Ministerieel Besluit van 20 mei 1998
gepubliceerd op 10 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewe

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998012381
pub.
10/06/1998
prom.
20/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MEI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd door de wet van 6 december 1996 en de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 4, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 3, § 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewe sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Regering onlangs beslist heeft op korte termijn de mogelijkheden tot werkgelegenheidscreatie in de non-profit sector te versterken, dat de onderhandelingen in de publieke sector en de paritaire comité's van de private sector onmiddellijk dienen aangevat, en dat de betrokken instanties onverwijld in kennis moeten gesteld worden van het referentiejaar bedoeld in artikel 4, §1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector wordt aangevuld met de volgende lid : « Voor de toetredingen die inwerking treden na 30 juni 1998, wordt het referentiejaar het jaar voorafgaand aan het jaar van de inwerkingtreding van de toetreding van de betrokken werkgever. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Gegeven te Brussel, 20 mei 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998..

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Ministerieel besluit van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 3, § 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewe sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^