Ministerieel Besluit van 20 juli 2012
gepubliceerd op 27 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer

bron
brussels instituut voor milieubeheer
numac
2012031632
pub.
27/08/2012
prom.
20/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer


De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wiens bevoegdheden Leefmilieu, Energie, Waterbeleid en Stadsvernieuwing behoren, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 27 april 1995;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de Reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake d sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de Reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de begroting en het individuele personeelsbeheer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het voor de goede werking van het Brussels Instituut voor Milieubeheer noodzakelijk is om de bevoegdheden inzake personeelsbeheer die de leidende ambtenaren kunnen uitoefenen te herdefiniëren, onder meer rekening houdende met de evolutie van de toe te passen gewestelijke wetgeving;

Overwegende dat de functioneel bevoegde minister, met betrekking tot de instellingen van openbaar nut die onder zijn hiërarchische bevoegdheid vallen, het individuele personeelsbeheer op zich neemt;

Overwegende dat de minister bepaalde van zijn bevoegdheden kan delegeren aan de personeelsleden van een instelling van openbaar nut en deze personeelsleden kan machtigen om ze te subdelegeren, Besluit :

Artikel 1.In Titel II van het ministerieel besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer, wordt een artikel 7bis opgesteld als volgt : « De leidende ambtenaren zijn gezamenlijk bevoegd om de besluiten en de addenda inzake onwettige afwezigheden te ondertekenen voor de statutaire en contractuele personeelsleden van niveau B, C, D en E »

Art. 2.In Titel II van het ministerieel besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer, wordt een artikel 14bis opgesteld als volgt : « De leidende ambtenaren zijn gezamenlijk bevoegd om de besluiten en de addenda inzake telewerk te ondertekenen voor de statutaire en contractuele personeelsleden. Ze stellen jaarlijks een verslag op, ter attentie van de Minister, over de toepassing van het telewerk bij het Instituut. » Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 juli 2012.

De Minister belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid en Stadsvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^