Ministerieel Besluit van 20 juni 2002
gepubliceerd op 18 juli 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instituut voor Radio-elementen van Fleurus

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000525
pub.
18/07/2002
prom.
20/06/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instituut voor Radio-elementen van Fleurus


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, gewijzigd door de wet van 10 februari 2000;

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 2, 1e alinea, en artikel 4, 1e alinea;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 1991 tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgische grondgebied, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op het ontwerp van rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instuut voor Radio-elementen van Fleurus, opgemaakt door de Gouverneur van deze provincie en ter kennis gebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken op 6 maart 2001, inzonderheid op de bepalingen met betrekking tot de noodplanningszones opgenomen in dit ontwerp, Besluit :

Artikel 1.Het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instuut voor Radio-elementen van Fleurus wordt vastgesteld voor de duur van vijf jaar.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen sluiten houdende vaststelling van het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instuut voor Radio-elementen van Fleurus wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 14 november 2000.

Brussel, 20 juni 2002 A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^