Ministerieel Besluit van 20 maart 2018
gepubliceerd op 04 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de pers

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2018011680
pub.
04/04/2018
prom.
20/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011680

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


20 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoe sluiten, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen


De Minister-President, belast met het Openbaar ambt, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de wet van 16 juli 1993, artikel 87 § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 390, lid 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoe sluiten, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen;

Gelet op het advies van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven op 9 november 2017;

Gelet op de `gendertest' uitgevoerd op 21 november 2017 met toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2017;

Gelet op het protocol van het Comité Sector XV nr. 2018/2n van 22 januari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.049/4 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : Enig artikel. De volgende wijziging wordt aangebracht aan de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoe sluiten, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen : « 28. Risicocontrole door de Directie Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit » .

Brussel, 20 maart 2018.

De Minister-President, belast met Openbaar Ambt, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^