Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 01 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019010664
pub.
01/02/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010664

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie


DE MINISTER VAN JEUGD, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, artikel 43, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 tot regeling van de werking van de Regering, artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie;

Gelet op de aanvraag van 3 december 2018 van de vzw Info Jeunes, erkend centrum voor jongereninformatie, om benoeming van de heer DI MATTIA Michele als werkend vertegenwoordiger van deze vereniging binnen de subcommissie voor overleg over jongereninformatie;

Overwegende dat, bijgevolg, het voormeld ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten gewijzigd moet worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° (onder "Infor Jeunes") van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 oktober 2018, 20 augustus 2018, 19 juli 2018, 28 maart 2018, 30 november 2017, worden de woorden "de heer Michele DI MATTIA, chaussée de Louvain 339, 1030 BRUXELLES" toegevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 20 december 2018.

R. MADRANE


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^