Ministerieel Besluit van 20 juni 2003
gepubliceerd op 30 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009566
pub.
30/07/2003
prom.
20/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegheid, gewijzigd door de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38 en de besluiten die het hebben gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een departementale stagecommissie ingesteld voor de franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D.

Art. 2.Worden aangewezen om in de franstalige departementale stagecommissie te zetelen : a) in hoedanigheid van door de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie aangewezen leden : * effectieve leden : - De heer Daniel FLORE, Adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens; - Mevr. Jacqueline LABOUREUR, Adviseur bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie; - Mevr. Micheline NAGELS, Directeur Opleiding en Ontwikkeling bij de stafdienst Personeel en Organisatie; * plaatsvervangende leden : - Mevr. Godelieve TIMMERMANS, Adviseur-generaal bij de stafdienst Personeel en Organisatie; - De heer Bernard DOUFFET, Adviseur bij de Administratie Veiligheid van de Staat; - Mevr. Catherine VAN MELDEREN, Adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en Maatregelen; b) in hoedanigheid van door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : * door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - effectieve leden : - Mevr.Michèle MARTEAUX, Eerstaanwezend Justitieassistent bij het Justitiehuis te Luik; - De heer Jean-Claude HENKART, Penitentiair administratief assistent bij de strafinrichting te Lantin; - plaatsvervangende leden : - De heer Robert GREGOIRE, Eerstaanwezend Directeur bij de gevangenis te Namen; - Mevr. Claudine MATTART, Bestuurschef bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen; * door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : - effectieve leden : - Mevr. Christine RATAJEZAK, Justitieassistent bij het Justitiehuis te Verviers; - De heer Eric MANISE, Kwartierchef bij de strafinrichting te Lantin; - plaatsvervangende leden : - Mevr. Anne GILSON, Penitentiair technisch deskundige bij de gevangenis te Sint-Gillis; - De heer Philippe PLATIAU, Justitieassistent bij het Justitiehuis te Nijvel; * door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - effectieve leden : - De heer Guy DESSART, Administratief assistent bij het Belgisch Staatsblad ; - Mevr. Béatrice D'HAENENS, Penitentiair verpleegassistent bij de gevangenis te Vorst; - plaatsvervangende leden : - De heer André DE BEUKELAER, Penitentiair beambte bij de instelling van sociaal verweer gevestigd te Paifve; - Mevr. Françoise JOTTARD, Veiligheidsadjunct inzake kernenergie bij de stafdienst Secretariaat, Logistiek en Communicatie;

Art. 3.Bij delegatie van de heer Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, wordt aangewezen in de hoedanigheid van voorzitter van de Franstalige departementale stagecommissie, de heer Daniel FLORE, Adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens.

Art. 4.Het Ministerieel besluit van 10 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002003021 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 16/01/2002 numac 2002003009 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S sluiten tot instelling van een departementale stagecommissie bij het Ministerie van Justitie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus 2+, 2, 3 en 4, wordt opgeheven.

Brussel, 20 juni 2003.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^