Ministerieel Besluit van 20 mei 2014
gepubliceerd op 17 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

bron
vlaamse overheid
numac
2014035761
pub.
17/09/2014
prom.
20/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


20 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 426/2013 van de Commissie van 8 mei 2013;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, artikel 6, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen in de permanente werkgroep van het Intergewestelijk Ministerieel Overleg (PW-IMO) op 20 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 februari 2014;

Gelet op advies nr. 55.856/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 juni 2009, 5 oktober 2010, 23 juli 2012 en 7 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de datum "21 april 2012" vervangen door de datum "21 april 2013";2° in punt 5° wordt de datum "1 januari 2013" vervangen door de datum "1 januari 2014".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, hersteld bij het ministerieel besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012204960 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1°, wordt de datum "1 januari 2013" vervangen door de datum "1 januari 2014";2° in paragraaf 1, 2°, wordt de datum "22 april 2012" vervangen door de datum "22 april 2013" en wordt de datum "21 april 2013" vervangen door de datum "21 april 2014";3° in paragraaf 3 wordt de datum "1 januari 2008" vervangen door de datum "1 januari 2009".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 20 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^