Ministerieel Besluit van 20 mei 2011
gepubliceerd op 29 augustus 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algem

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204204
pub.
29/08/2011
prom.
20/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027257 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.09 van programma 02 en dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.10 van programma 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 4 september 2008 en 22 oktober 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en van het programma Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Titel : Mobiliteit zonder grenzen in de Euregio Maas-Rijn;

Operator : TEC Luik-Verviers;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 50.000 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 30.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 202000 2004 B;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Pleine nature en Ourthe et Aisne;

Project : "Voie lente en Ourthe et Aisne";

Operator : VZW "Pays de Famenne";

Basisallocatie : 01.09.02;

Ordonnanceringskredieten : 441.622 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1407 B;

Titel : Requalification urbaine de la vallée sérésienne;

Project : V2 : TCPS rue Cockerill;

Operator : SRWT;

Basisallocatie : 51.10.03;

Ordonnanceringskredieten : 181.200 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0783 B;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.14, 33.04 en 52.04 en dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 40.04 en 61.02 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 4 en 11 september 2008, 23 oktober 2008, 30 april 2009, 27 mei 2009, 15 en 22 oktober 2009, 15 juli 2010 en 10 november 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B en van het programma Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : SCALDWIN;

Operator : DGARNE - Grondwater;

Basisallocatie : 12.14.02;

Ordonnanceringskredieten : 100.000 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 200000 093C B;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : SCALDWIN;

Operator : DGARNE - Cartografie;

Basisallocatie : 12.14.02;

Ordonnanceringskredieten : 48.000 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 200000 093C B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FUNDP;

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 56.750 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 B;

Titel : A.C.V.TEX;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 41.855 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0057 B;

Titel : A.C.V.TEX;

Operator : FEDUSTRIA;

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 12.500 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0057 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : "Centre technique international de la Terre et de la Pierre";

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 50.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : "Espace-Environnement";

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 37.368 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "ECO-CONSTRUCTION ET CITOYENS";

Operator : "Terre Academie";

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 84.400 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0078 B;

Titel : "ECO-CONSTRUCTION ET CITOYENS";

Operator : VZW "Vents d'Houyet";

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 38.352 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0078 B;

Titel : "ECO-CONSTRUCTION ET CITOYENS";

Operator : "Cluster éco-construction";

Basisallocatie : 33.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.560 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0078 B;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1 : Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel : "HABITAT";

Operator : Gemeentebestuur Oupeye;

Basisallocatie : 40.04.02;

Vastleggingskredieten : 24.438,73 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 7.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 2007 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FPMs;

Basisallocatie : 40.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 40.750 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 40.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 202.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "HABITECO";

Operator : Le Pass;

Basisallocatie : 40.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 33.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0095 B;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.2 : Versterking van de samenwerking in het hoger onderwijs;

Titel : Afvalwater en hemelwater Eisch;

Operator : AIVE;

Basisallocatie : 40.04.02;

Vastleggingskredieten : 63.265 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 57.350 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 302WLL 0053 B;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1 : Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel : PM LAB;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 40.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 95.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 2005 B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.1 Sanering en herbestemming van braakliggende industrie- en stadsgronden;

Titel : ECOPOLE;

Project : Sanering van de industriële braakgrond;

Operator : GEPART NV;

Basisallocatie : 52.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.813.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1514 B;

Titel : La Louvière - Uitbreiding stadscentrum Boch Kéramis;

Project : Sanering van de industriële braakgrond;

Operator : GEPART NV;

Basisallocatie : 52.04.02;

Ordonnanceringskredieten : 851.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1258 B;

Titel : ECOPOLE;

Project : Herinrichting industriële braakgrond;

Operator : GEPART NV;

Basisallocatie : 61.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.600.128 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1513 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FMPs;

Basisallocatie : 61.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 6.250 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : GeDSeT;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 61.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 10.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0053 B;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1 : Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel : "HABITAT";

Operator : Gemeentebestuur Oupeye;

Basisallocatie : 61.02.02;

Vastleggingskredieten : 165.865 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 40.000 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 201000 2007 B;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.05, ordonnanceringskredieten naar basisallocaties 33.02, 63.16 en 63.17 en vastleggings- en ordonnanceringskredieten naar basisallocatie 41.02 van programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 15 maart 2007, 24 juli 2008, 11 september 2008, 22 januari 2009 en 7 en 27 mei 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Interreg IV A en B, van het programma Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid en van het programma Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificatie van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV B Espon II;

Titel : ESPON II;

Operator : ULB;

Basisallocatie : 12.05.02;

Ordonnanceringskredieten : 30.122,94 EUR;

Codificatie van het project : E ES 1 000002 0000 B;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.2 : Steunverlening aan de collectieve acties inzake ontwikkeling van de economische structuur;

Titel : REGIOWOOD;

Operator : "Bois et Habitat";

Basisallocatie : 33.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 100.000 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102GDR 0005 B;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "Parc naturel transfrontalier du Hainaut" (Grensoverschrijdend natuurpark van Henegouwen);

Operator : Beheerscommissie van het "Parc naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie : 33.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 100.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0021 B;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : VALUE;

Operator : ECO'HOM;

Basisallocatie : 33.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 109.000 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 001A B;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte;

Maatregel 2.1 : Ondersteuning van de beleidslijnen inzake Ruimtelijke ordening;

Titel : SIG-GR;

Operator : WFG Ostbelgien;

Basisallocatie : 41.02.02;

Vastleggingskredieten : 88.000 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 114GDR 0050 B;

Interreg IV B Espon II;

Titel : ESPON II;

Operator : "Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du grand-duché de Luxembourg";

Basisallocatie : 41.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 23.721 EUR;

Codificatie van het project : E ES 1 000001 0000 B;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Levenskwaliteit;

Maatregel 3.1 : Verbetering van de levenskwaliteit;

Titel : SUN;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 41.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 16.653,59 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 301000 3002 B;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : VALUE;

Operator : Ulg - LEMA;

Basisallocatie : 41.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 85.000 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 001A B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.1 Sanering en herbestemming van braakliggende industrie- en stadsgronden;

Titel : Versterking van infrastructuren met economisch belang van "Wallonie picarde";

Project : Sanering en herbestemming van de SAR van Frasnes;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 63.16.03;

Ordonnanceringskredieten : 4.119.640.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1720 B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Westelijke hoofdingang van de stad La Louvière;

Project : Rehabilitatie Expo-hal;

Operator : Stad La Louvière;

Basisallocatie : 63.16.03;

Ordonnanceringskredieten : 2.280.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1181 B;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.1 Sanering en herbestemming van braakliggende industrie- en stadsgronden;

Titel : "Ans en action";

Project : Rehabilitatie van het gebied van het kistenfabriek;

Operator : Gemeentebestuur van Ans;

Basisallocatie : 63.17.03;

Ordonnanceringskredieten : 25.080 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 301000 1244 B;

Titel : "SPI+ - Intervapeur - Abattoir";

Project : Herkwalificatie;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 63.17.03;

Ordonnanceringskredieten : 567.656,40 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 301000 1536 B;

Titel : Oost-Verviers Couvalles;

Project : Sanering;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 63.17.03;

Ordonnanceringskredieten : 450.120 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 301000 1217 B;

Titel : VERDI;

Project : Interlac;

Operator : Gemeente Dison;

Basisallocatie : 63.17.03;

Ordonnanceringskredieten : 936.568,65 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 301000 1482 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 50 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 472 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 14.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 182 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 03 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 255 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 5.231 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 88 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 435 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 8.380 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 03 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdelingen 14, 15, 16 en 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 14 01.01.02

0

0

+ 50

+ 30

50

30

OA 14 01.09.02

0

0

-

+ 442

0

442

OA 14 51.10.03

0

0

-

+ 182

0

182

OA 15 12.14.02

0

0

-

+ 148

0

148

OA 15 33.04.02

0

0

-

+ 326

0

326

OA 15 40.04.02

0

0

+ 88

+ 436

88

436

OA 15 52.04.02

0

0

-

+ 2.664

0

2.664

OA 15 61.02.02

0

0

+ 166

+ 1.657

166

1.657

OA 16 12.05.02

0

0

-

+ 31

0

31

OA 16 33.02.02

0

0

-

+ 309

0

309

OA 16 41.02.02

0

0

+ 88

+ 126

88

126

OA 16 63.16.03

0

0

-

+ 6.400

0

6.400

OA 16 63.17.03

0

0

-

+ 1.980

0

2.138

OA 32 01.01.01

136.053

104.568

- 392

- 14.731

135.661

89.679


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 20 mei 2011.

R. DEMOTTE Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^