Ministerieel Besluit van 20 juni 2018
gepubliceerd op 26 juni 2018

Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012651
pub.
26/06/2018
prom.
20/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012651

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


20 JUNI 2018. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria


De Minister van Justitie, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 62ter, § 4, en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, de artikelen 12 en 13;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 mei 2018;

Gelet op advies nr. 63.633/4 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de spoedeisendheid gemotiveerd is doordat: - artikel 12 van het koninklijk besluit in werking is getreden op de dag van de bekendmaking van het koninklijk besluit van 17 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012650 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en sluiten houdende inwerkingtreding van artikel 12 ; - dit ministerieel besluit, in uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit, de externe partners toelaat het gegunde speekselafnamesysteem aan te kopen voor opleidings- en erkenningsdoeleinden; - de wetenschappelijke startwaarden vermeld in dit ministerieel besluit rechtszekerheid bieden aan de gecontroleerde persoon, bepaald bij artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit, dat de gebruikte analysemethode binnen de verschillende te erkennen laboratoria op een uniforme wijze verloopt; - de gunning van het speekselafnamesysteem definitief wordt na 9 april 2018 en als dusdanig het voorwerp uitmaakt van een aankondiging gegunde opdracht die moet worden opgezonden binnen 30 dagen na de sluiting van de opdracht; terwijl de ondernemer de rechtszekerheid dient te worden geboden dat hij zo snel mogelijk speekselafnamesystemen kan leveren aan de operationele politiediensten, en dit niet mogelijk is zolang de laboratoria die de speekselanalyses moeten uitvoeren, niet zijn erkend, Besluit :

Artikel 1.Het speekselafnamesysteem "Intercept i2" van de firma OraSure Technologies, Inc. gevestigd in Bethlehem - USA, werd definitief gegund in het kader van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten betreffende de drugopsporing in speeksel bij het rijden onder invloed.

Zowel de gerechtelijke laboratoria die wensen erkend te worden voor de speekselanalyses, als de politiescholen voor de opleiding, kunnen dit speekselafnamesysteem aankopen met eigen middelen bij de verdeler van het product, wiens gegevens beschikbaar zullen worden gesteld voor hogervermelde partners via de bevoegde interne digitale kanalen van FOD Justitie.

Art. 2.Ingevolge artikel 12, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten worden, om de analyseformule voorzien in het eerste lid van vermelde paragraaf éénvormig uit te voeren, volgende startwaarden bepaald: - het gemiddeld gewicht van het lege speekselafnamesysteem: 9,9199 g zonder etiket en 0,1756 g per etiket; - het volume van de stabiliserende oplossing:2 mL; - de verdunningsfactor: 3 .

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 20 juni 2018.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^