Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 21 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011021
pub.
21/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02


De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;

Gelet op de beschikking nr. 435/2007/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie (EIF) van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 in het kader van het algemeen programma `Solidariteit en beheer van de migratiestromen'.

Gelet op de beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, Titel XII, Hoofdstuk I, inzonderheid op de artikelen 182 en 183;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming sluiten, inzonderheid op artikelen 55 en 58;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 november 2013;

Overwegende het meerjarenprogramma 2007-2013, het jaarprogramma 2012, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen;

Overwegende de beschikking van de Europese Commissie van 17 december 2012 die, voor België, het jaarprogramma 2012 bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen toestaat, evenals de gezamenlijke financiering van dit fonds voor 2012;

Overwegende dat de verschillende instanties voor het beheer, de opvolging en de controle van de programmeringen van het Europees Integratiefonds, de volgende zijn : - als verantwoordelijke instantie : de Cel EIF van de dienst Activering ESF van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; - als Certificeringsinstantie : de Dienst Budget, Vertaling en Logistiek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; - als Auditinstantie : het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Overwegende de beslissingen van het Selectiecomité van 27 september 2013;

Overwegende dat de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 424.916,05 EURO, zijnde maximum 50 % van de verdeeld volgens de modaliteiten bepaald als bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om de "gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie" in de praktijk te brengen.

Bovenstaand bedrag overschrijdt niet het vastgelegde maximumpercentage van 50 % van de totale kosten van de projecten.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het jaarprogramma 2012, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die recent zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma's bestemd om hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden.

Deze acties bestaan uit het "aanpassen van de trajecten van sociale activering van onderdanen van derde landen die maatschappelijke hulp of leefloon genieten, door hulpmiddelen te ontwikkelen die het hen mogelijk maken om tegemoet te komen aan de noden en de bronnen en bekwaamheden te valoriseren die specifiek zijn voor hen". Het gaat, meer concreet, om de verhoging van het aantal basisopleidingen van de talenkennis en van de basiskennis toegankelijk voor onderdanen van derde landen die OCMW-steun genieten. Het doel is flexibele programma's en activiteiten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen tegelijkertijd kunnen werken of studeren en zo hun maatschappelijke integratie verbeteren via een betere talenkennis. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de doelgroep voor de organisatie en de duur van het parcours.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD Maatschappelijke Integratie), voor het begrotingsjaar 2013.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.56.51.43.52.02. Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten De als bijlage vermelde erkende promotor moet : 1. het (de) project(en) verwezenlijken zoals omschreven in het kandidatuurformulier dat hij heeft ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;2. de projecten mogen enkel worden verwezenlijkt door de eindbegunstigde of samen met de partners, zoals vastgelegd in Deel I, hoofdstuk I, artikel 2, van de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008. De eindbegunstigde wordt in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project; 3. Zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde Beschikking nr.2007/435/EG van de Raad; 4. alle bewijsstukken bewaren in verband met het (de) project(en) dat (die) hij heeft verwezenlijkt.Deze stukken moeten beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden voorgelegd aan de federale EIF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2023 bewaard worden; 5. de standaarddocumenten gebruiken die hem worden bezorgd door de verantwoordelijke instantie;6. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het EIF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden;7. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale EIF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD Maatschappelijke Integratie en aan de verschillende evaluatiefasen van de maatregel;8. de EIF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere EIF- subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;9. zich houden aan de vooropgestelde data voor het inleveren van de gegevens.De niet-naleving kan gevolgen hebben voor het bedrag van de uiteindelijke toegekende toelage; 10. erop toezien dat hij de partners of onderaannemers waarmee hij samenwerkt dezelfde verplichtingen oplegt dan die hijzelf heeft tegenover de verschillende voornoemde instanties en hen te verzoeken zich te richten naar de administratieve en financiële regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering en, in meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde Beschikking nr.2007/435/EG van de Raad.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten De toelage wordt aan de als bijlage vermelde eindbegunstigden in schijven uitbetaald. de betaling van een prefinanciering van 50 % van de subsidie zal uitgevoerd worden op vraag van de eindbegunstigde via : a) een opstartattest de betaling van het saldo zal uitgevoerd worden, voor zover de verantwoordelijke instantie, uiterlijk DRIE maanden na de einddatum van de subsidiabiliteit van de als bijlage vastgelegde uitgaven de volgende documenten heeft ontvangen : a) een verklaring van de uitgaven, b) een schuldvordering c) en het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma. De betaling van het saldo is afhankelijk van de aanvaarding van het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma en van de verklaring die de geldigheid van de betalingsaanvraag van het saldo evalueert.

Het saldo wordt slechts toegekend aan de eindbegunstigde na ontvangst, door de POD Maatschappelijke Integratie, van de storting uitgevoerd door het Europees Integratiefonds, die overeenkomt met het projectjaar, en dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 20 december 2013.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. De BLOCK

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federale pijler In het kader van het jaarprogramma 2012 federale gedeelte van het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

Einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven : 30 juni 2013

Eindbegunstigde - Bénéficiaire final

Bedrag van de toelage (euros) - Montant de la subvention (euros) a.b.a. 56.51.43.52.02/2012

Te storten op rekeningnummer - A verser sur le compte bancaire n°

OCMW Antwerpen

50.000

091-0108480-63

OCMW Brussel -- CPAS de Bruxelles

41.368,27

091-0008755-54

CPAS de Charleroi

117080,78

091-0009548-71

OCMW Gent

117.617

091-0009374-91

CPAS de Liège

98.850

091-0009793-25

Totaal/Total

424.916,05


Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2012 federale pijler.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2012, federale pijler, basisallocatie 44.56.51.43.52.02.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Project van de eindbegunstigde : OCMW Antwerpen Het project heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke integratie van onderdanen van derde landen met een OCMW-uitkering die recent in België zijn aangekomen en bestaat uit 3 grote deelprojecten : • Het aanbieden van een vormingspakket bestaande uit taalonderwijs en competentieversterkende trainingen voor en tijdens de sociale tewerkstelling in het kader van art. 60 en van de OCMW-wet. : o Taalonderwijs - Nederlands (NT2) o Vormingspakket bestaande uit training van sociale- en werkgerelateerde vaardigheden aan 100 OCMW-klanten voor en tijdens de sociale tewerkstelling • Initiatie schoonmaak • Job-intro • Ontdek de PC • Ontdek het internet -Mobiliteit • Sollicitatietraining; • Omgaan met papieren • Identificatie van obstakels bij maatschappelijke integratie via groepswerk voor hoog opgeleide nieuwkomers met de nadruk op het thema `WONEN'. • Vormingstraject `Particuliere schoonmaak voor leefloonklanten". Het aanbieden van een intensief taal-en opleidingstraject voor laaggeschoold (alleenstaande) vrouwen (met kinderen) en met als jobdoelwit particuliere schoonmaak (dienstencheques).

Project van de eindbegunstigde : OCMW Brussel Het project wil taalcursussen aanbieden die aan onderdanen van derde landen de mogelijkheid moeten geven om hun sociale integratie te bevorderen via een betere taalkennis. De twee basisactiviteiten zijn dan ook : • De organisatie van cursussen `alfabetisering' • De begeleiding naar cursussen georganiseerd door derden in `alfabetisering', `Frans als tweede taal' of `Nederlands' eveneens naar andere alfabetiseringscurssen aangeboden door het OCMW van Brussel.

Project van de eindbegunstigde : OCMW Charleroi Het algemene doel van het project is om de EIF-doelgroep de taal te laten beheersen ter bevordering van een betere sociale, culturele en economische integratie. Dit door middel van verschillende pedagogische, sociale en maatschappelijke en culturele activiteiten onderverdeeld in opleidingsmodules georganiseerd per subgroep in functie van de verworven competenties (reeds getest bij aanvang van de opleiding). In het kader van dit jaarlijks programma zijn er 4 activiteiten voorzien waarvan 1 nieuw is in vergelijking met het vorige programma : • Taalopleiding : aanleren van de taal op basis van thema's gelieerd aan het dagelijkse leven; • Maatschappelijke oriëntatie gelieerd aan kennis over het onthaalland en informatie rond verschillende onderwerpen (huisvesting, gezondheid, etc.) • Culturele ontdekking en ontdekking van instellingen : musea, theaters, tentoonstellingen...; • Fotoatelier (nieuw) op verschillende niveaus : artistieke gemeenschappelijke creatie rekening houdend met het parcours van de leerlingen Project van de eindbegunstigde : OCMW Gent Het project `Nederlands werkt' is een project dat zich richt naar allochtonen, gesteund door het OCMW, die op verschillende manieren kansen geboden worden tot een betere integratie. Naast de gewone begeleiding binnen OCMW Gent worden er een aantal specifieke projecten ontwikkeld die bijdragen tot deze doelstelling : • Het GOAL-project : Gemeenschappelijk Onthaal Allochtonen. De organisatie van groepsbijeenkomsten waarbij uitleg wordt gegeven rond hoe het OCMW Gent het integratie- en activeringtraject wil invullen; • Aanbieden van taallessen binnen de scholen NT2 (Nederlands tweede taal) en opvolging van cursisten; • Het VIA-project : Voortraject Integratie Anderstaligen. Nederlandse communicatie-oefeningen in functie van betere integratie; • JOB-INTRA : Jobintroductie voor Anderstaligen. Duaal traject naar arbeidsintegratie met Nederlandse taallessen, technische opleidingen, maatschappelijke oriëntatie, stage en individuele coaching; • Interculturele bemiddeling : het wegwerken van linguïstieke en culturele drempels.

Project van de eindbegunstigde : OCMW Luik Het project bouwt verder op de activiteiten van de voorbije jaren en richt zich vooral op twee grote doelstellingen : • het verwerven van elementaire kennis van het Frans ("begrijpen en zich begrijpbaar maken"), met behulp van 5 verschillende modules : o Module 1 : Lessenreeks `FLE, beginnersniveau' (français langue étrangère) : Gericht aan deelnemers die weinig geschoold zijn in hun moedertaal en/of die geen Frans praten; o Module 2 : Lessenreeks `FLE niveau +' : Gericht aan deelnemers die reeds geschoold zijn in hun moedertaal; o Module 3 : Lessenreeks `FLE' gevorderd : deze groep verdiept zich in het leren van mondeling en schriftelijk Frans; o Module 4 : Praatcafé burgerschap : de conversaties tussen de animator en de stagiares zijn gericht op het intenser begrijpen van de taal door de socioculturele en economische contexxt van het onthaalland en het statuut van de burger te ontdekken; o Module 5 : Lessenreeks FLE gebruikmakend van artistieke ondersteuning : de lessen wil het individu naar waarde schatten door zijn eigen competenties en kwaliteiten, door zijn kijk op zichzelf te valoriseren, door zijn aanwezigheid en zijn uitdrukkingen op te krikken. • het op een concrete manier ontdekken en benaderen van het sociale en culturele leven in de gaststad en bij uitbreiding het land ("de sociaal-culturele ontdekking").

Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2012, federale pijler, basisallocatie 44.56.51.43.52.02.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^