Ministerieel Besluit van 20 juni 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van een typemodel van bestek krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019015078
pub.
08/11/2019
prom.
20/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015078

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een typemodel van bestek krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars


De Minister van Landbouw, Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3: Regels betreffende de pacht in het bijzonder, artikel 18,

vervangen bij het decreet van 2 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars, artikel 4;

Gelet op de moeilijkheden die de overheid ondervindt bij het verpachten van haar landeigendommen en die tot uitdrukking zijn gebracht tijdens de onderhandelingen die gepaard gingen met de hervorming van de pachtwetgeving;

Gelet op de noodzaak om duidelijke bakens en een vereenvoudigde procedure voor te stellen, zowel voor de overheid als voor de potentiële inschrijvers, Besluit :

Artikel 1.Het typemodel van bestek ten indicatieve titel bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vastlegging van de modaliteiten voor het verpachten van de landeigendommen van openbare eigenaars wordt in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Onverminderd artikel 11, lid 2, van bovengenoemd besluit, kan de openbare eigenaar het typemodel van elke bepaling of criterium dat hij noodzakelijk acht, aanvullen of wijzigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Namen, 20 juni 2019.

R. COLLIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^