Ministerieel Besluit van 20 december 2017
gepubliceerd op 26 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030132
pub.
26/01/2018
prom.
20/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030132

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


20 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 9;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 2;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling Preventieve Gezondheidszorg van de Commissie Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op datum van 21 november 2017;

Gelet op advies n° 62.718/1 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de urgentie, gemotiveerd door de volgende overwegingen : Overwegende artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan dat het Verenigd College de verplichting oplegt de lijst van de verboden stoffen en methoden en de bijwerkingen ervan vast te stellen, binnen drie maanden na de aanneming ervan door het WADA;

Overwegende het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, en artikel 2 ervan, dat de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de strijd tegen doping ertoe machtig die lijst vast te stellen;

Overwegende dat de internationale standaard betreffende de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 door het uitvoerend comité van het Wereld Anti-Doping Agentschap op 24 september 2017 werd aangenomen en op 1 januari 2017 in werking moet treden voor alle ondertekenaars van de Wereld Anti Doping Code;

Overwegende dat de voormelde lijst van de verboden stoffen en methoden vervolgens door de conferentie van de Partijen bij de Unesco werd aangenomen, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 34.2 van de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat die lijst, voor de Staten die partij zijn, op 1 januari 2018 in werking moet treden, overeenkomstig artikel 34.3 van de voormelde internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat dit ministerieel besluit bijgevolg op 1 januari 2018 in werking moet treden en dat vóór die datum zowel de rechtszekerheid als de volmaakte informatie aan sporters moeten worden gewaarborgd betreffende de stoffen en methoden die als dopingproducten moeten worden beschouwd en, bij gevolg, vanaf 1 januari 2018, als verboden stoffen en methoden moeten worden beschouwd., Besluiten :

Artikel 1.De lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt bij het huidig besluit gevoegd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020144 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden sluiten houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 20 december 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid, D. GOSUIN G. VANHENGEL

Bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 2017 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen een methoden Art. N. Verboden lijst Overeenkomstig artikel 4.2.2. van de WADA Code moeten alle verboden stoffen als "specifieke stoffen" worden aanzien behalve de stoffen binnen de klassen S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, en de verboden methoden M1, M2 en M3.

In dit bijlage wordt verstaan onder : 1° exogeen : een stof die normalerwijze niet door het lichaam wordt geproduceerd op een natuurlijke manier.2° endogeen : een stof die normalerwijze op een natuurlijke manier door het lichaam wordt geproduceerd. Stoffen en methoden die op elk ogenblik verboden zijn (binnen en buiten wedstrijdverband) Verboden stoffen S0. Niet-goedgekeurde stoffen Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van de Lijst hieronder en waarvoor momenteel geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde overheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is ten allen tijde verboden.

S1. Anabole middelen Anabole middelen zijn verboden. 1. ANABOLE ANDROGENE STEROIDEN (AAS) : a) exogene AAS, met inbegrip van : 1) 1-androsteendiol (5alpha-androst-1-een-3ß,17ß-diol);2) 1-androsteendion (5alpha-androst-1-een-3,17-dion);3) 1-androsteron (3alpha-hydroxy-5alpha-androst-1-een-17-on);4) 1-testosteron (17ß-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on); 5)4-hydroxytestosteron (4,17ß-dihydroxyandrost-4-een-3-on); 6) bolandiol (estr-4-een-3ß,17ß-diol);7) bolasteron;8) calusteron;9) clostebol;10) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-en-20-yn-17alpha-ol);11) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17ß-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);12) desoxymethyltestosteron (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-een-17ß-ol);13) drostanolon;14) ethylestrenol (19-norpregna-4-een-17alpha-ol);15) fluoxymesteron;16) formebolon;17) furazabol (17alpha-methyl [1,2,5]oxadiazolo [3',4' :2,3]-5alpha-androstaan-17ß-ol);18) gestrinon;19) mestanolon;20) mesterolon;21) metandiënon (17ß-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);22) metenolon;23) methandriol;24) methasteron (17ß-hydroxy-2alpha,17alpha-dimethyl-5alpha-androstaan-3-on);25) methyldiënolon (17ß-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-dieen-3-on);26) methyl-1-testosteron (17ß-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androst-1-een-3-on);27) methylnortestosteron (17ß-hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-on);28) methyltestosteron;29) metribolon (methyltriënolon, 17ß-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-trieen-3-on);30) miboleron;31) norboleton;32) norclostebol;33) norethandrolon;34) oxabolon;35) oxandrolon;36) oxymesteron;37) oxymetholon;38) prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-2-yl) oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5alpha-androstaan);39) quinbolon;40) stanozolol;41) stenbolon;42) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-trieen-3-on);43) trenbolon (17ß-hydroxyestr-4,9,11-trieen-3-on);44) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of (een) vergelijkbare biologische werking(en);b) endogene AAS wanneer exogeen toegediend : 1) 19-norandrosteendiol (estr-4-een-3,17-diol); 2)19-norandrosteendion (estra-4-een-3,17-dion); 3) androstanolon (5alpha-dihydrotestosteron, 17{beta}-hydroxy-5alpha-androstan-3-on);4) androsteendiol (androst-5-een-3ß,17ß-diol);5) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);6) boldenon;7) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);8) nandrolon (19-nortestosteron);9) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-een-17-on);10) testosteron; en hun metabolieten en isomeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot : 1) 3{beta}-hydroxy-5alpha-androstaan-17-on;2) 5alpha-androst-2-een-17-on;3) 5alpha-androstaan-3alpha,17alpha-diol;4) 5alpha-androstaan-3alpha,17ß-diol;5) 5alpha-androstaan-3ß,17alpha-diol;6) 5alpha-androstaan-3ß,17ß-diol;7) 5ß-androstaan-3alpha,17ß-diol;8) 7alpha-hydroxy-DHEA;9) 7ß-hydroxy-DHEA; 10)4-androsteendiol(androst-4-een-3ß,17ß-diol); 11) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);12) 7-keto-DHEA;13) 19-norandrosteron;14) 19-noretiocholanolon;15) androst-4-een-3alpha,17alpha-diol;16) androst-4-een-3alpha,17ß-diol;17) androst-4-een-3ß,17alpha-diol;18) androst-5-een-3alpha,17alpha-diol;19) androst-5-een-3alpha,17ß-diol;20) androst-5-een-3ß,17alpha-diol;21) androsteron;22) epi-dihydrotestosteron;23) epitestosteron;24) etiocholanolon.2. ANDERE ANABOLE MIDDELEN Met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) clenbuterol;2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's, bv.andarine, LGD-4033, ostarine et RAD140); 3) tibolon;4) zeranol;5) zilpaterol. S2. Peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica De volgende stoffen en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of (een) vergelijkbare biologische werking(en), zijn verboden : 1. Erytropoëtines (EPO) en agentia die de erytropoiese beïnvloeden, met daarbij, maar niet beperkt tot 1.1. Erytropoëtine-receptoragonisten, bv. : - Darbepoëtine (dEPO); - Erytropoëtines (EPO); - EPO-gebaseerde constructies [EPO-Fc, methoxy polyethyleen glycol-epoëtine beta (CERA)]; - EPO-mimetische agentia en hun constructies, bv. CNTO-530 en peginesatide. 1.2. b. hypoxie-induceerbare factor (HIF) activerende agentia, bv : - Argon; - Kobalt; - Molidustat; - Roxadustat (FG-4592); - Xenon. 1.3. GATA inhibitoren, bv. : - K-11706. 1.4. Transformerende groeifactor -{beta} (TGF-{beta}) inhibitoren, bv. : - Luspatercept; - Sotatercept. 1.5. Aangeboren herstelreceptoragonisten, bv. : - Asialo EPO; - Gecarbamyleerd EPO. 2. Peptidehormonen en hormoonmodulatoren, 2.1. Choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH) en hun releasing factoren zijn bij mannelijke sporters verboden, bv. : - Busereline; - Desloreline; - Gonadoreline; - Gosereline; - Leuproreline; - Nafareline; - Triptoreline. 2.2. Corticotrofines en hun releasing factors, bv. : - Corticoreline; 2.3. Groeihormoon (GH), zijn fragmenten en zijn releasing factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) groeihormoonfragmenten, bv.: AOD-9604 en hGH 176-191; 2) groeihormoon releasing hormoon (GHRH) en zijn analogen, bv. CJC-1293, CJC-1295, sermoreline en tesamoreline; 3) groeihormoon secretagogen (GHS), bv.: ghreline en ghrelinemimetica, bv. : anamoreline, ipamoreline en tabimoreline; 4) GH-releasing peptides (GHRP's), bv.: alexamoreline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et hexareline. 3. Groeifactoren en groeifactormodulatoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF);2) vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF);3) insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1) en zijn analogen;4) hepatocytgroeifactor (HGF);5) fibroblastgroeifactoren (FGF's);6) mechanogroeifactoren (MGF's);7) Thymosine-34 en zijn afgeleiden, bv.: TB-500.

Eender welke groeifactor of groeifactormodulator die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezeltype.

S3. Bèta 2-agonisten Alle selectieve en non-selectieve bèta 2-agonisten, met inbegrip van alle optische isomeren, zijn verboden.

Met inbegrip van maar niet beperkt tot : 1) fenoterol;2) formoterol;3) higenamine;4) indacaterol;5) olodaterol;6) procaterol;7) reproterol;8) salbutamol;9) salmeterol;10) terbutaline;11) tulobuterol;12) vilanterol. Behalve : 1) salbutamol via inhalatie (maximaal 1600 microgram over 24 uur in verscheidene doses zonder de 800 microgram per 12 uur te overschrijden startend van eender welke dosis);2) formoterol via inhalatie (maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur);3) salmeterol via inhalatie (maximaal 200 microgram per 24 uur). De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/mL salbutamol of van meer dan 40 ng/mL formoterol in de urine komt niet overeen met therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie kan bewijzen dat het abnormale resultaat het gevolg is van een therapeutische dosis (via inhalatie) tot een maximum als hierboven aangegeven.

S4. Hormonale en metabole modulatoren De volgende hormonale en metabole modulatoren zijn verboden : 1. Aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-oxo);2) aminoglutethimide;3) anastrozol; 4)androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion); 5) androsta-3,5-dieen-7,17-dion (armistan) 6) exemestaan;7) formestaan;8) letrozol;9) testolacton.2. Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) raloxifen;2) tamoxifen;3) toremifen.3. Andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) clomifeen;2) cyclofenil;3) fulvestrant.4. Agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot myostatine-inhibitoren.5. Metabole modulatoren : 1) activatoren van het AMP-geactiveerde proteine kinase (AMPK), bv. AICAR, SR9009; en peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor / {delta} (PPAR{delta}) agonisten, bv. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl) thiazol - 5-yl)methylthio)phenoxy) aijnzuur (GW 1516, GW501516); 2) insulines en insuline-mimetica;3) meldonium;4) trimetazidine. S5. Diuretica en maskerende middelen De volgende diuretica en maskerende middelen, en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking Met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) desmopressine;2) probenecid;3) middelen die het plasmavolume vergroten, (bv.intraveneuze toediening van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol); 4) acetazolamide;5) amiloride;6) bumetanide;7) canrenon;8) chloortalidon;9) etacrynezuur;10) furosemide;11) indapamide;12) metolazon;13) spironolacton;14) thiaziden, bv.bendroflumethiazide, chloorthiazide en hydrochloorthiazide; 15) triamtereen;16) vaptanen, bv.tolvaptan Behalve : 1) drospirenon;2) pamabrom;3) oftalmologisch gebruik van carbo-anhydrase inhibitoren (bv. dorzolamide en brinzolamide); 4) lokale toediening van felypressine bij tandanesthesie. Het gebruik binnen of buiten wedstrijd-verband, voor zoverre toepasselijk, van enige hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (formoterol, salbutamol, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudoefedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, vereist een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) voor die stof naast de toestemming wegens therapeutische noodzaak voor het diureticum of ander maskerend middel.

Verboden methoden M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten Wat hierna volgt is verboden : 1) het toedienen of herinbrengen in het circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, allogeen (homoloog) of heteroloog bloed, of rodebloedcel-producten van welke oorsprong ook.2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : - perfluorchemicaliën; - efaproxiral (RSR13); - gemodificeerde hemoglobineproducten, bv. bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine, hemoglobineproducten in microcapsules en met uitsluiting van zuurstoftoediening via inhalatie. 3) eender welke vorm van intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen. M2. Chemische en fysieke manipulatie Wat hierna volgt is verboden : 1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole.Hierbij zijn inbegrepen, maar niet beperkt tot : het verwisselen van de urine of het knoeien met de urine (bv. proteasen). 2) intraveneuze infusen of injecties van meer dan 100 ml in een tijdsbestek van 12 uur zijn verboden tenzij de intraveneuze infusen of injecties op een legitieme wijze toegediend werden tijdens een behandeling in het ziekenhuis, heelkundige ingrepen of klinische onderzoeken. M3. Genetische doping Het volgende met het potentieel de sportprestatie te verbeteren, is verboden : 1) het gebruik van polymeren van nucleïnezuren of nucleïnezuuranalogen.2) het gebruik van genmodulerende agentia ontworpen om de genoomsequenties en/of de transcriptie of epigenetische regulatie van de genexpressie te wijzigen.3) het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen. Stoffen en methoden die verboden zijn binnen wedstrijdverband Bovenop de categorieën S0 tot S5 en M1 tot M3 zoals hierboven gedefinieerd, zijn de volgende categorieën verboden binnen wedstijdverband : Verboden stoffen S6. Stimulantia Alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-) zijn verboden, Stimulantia zijn : a) Niet-specifieke stimulantia : 1) adrafinil;2) amfepramon;3) amfetamine;4) amfetaminil;5) amifenazol;6) benfluorex;7) benzylpiperazine;8) bromantan;9) clobenzorex;10) cocaïne;11) cropropamide;12) crotetamide;13) fencamine;14) fenetylline;15) fenfluramine;16) fenproporex;17) fonturacetam [4-fenylpiracetam (carfedon)];18) furfenorex;19) lisdexamfetamine;20) mefenorex;21) mefentermine;22) mesocarb;23) metamfetamine (d-);24) p-methylamfetamine;25) modafinil;26) norfenfluramine;27) fendimetrazine;28) fentermine;29) prenylamine;30) prolintaan. Een stimulans dat niet expliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof. b) specifieke stimulantia (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) : 1) 1,3-Dimethylbutylamine;2) 4-methylhexaan-2-amine (methylhexanamine);3) benzfetamine;4) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;5) cathinone en zijn analogen, bv.mephedron, metedron, alpha-pyrrolidinovalerophenon; 6) dimethylamfetamine;7) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;8) epinefrine (adrenaline);lokale toediening (bv. nasaal, oftalmologisch) of toediening in combinatie met lokale anesthetica is toegelaten; 9) etamivan;10) etilamfetamine;11) etilefrine;12) famprofazon;13) fenbutrazaat; 14 fencamfamine; 15) heptaminol; 16)hydroxyamfetamine(parahydroxyamfetamine); 17) isomethepteen;18) levmetamfetamine;19) meclofenoxaat;20) methyleendioxymetamfetamine;21) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;22) methylfenidaat;23) nikethamide;24) norfenefrine;25) octopamine;26) oxilofrine (methylsynefrine);27) pemoline;28) pentetrazol;29) phenethylamine en zijn afgeleiden;30) phenmetrazine;31) fenpromethamine;32) propylhexedrine;33) pseudoefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;34) selegiline;35) sibutramine;36) strychnine; 37)tenamfetamine (methyleendioxyamfetamine); 38) tuaminoheptaan;39) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect. Behalve : 1) clonidine;2) Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2017 (bupropion, cafeïne, nicotine, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradrol en synefrine) worden niet als verboden stoffen beschouwd. S7. Narcotica De volgende narcotica zijn verboden : 1) buprenorfine;2) dextromoramide;3) diamorfine (heroïne);4) fentanyl en zijn derivaten;5) hydromorfon;6) methadon;7) morfine;8) nicomorfine;9) oxycodon;10) oxymorfon;11) pentazocine;12) pethidine. S8. Cannabinoïden De volgende cannabinoïden zijn verboden : 1) natuurlijke cannabinoïden, bv.cannabis, hasjiesj, marihuana; 2) synthetische cannabinoïden, bv.delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) en andere cannabimimetica.

Behalve : - cannabidiol.

S9. Glucocorticoïden Alle glucocorticoïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden toegediend.

Met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) Betamethasone;2) Budesonide;3) Cortisone;4) Deflazacort;5) Dexamethasone;6) Fluticasone;7) Hydrocortisone;8) Methylprednisolone;9) Prednisolone;10) Prednisone;11) Triamcinolone. Stoffen die verboden zijn bij bepaalde sporten P1. Bètablokkers Bètablokkers zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld wordt : 1) autosport (FIA);2) biljarten (alle disciplines) (WCBS);3) darts (WDF);4) golf (IGF);5) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big air snowboarden;6) onderwatersport (CMAS) in constant gewicht apneu met of zonder vinnen, dynamische apneu met en zonder vinnen, vrije immersie apneu, "Jump Blue" apneu, speervissen, statische apneu, targetschieten en variabel gewicht apneu;7) schieten (ISSF, IPC), (ook verboden buiten wedstrijdverband);8) boogschieten (WA), (ook verboden buiten wedstrijdverband). Met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) Acebutolol;2) Alprenolol;3) Atenolol;4) Betaxolol;5) Bisoprolol;6) Bunolol;7) Carteolol;8) Carvedilol;9) Celiprolol;10) Esmolol;11) Labetalol;12) Levobunolol;13) Metipranolol;14) Metoprolol;15) Nadolol;16) Oxprenolol;17) Pindolol;18) Propranolol;19) Sotalol;20) Timolol. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2017 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden.

Brussel, 20 december 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid, D. GOSUIN G. VANHENGEL


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^