Ministerieel Besluit van 20 juni 2014
gepubliceerd op 30 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2014035645
pub.
30/06/2014
prom.
20/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


20 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 februari 2014, 11 april 2014 en 15 mei 2014;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2014 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende het advies van de quotacommissie op haar zitting van 10 juni 2014 heeft geformuleerd;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van 6 maanden in geval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op 30 juni 2014, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2014 - 31 oktober 2014 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van kabeljauw II, IV kan bewerkstelligd worden door aanpassing van de maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit:

Artikel 1.In het artikel 10 § 1 van het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 april 2014, wordt het getal "70" vervangen door het getal "60".

Art. 2.Aan het artikel 14 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 wordt het getal "447" vervangen door het getal "419", 2° aan § 1 wordt volgende bepaling toegevoegd: "Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 629 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2014 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium)." 3° in § 2 wordt het getal "50" vervangen door het getal "65";4° in § 3 wordt het getal "35" vervangen door het getal "45"; 5° § 3 wordt aangevuld met een volgend lid: "Van 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 4500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 18 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 3.Aan het artikel 15 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 wordt het getal "1045" vervangen door het getal "1148" en het getal "5100" vervangen door het getal "5604", 2° in § 2 wordt het getal "230" vervangen door het getal "290", 3° § 3 wordt aangevuld met een tweede lid: "Van 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 215 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 4.Aan het artikel 16 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 wordt het getal "46" vervangen door het getal "49" en wordt het getal "614" vervangen door het getal "655", 2° in § 2 wordt aangevuld met volgend lid: "In afwijking met vorig lid is het voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder in de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g verboden tong te vangen." 3° aan § 3 wordt volgende bepaling toegevoegd: "Van 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 6 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. In afwijking met vorig lid wordt voor de vaartuigen, die voorkomen op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2014" zoals bepaald in artikel 21, de hoeveelheid verlaagd met een hoeveelheid van 3 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW."

Art. 5.In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de § 1 wordt aangevuld met een tweede lid: "Van 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1.000 kg. 2° de § 2 wordt aangevuld met een tweede lid: "Van 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg."

Art. 6.In het artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 6 februari 2014 en 15 mei 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 2 wordt aangevuld met een derde lid: "Eigenaars van vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW kunnen een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen in toepassing van § 4 lid 3 aanvragen. Daartoe dienen ze voor 15 juli 2014 een verzoek bij de dienst in te brengen. Indien er geen geldige aanvraag wordt ingediend, is artikel 24 van toepassing."' 2° § 4 wordt aangevuld met een derde lid: "Vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 oktober 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 3.000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 16 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW."

Art. 7.In het artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 11 april 2014 en 15 mei 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan § 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 2° aan § 2 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 3° aan § 3 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden." 4° in § 4 wordt met ingang van 1 juli 2014 het getal "25" vervangen door het getal "75";5° in § 5 wordt met ingang van 1 juli 2014 het getal "50" vervangen door het getal "150"; 6° § 6 lid 2 wordt aangevuld met een derde lid: "De hoeveelheden vermeld in paragraaf 1, 2 en 3 worden in de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 met 250 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis actief was met TR 1 of BT 1-vistuig."

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2015.

Brussel, 20 juni 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^