Ministerieel Besluit van 20 juni 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van een standaardmodel van plaatsbeschrijving krachtens artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019015076
pub.
08/11/2019
prom.
20/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015076

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een standaardmodel van plaatsbeschrijving krachtens artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet


De Minister van Landbouw, Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3: Regels betreffende de pacht in het bijzonder, artikel 45,

6°, vervangen bij het decreet van 2 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet, inzonderheid op artikel 4, tweede lid;

Gelet op de verplichting voor de partijen bij een pachtovereenkomst om een plaatsbeschrijving van de gehuurde goederen op te maken, die is ingevoegd bij de hervorming van de wetgeving inzake pacht;

Gelet op de noodzaak om instrumenten voor te stellen ter ondersteuning van deze nieuwe verplichting, Besluit :

Artikel 1.Het standaardmodel van plaatsbeschrijving bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet wordt als bijlage bij dit besluit opgenomen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Namen, 20 juni 2019.

R. COLLIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^