Ministerieel Besluit van 20 november 2014
gepubliceerd op 22 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024406
pub.
22/12/2014
prom.
20/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


20 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd bij de wetten van 7 juni 1994 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid sluiten tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité geformuleerd op 13 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 oktober 2014, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van vijfhonderdzestienduizend euro (516.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 56 23 4130 01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 20 november 2014.

W. BORSUS

BIJLAGE

BEGUNSTIGDEN BENEFICIAIRES

DUUR DUREE

BEGROTING BUDGET

TOELAGE SUBSIDE

BETALINGEN PAIEMENTS

RF 14/6289 SRLV-BEL Dr. N. De Regge (CODA-CERVA) Ir. B. Caij (CODA-CERVA) Prof. Y. Van der Stede (CODA- CERVA) Dr. G. Czaplicki (ARSIA) Dr. E. Van Mael (DGZ Vlaanderen)

41 maanden/ mois

366.440 EUR

316.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014): 43.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015): 50.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016): 49.000 EUR 4e voorschot/4e avance (2017): 48.000 EUR 5e voorschot/5e avance (2018): 47.000 EUR Saldo/Solde (2019): 79.000 EUR

RT 14/12 FLAREFOOD Dr. J. Van Loco (WIV-ISP) Dr. V. Hanot (WIV-ISP) Prof. A. Covaci (UA) Dr. S. Voorspoels (VITO)

24 maanden/ mois

212.984 EUR

200.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014): 30.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015): 61.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016): 59.000 EUR Saldo/Solde (2017): 50.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 november 2014. tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.

W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^