Ministerieel Besluit van 20 februari 2018
gepubliceerd op 12 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

bron
vlaamse overheid
numac
2018011187
pub.
12/03/2018
prom.
20/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011187

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie


20 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling


DE VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Gelet op het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 13 en 51;

Gelet op het advies van de VDAB, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 31 juli 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 juni 2017;

Gelet op advies 62.054/1van de Raad van State, gegeven op 28 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De lijst met indicaties, vermeld in artikel 7, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.§ 1. De personen, vermeld in artikel 12, tweede lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling zijn bij hun aanwerving gerechtigd op de ondersteuningsgraad, vermeld in artikel 50, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. § 2. De personen, vermeld in artikel 12, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling zijn bij hun aanwerving gerechtigd op de ondersteuningsgraad, vermeld in artikel 50, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. § 3. In afwijking van paragrafen 1 en 2, zijn de hiernavolgende personen gerechtigd op de ondersteuningsgraad, vermeld in artikel 50, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling: 1° de personen met een arbeidshandicap die buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1 of 2 gevolgd hebben;2° de personen met een arbeidshandicap die tot de groep van personen met een matig verstandelijke beperking behoren, en waarbij de persoonlijke score gelijk aan of lager is dan 3 standaarddeviaties beneden de gemiddelde score;3° de personen met een significante beperking in het intellectuele functioneren die wordt vastgesteld op basis van een erkende, gestandaardiseerde, individueel afgenomen en breed dekkende intelligentietest, en waarbij de persoonlijke score gelijk aan of lager is dan 2 standaarddeviaties beneden de gemiddelde score;4° de personen met een arbeidshandicap die recht hebben op verhoogde kinderbijslag krachtens artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, of krachtens artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen, als ze bij de evaluatie van de zelfredzaamheid ten minste 4 punten krijgen conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag, ten voordele van de zelfstandigen, en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 februari 1991 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;5° de personen met een arbeidshandicap die krachtens de wetgeving op de tegemoetkomingen aan gehandicapten erkend werden als rechthebbende op een integratietegemoetkoming en voor wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 9 punten werd vastgesteld krachtens de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming;6° de personen met een arbeidshandicap die ofwel minstens twee jaar onafgebroken in een psychiatrische voorziening of erkende beschutte woonvorm opgenomen zijn, ofwel in de loop van de twee jaar die aan de toekenning van het statuut van zwakke werknemer voorafgaan, minstens drie keer in een psychiatrische voorziening opgenomen werden, ofwel door een blijvend cognitief functieverlies ten gevolge van psychiatrische aandoeningen die voorkomen in de limitatieve opsomming van bepaalde aandoeningen uit de medische stoorniscodelijst voor arbeidsbeperking van de VDAB, deskundige psychiatrische behandeling behoeven en sedert minstens een jaar onder regelmatig medisch toezicht staan;7° de personen die op basis van het wetenschappelijk gevalideerde ICF-indiceringsinstrument ontwikkeld door de VDAB voldoen aan volgende criteria: minimaal vijf problemen wat betreft arbeidsmatige zelfredzaamheid: 1) oplossen van problemen;2) besluiten nemen;3) cognitieve flexibiliteit;4) tijdsmanagement;5) ontwikkelen van vaardigheden;6) vertrouwen;7) omgaan met stress;8) psychische stabiliteit;9) copingstijl;10) werktempo;11) aandacht. § 4. De vaststelling gebeurt aan de hand van de volgende stukken: 1° voor de personen, vermeld § 3, 1° : een attest of verklaring van de laatst bezochte buitengewone onderwijsinstelling;2° voor de personen, vermeld in § 3, 2° : een multidisciplinair verslag, of een attest van een door de VDAB erkende instantie, opgemaakt binnen een periode van 5 jaar tot bepaling van het recht op ondersteuningsgraden, waaruit blijkt dat de persoon met een arbeidshandicap een intelligentiequotiënt heeft dat gelijk is aan of minder dan 55;3° voor de personen, vermeld in § 3, 3° : een multidisciplinair verslag, of een attest van een door de VDAB erkende instantie, opgemaakt binnen een periode van 5 jaar tot bepaling van het recht op de ondersteuningsgraden, waaruit blijkt dat de persoon met een arbeidshandicap een intelligentiequotiënt heeft dat gelijk is aan of minder dan 70;4° voor de personen, vermeld in § 3, 4° : een attest van de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt, waaruit blijkt dat de aanvrager aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden voldoet;5° voor de personen, vermeld in § 3, 5° : een attest of een kopie van de beslissing van de dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap, waaruit blijkt dat de aanvrager aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden voldoet;6° voor de personen, vermeld in § 3, 6° : een attest van de psychiatrische voorzieningen, van de dienst voor beschut wonen of van een geneesheer-specialist in de psychiatrie of in de neuropsychiatrie waaruit blijkt dat de aanvrager aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden voldoet.7° voor de personen, vermeld in § 3, 7° : een attest van de VDAB.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035742 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 sluiten tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 13 van het besluit tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 20 februari 2018.

De Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage bij het ministerieel besluit van 20 februari 2018 tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling Bijlage tot bepaling van de categorieën van het indiceringsinstrument die de VDAB hanteert bij de motivering en toekenning van ondersteuning in het kader van maatwerk bij collectieve inschakeling

I. Functies

1.Inschikkelijkheid

2. Nauwgezetheid

3.Psychische stabiliteit

4. Vertrouwen

5.Betrouwbaarheid

6. Motivatie

7.Hunkering

8. Driftbeheersing

9.Aandacht

10 Tijdmanagement

11. Cognitieve flexibiliteit

12.Inzicht

13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen

14.Pijngewaarwording

II. Activiteiten en participatie

15. Ontwikkelen van vaardigheden

16.Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd)

17. Rekenen

18.Oplossen van problemen

19. Besluiten nemen

20.Omgaan met stress

21. Mobiliteit

22.Verzorgen van lichaamsdelen

23. Zorgdragen voor eigen gezondheid

24.Verwerven van woonruimte

25. Aangaan van relaties

26.Economische zelfstandigheid

27. Sociale activiteiten

III.Omgevingsfactoren of externe factoren

28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie

29.Ondersteuning en relatie met vrienden

30. ondersteuning en relatie met collega's

31.Ondersteuning en relatie met meerderen

32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners

33.Maatschappelijke attitudes

34. Producten en technologie

IV.Persoonlijke factoren

35. Werkervaring

36.Opleiding

37. Gezinslast

38.Copingsstijl

39. Kennis van de Nederlandse taal

40.Medische factoren

V. Andere werkvaardigheden

41. Fijne motoriek

42.Grove motoriek

43. Werktempo


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 februari 2018 tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Brussel, 20 februari 2018.

De Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^