Ministerieel Besluit van 20 juni 2003
gepubliceerd op 20 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009565
pub.
20/08/2003
prom.
20/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd door de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38, en de besluiten die het hebben gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een departementale stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D.

Art. 2.Worden aangewezen om in de Nederlandstalige departementale stagecommissie te zetelen : a) in hoedanigheid van door de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie aangewezen leden : * effectieve leden : - Mevr.Godelieve DECOSTER, Adviseur bij het Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten; - De Heer Albert VAN DAMME, Adviseur bij het Directoraat-generaal Algemene Diensten; - Mevr. Nancy REDANT, Directeur Opleiding en Ontwikkeling bij de stafdienst Personeel en Organisatie; * plaatsvervangende leden : - De Heer Franciscus WILRYCX, Adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie; - Mevr. Lutgardis MERCKX, Adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen; - De Heer Marc TYSEBAERT, Adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten; b) in hoedanigheid van door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : * door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - effectieve leden : - De Heer Gino HOPPE, Kwartierchef bij de Strafinrichting te Brugge; - De Heer René VAN ROOSBROECK, Bestuurschef bij de V.I.P.K. te Merksplas; - plaatsvervangende leden : - De Heer Théo ENGELEN, Bestuursassistent bij het Directoraat-generaal Algemene Diensten; - De Heer Nico VANDECASTEELE, Kwartierchef bij de gevangenis te Brugge; * door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - effectieve leden : - Mevr. Katleen LEUS, Justitieassistent bij het Justitiehuis te Brussel; - De Heer Filip DUDAL, Kwartierchef bij de gevangenis te Brugge; - plaatsvervangende leden : - De Heer Wim VERSTRAETE, Justitieassistent bij het Justitiehuis te Brugge; - Mevr. Sonja VAN WITTENBERGHE, Vertaler-revisor bij het Directoraat-generaal Algemene Diensten; * door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - effectieve leden : - De Heer Robert PROVOOST, Bestuurschef bij de gevangenis te Antwerpen; - Mevr. Carine MOESKOPS, Penitentiair administratief assistent bij de V.I.P.K. te Merksplas; - plaatsvervangende leden : - Mevr. Luce MERTENS, Eerstaanwezend Directeur bij de gevangenis te Sint-Gillis; - De Heer André VANHOOREN, Eerstaanwezend justitieassistent bij het Justitiehuis te Brugge.

Art. 3.Bij delegatie van de Heer Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, wordt aangewezen in de hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandstalige departementale stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Mevr. Godelieve DECOSTER, Adviseur bij het Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 10 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002003021 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 16/01/2002 numac 2002003009 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S sluiten tot instelling van een departementale stagecommissie bij het Ministerie van Justitie voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus 2+, 2, 3 en 4, wordt opgeheven.

Brussel, 20 juni 2003.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^