD-plaats : 5,06 euro;3° vanaf de 232e FCUD-plaats : 3,37 euro. In 2012 ontvangt een initiatief, georganiseerd door een privaat bestuur, per FCUD-plaats : 1° voor de eerste 21 FCUD-plaatsen : 30,25 euro;2° vanaf de 22e FCUD-plaats : 17,64 euro;3° vanaf de 232e FCUD-plaats : 15,28 euro.».

Art. 2.Aan artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200914 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200919 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200916 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/02/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200915 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid worden de forfaitaire bedragen, vermeld in artikel 3, § 4 en § 6, niet geïndexeerd in 2012 en 2013. ».

Art. 3.In artikel 17 van het ministerieel besluit van 9 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 06/09/2001 numac 2001035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 09/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001035974 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven sluiten houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 september 2006 en 26 juli 2007, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt : « § 5. De forfaitaire subsidiëring gebeurt jaarlijks per veertien plaatsen en wordt voor een capaciteit van minder dan veertien plaatsen of meer dan veertien plaatsen pro rata berekend.

In 2012 bedraagt het forfaitaire bedrag per veertien plaatsen, georganiseerd door een openbaar bestuur, 27.565,32 euro en bedraagt het forfaitaire bedrag per veertien plaatsen, georganiseerd door een privaat bestuur, 27.803,72 euro. ».

Art. 4.Aan artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid wordt het forfaitair bedrag voor plaatsen, georganiseerd door een openbaar bestuur, vermeld in artikel 17, § 5, niet geïndexeerd in 2012 en wordt het forfaitair bedrag voor plaatsen, georganiseerd door een privaat bestuur, vermeld in artikel 17, § 5, niet geïndexeerd in 2012 en in 2013. ».

Art. 5.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003272 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003315 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 en 2 worden vervangen door wat volgt : « § 1.Een kinderdagverblijf ontvangt per subsidiabele plaats een basisbedrag dat geldt bij een gemiddelde leeftijd van het personeel van twintig jaar en een aanvullend bedrag als vermeld in artikel 12, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering. § 2. Het basisbedrag per subsidiabele plaats in een kinderdagverblijf, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt in 2012 : 1° in een crèche : 6.327,21 euro; 2° in een peutertuin : 4.833,24 euro.

Het aanvullende bedrag in een kinderdagverblijf, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt in 2012 : 1° in een crèche : 67,42 euro;2° in een peutertuin : 53,44 euro. In een kinderdagverblijf, georganiseerd door een openbaar bestuur, gelden voor de plaatsen waarvoor een principieel akkoord werd toegekend vanaf 1 mei 2006, de volgende bedragen in 2012 : 1° in een crèche bedraagt het basisbedrag 7491,98 euro en het aanvullende bedrag 84,08 euro;2° in een peutertuin bedraagt het basisbedrag 5471,50 euro en het aanvullende bedrag 64,01 euro. Het basisbedrag per subsidiabele plaats in een kinderdagverblijf, georganiseerd door een vzw, bedraagt in 2012 : 1° in een crèche : 7.525,26 euro; 2° in een peutertuin : 5.494,52 euro.

Het aanvullende bedrag in een kinderdagverblijf, georganiseerd door een vzw, bedraagt in 2012 : 1° in een crèche : 84,51 euro;2° in een peutertuin : 64,32 euro.»; 2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.Kinderdagverblijven ontvangen per jaar een forfaitair bedrag per voltijdse directiefunctie. In 2012 bedraagt dat forfaitair bedrag voor een kinderdagverblijf, georganiseerd door : 1° een openbaar bestuur : 68.847,50 euro; 2° een privaat bestuur : 69.071,24 euro. ».

Art. 6.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008010019 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe sluiten, worden paragraaf 1 en 2 vervangen door wat volgt : « § 1. Een dienst ontvangt per erkende plaats een basisbedrag dat geldt bij een gemiddelde leeftijd van het personeel van drieëntwintig jaar en een aanvullend bedrag als vermeld in artikel 21, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering. § 2. Het basisbedrag per erkende plaats in een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt 325,08 euro in 2012.

Het aanvullende bedrag in een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt 6,01 euro in 2012.

In een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur, gelden voor de plaatsen waarvoor een principieel akkoord werd toegekend vanaf 1 mei 2006, de volgende bedragen in 2012 : 1° het basisbedrag bedraagt 384,38 euro;2° het aanvullende bedrag bedraagt 7,48 euro. Het basisbedrag per erkende plaats in een dienst, georganiseerd door een vzw, bedraagt 389,79 euro in 2012.

Het aanvullende bedrag in een dienst, georganiseerd door een vzw, bedraagt 7,50 euro in 2012. ».

Art. 7.Aan artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid worden de forfaitaire bedragen, vermeld in artikel 2, § 2, eerste, tweede en derde lid, artikel 2, § 4, 1°, en artikel 3, § 2, derde lid, niet geïndexeerd in 2012 en worden de forfaitaire bedragen, vermeld in artikel 2, § 2, vierde en vijfde lid, artikel 2, § 4, 2°, en artikel 3, § 2, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, niet geïndexeerd in 2012 en in 2013. ».

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 20 december 2012.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^