Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 27 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten

bron
vlaamse overheid
numac
2013036183
pub.
27/12/2013
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, artikel 5;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten, artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 juli 2013;

Gelet op advies 54.403/3 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 : het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten;2° e-loket : het e-loket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.

Art. 2.De elektronische ondertekening, vermeld in dit besluit, wordt uitgevoerd conform de bepalingen, vermeld in artikel 5septies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.

De land- of tuinbouwer kan een volmacht geven aan een andere persoon of aan een organisatie, met uitzondering van de voorziening waarmee hij de zorgboerderijovereenkomst sluit, zodat die persoon of organisatie als volmachthouder in naam van de land- of tuinbouwer toegang krijgt tot het e-loket voor het verrichten van activiteiten in het e-loket met betrekking tot zorgboerderijactiviteiten. HOOFDSTUK 2. - Zorgboerderijovereenkomst

Art. 3.De zorgboerderijovereenkomst bevat ten minste de volgende gegevens : 1° de identificatie- en contactgegevens van de land- of tuinbouwer;2° de identificatie- en contactgegevens van de persoon die instaat voor de zorgboerderijactiviteit op het land- of tuinbouwbedrijf, met in voorkomend geval de vermelding dat het gaat om een derde partij;3° de identificatie- en contactgegevens van de voorziening;4° in voorkomende geval de vermelding van andere voorzieningen, instellingen of overheidsinstanties die de zorgvrager opvolgt of begeleidt, of de vermelding van de betrokken school als de voorziening een centrum voor leerlingen begeleiding is;5° in voorkomend geval de overeenkomst met een derde partij die de zorgactiviteit zal uitoefenen;6° de aanduiding van de sector waartoe de voorziening behoort, meer bepaald : a) bijzondere jeugdzorg;b) onderwijs;c) gehandicaptenzorg;d) zorg en gezondheid;e) welzijn en samenleving;7° de identificatie en functiegevens van de persoon die de overeenkomst ondertekent in naam van de voorziening;8° de naam en geboortedatum van de zorgvrager of de vermelding van groepsopvang;9° de contactgegevens van de begeleider van de voorziening;10° de contactgegevens waarop de voorziening tijdens de uitvoering van de zorgboerderijactiviteit permanent bereikbaar is;11° de vermelding dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de zorgvrager al dan niet verzekerd is en in voorkomend geval wie die verzekering gesloten heeft;12° de begindatum van de overeenkomst;13° de eventuele einddatum van de overeenkomst;14° de geplande aantal hele of halve opvangdagen per week;15° de datum van de elektronische ondertekening door de land- of tuinbouwer;16° de datum van de elektronische ondertekening door de voorziening. De zorgboerderijovereenkomst kan de volgende aanvullende gegevens bevatten : 1° het geplande weekschema van de zorgboerderijactiviteit;2° een eventuele kostenvergoeding die aan de land- of tuinbouwer wordt uitbetaald;3° de tijdstippen (frequentie) van opvolging;4° de verwachte taken van de land- of tuinbouwer, van de voorziening en van de zorgvrager;5° de aandachtspunten bij de uitvoering van de zorgboerderijactiviteit;6° eventuele engagementen tussen zorgvrager en de land- of tuinbouwer of de voorziening. De opsomming, vermeld in het tweede lid, kan aangevuld worden afhankelijk van de behoeften van de land- of tuinbouwer, de zorgvrager of de voorziening.

Art. 4.De zorgboerderijovereenkomst is elektronisch beschikbaar via het e-loket.

De gegevens, vermeld in artikel 3, worden door de land- of tuinbouwer of de voorziening elektronisch ingevoerd via het e-loket.

Art. 5.De zorgboerderijovereenkomst wordt door de land- of tuinbouwer en de voorziening elektronisch ondertekend.

Alleen een zorgboederijovereenkomst die door beide partijen elektronisch ondertekend is en die ingediend is via het e-loket, komt in aanmerking voor subsidiëring.

Art. 6.De land- of tuinbouwer of de voorziening die een zorgboerderijovereenkomst voortijdig beëindigt, meldt dat aan het agentschap via het e-loket. HOOFDSTUK 3. - Aanmeldingsprocedure voor een subsidie

Art. 7.De land- of tuinbouwer dient de aanmelding voor de subsidie, vermeld in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, in via het e-loket.

De aanmelding bevat de volgende gegevens : 1° de identificatiegegevens van de land- of tuinbouwer;2° het meest recente aanslagbiljet van de belastingen, tenzij het agentschap die gegevens rechtstreeks verkrijgt van de bevoegde overheid;3° een bewijs van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 5, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013. De land- of tuinbouwer geeft de vereiste documenten elektronisch in via het e-loket.

De aanmelding wordt elektronisch ondertekend door de land- of tuinbouwer.

Art. 8.Het agentschap bepaalt het bruto bedrijfsresultaat van het land- of tuinbouwbedrijf van de land- of tuinbouwer, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, op een van de volgende wijzen : 1° op basis van de beschikbare gegevens bij het agentschap;2° met controleerbare boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar aangeleverd door de land- of tuinbouwer.De land- of tuinbouwer verstrekt op vraag van het agentschap alle boekhoudkundige gegevens die noodzakelijk zijn voor het onderzoek.

Art. 9.Het agentschap onderzoekt de inkomensvoorwaarden, vermeld in artikel 5, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, op basis van het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. De land- of tuinbouwer dient jaarlijks het aanslagbiljet van de belastingen in via het e-loket, tenzij het agentschap die gegevens rechtstreeks verkrijgt van de bevoegde overheid.

Art. 10.Bij wijziging of vernieuwing van de verzekering, vermeld in artikel 5, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, dient de land- of tuinbouwer de gewijzigde of de nieuwe polis in via het e-loket.

Art. 11.De land- of tuinbouwer meldt elke wijziging die gevolgen heeft voor de subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, via het e-loket aan het agentschap. HOOFDSTUK 4. - Registratie van de aanwezigheid van de zorgvrager en subsidieaanvraag

Art. 12.De land- of tuinbouwer voert de registratie, vermeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, in via het e-loket.

Na afloop van de overeenkomst of bij het einde van een kwartaal bevestigt de land- of tuinbouwer de registraties via het e-loket met een elektronische handtekening. De elektronische handtekening bij de bevestiging van de registratie geldt als subsidieaanvraag.

Bij de subsidieaanvraag verklaart de land- of tuinbouwer op erewoord dat hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun.

De voorziening bevestigt de ingediende registraties uit de subsidieaanvraag met een elektronische handtekening. HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 20 december 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^