Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 21 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011020
pub.
21/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43


De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op de Beschikking nr. 435/2007/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie (EIF) van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 in het kader van het algemeen programma `Solidariteit en beheer van de migratiestromen'.

Gelet op de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, Titel XII, Hoofdstuk I, inzonderheid op de artikelen 182 en 183;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003, inzonderheid op artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 november 2013.

Overwegende het meerjarenprogramma 2007-2013, het jaarprogramma 2012, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen;

Overwegende de beschikking van de Europese Commissie van 17 december 2012 die, voor België, het jaarprogramma 2012 bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen toestaat, evenals de gezamenlijke financiering van dit fonds voor 2012;

Overwegende dat de verschillende instanties voor het beheer, de opvolging en de controle van de programmeringen van het Europees Integratiefonds, de volgende zijn : als verantwoordelijke instantie : de dienst Activering - ESF van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; als Certificeringsinstantie : de Dienst Budget, Vertaling en Logistiek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; als Auditinstantie : het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Overwegende de beslissingen van het Selectiecomité van 27 september 2013.

Overwegende dat de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 206.493,11 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald als bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om de "gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie" in de praktijk te brengen.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het jaarprogramma 2012, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die recent zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma's bestemd om hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden.

Deze acties bestaan uit het "aanpassen van de trajecten van sociale activering van onderdanen van derde landen die maatschappelijke hulp of leefloon genieten, door hulpmiddelen te ontwikkelen die het hen mogelijk maken om tegemoet te komen aan de noden en de bronnen en bekwaamheden te valoriseren die specifiek zijn voor hen". Het gaat, meer concreet, om de verhoging van het aantal basisopleidingen van de talenkennis en van de basiskennis toegankelijk voor onderdanen van derde landen die OCMW-steun genieten. Het doel is flexibele programma's en activiteiten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen tegelijkertijd kunnen werken of studeren en zo hun maatschappelijke integratie verbeteren via een betere talenkennis. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de doelgroep voor de organisatie en de duur van het parcours.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2013.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.55.11.43.52.43 « lokale machten ». Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten De als bijlage vermelde erkende promotor moet : 1. het (de) project(en) verwezenlijken zoals omschreven in het kandidatuurformulier dat hij heeft ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;2. de projecten mogen enkel worden verwezenlijkt door de eindbegunstigde of samen met de partners, zoals vastgelegd in Deel I, hoofdstuk I, artikel 2, van de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008. De eindbegunstigde wordt in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project; 3. zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde Beschikking nr.2007/435/EG van de Raad; 4. alle bewijsstukken bewaren in verband met het (de) project(en) dat (die) hij heeft verwezenlijkt.Deze stukken moeten beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden voorgelegd aan de federale EIF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2023 bewaard worden; 5. de standaarddocumenten gebruiken die hem worden bezorgd door de verantwoordelijke instantie;6. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het EIF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD Maatschappelijke Integratie aanvaarden;7. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale EIF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD Maatschappelijke Integratie en aan de verschillende evaluatiefasen van de maatregel;8. de EIF-toelagen toegekend door de POD Maatschappelijke Integratie niet cumuleren met andere EIF- subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;9. zich houden aan de vooropgestelde data voor het inleveren van de gegevens.De niet-naleving kan gevolgen hebben voor het bedrag van de uiteindelijke toegekende toelage; 10. erop toezien dat hij de partners of onderaannemers waarmee hij samenwerkt dezelfde verplichtingen oplegt dan die hijzelf heeft tegenover de verschillende voornoemde instanties en hen te verzoeken zich te richten naar de administratieve en financiële regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering en, in meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde Beschikking nr.2007/435/EG van de Raad.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten De toelage wordt aan de als bijlage vermelde eindbegunstigden in schijven uitbetaald. de betaling van een prefinanciering van 50 % van de subsidie zal uitgevoerd worden op vraag van de eindbegunstigde via: a) een opstartattest de betaling van het saldo zal uitgevoerd worden, voor zover de verantwoordelijke instantie, uiterlijk DRIE maanden na de einddatum van de subsidiabiliteit van de als bijlage vastgelegde uitgaven de volgende documenten heeft ontvangen : a) een verklaring van de uitgaven, b) een schuldvordering c) en het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma. De betaling van het saldo is afhankelijk van de aanvaarding van het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma en van de verklaring die de geldigheid van de betalingsaanvraag van het saldo evalueert.

Het saldo wordt slechts toegekend aan de eindbegunstigde na ontvangst, door de POD Maatschappelijke Integratie, van de storting uitgevoerd door het Europees Integratiefonds, die overeenkomt met het projectjaar, en dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 20 december 2013.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federale pijler Einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven : 30 juni 2013

Eindbegunstigde - Bénéficiaire final

Bedrag van de toelage (euros) - Montant de la subvention (euros)

Te storten op rekeningnummer - A verser sur le compte bancaire n°

OCMW Antwerpen

50.000

091-0108480-63

OCMW Brussel -- CPAS de Bruxelles

41.368,27

091-0008755-54

CPAS de Charleroi

50.000

091-0009548-71

OCMW Gent

50.000

091-0009374-91

CPAS de Liège

15.124,84

091-0009793-25

Totaal/Total

206.493,11


Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federale pijler.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^