Ministerieel Besluit van 20 mei 1997
gepubliceerd op 03 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022426
pub.
03/07/1997
prom.
20/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


20 MEI 1997. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en gewijzigd door de wet van 30 december 1988, inzonderheid op artikel 6 en artikel 9bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1990, waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 juli 1992, 30 december 1992, 13 december 1993, 26 november 1996 en 11 maart 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het budget van financiële middelen voor de initiatieven van beschut wonen onverwijld moet worden aangepast om met de in het sociaal akkoord vervatte maatregelen rekening te houden, en dat de beheerders zonder verwijl hiervan op de hoogte moeten worden gebracht, Besluit Enig artikel. Artikel 1, b, van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald, wordt door het volgende vervangen : « b) voor de personeelskosten : per 1 april 1997 respectievelijk190 495 F per plaats van beschut wonen voor 2/3 van het aantal plaatsen, en 253 993 F voor 1/3 van het aantal plaatsen; ».

Brussel, 20 mei 1997.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^