Ministerieel Besluit van 20 oktober 2011
gepubliceerd op 28 november 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de procedure van veiligheidsverificatie voor alle personeelsleden van de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. en van haar onderaannemers

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000731
pub.
28/11/2011
prom.
20/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit betreffende de procedure van veiligheidsverificatie voor alle personeelsleden van de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. en van haar onderaannemers


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikelen 22quinquies en 22sexies ;

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van de NV A.S.T.R.I.D.;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende de bepaling van de inplaatsstelling, de terbeschikkingstelling en het gebruik van de A.S.T.R.I.D. (Computer Aided Dispatching) CAD-Systemen en het bijbehorend Nationaal Operatiecentrum;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van de NV A.S.T.R.I.D.;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, het doel van de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. bestaat uit de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud en de evolutieve aanpassingen en uitbreidingen van een radiocommunicatienetwerk voor spraak- en dataverkeer ten behoeve van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, van de Veiligheid van de Staat en van instellingen, vennootschappen of verenigingen, van publiek of privaat recht, die diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid;

Dat artikel 7 van het tweede beheerscontract van de NV A.S.T.R.I.D., vastgesteld door het koninklijk besluit van 8 april 2003, aanwijst als eerste categorie gebruikers : 1° de politiediensten;2° de brandweerdiensten;3° de civiele bescherming;4° de veiligheid van de Staat;5° de douane;6° de centra van het eenvormig oproepstelsel voor dringende geneeskundige hulpverlening;7° de parketten;8° de dienst jeugdbescherming;9° de diensten van het gevangeniswezen belast met de bewaking en het transport van gedetineerden;10° de dienst vreemdelingenzaken belast met de bewaking en de overbrenging van illegalen;11° de diensten van landsverdediging binnen hun steunopdrachten ten behoeve van de administratieve overheden;12° het Coördinatie- en Crisiscentrum van de federale Regering;13° de toezichtdiensten van de gewestelijke departementen belast met het beheer van waters en bossen;14° de Administratie waterwegen en zeewezen;15° de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen;16° de Dienst voor de Scheepvaart;17° de intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen;18° de wegbeheerders;19° de inspectie- en controlediensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie of gemeentebesluit;20° andere diensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie of gemeentebesluit; Overwegende dat krachtens artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, een administratieve overheid voorafgaandelijk kan beslissen dat voor de toelating tot de uitoefening van een bepaald beroep, functie, opdracht of mandaat, of voor de toelating tot de toegang tot bepaalde lokalen, gebouwen of terreinen een veiligheidsverificatie wordt uitgevoerd;

Dat deze beslissing slechts kan genomen worden wanneer de uitoefening van dat beroep, die functie, die opdracht, dat mandaat of wanneer die toegang door een niet-geëigend gebruik schade kan toebrengen aan de verdediging van de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied en van de militaire defensieplannen, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, de inwendige veiligheid van de Staat, met inbegrip van het domein van de kernenergie, en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen van België, het wetenschappelijk en economisch potentieel van het land, de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland of de werking van de besluitvormingsorganen van de Staat;

Overwegende dat de A.S.T.R.I.D.-systemen bedoeld in artikel 3 van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten en omschreven in artikel 1, eerste lid, 5° van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NV A.S.T.R.I.D. vastgesteld door het koninklijk besluit van 8 april 2003, essentieel zijn voor de goede werking, de organisatie en de coördinatie van de bovenvermelde diensten;

Dat een niet-geëigend gebruik van deze systemen of van een toegang tot deze systemen aanzienlijke storingen kan veroorzaken binnen de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten en bijgevolg schade kan toebrengen aan de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, aan het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde of aan de werking van de besluitvormingsorganen van de Staat;

Dat, gelet op het voorgaande, een veiligheidsverificatie dient te worden opgelegd aan elk personeelslid van de NV A.S.T.R.I.D. en aan elk personeelslid van de onderaannemers van de NV A.S.T.R.I.D. dat toegang heeft tot de A.S.T.R.I.D.-systemen of tot elke infrastructuur waarin deze systemen worden aangewend, geëxploiteerd, ontwikkeld, onderhouden of moeten worden geïnstalleerd, opgebouwd, aangepast of uitgebreid, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de wet : de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; 2° de A.S.T.R.I.D.-systemen : de systemen bedoeld in artikel 3 van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten en omschreven in artikel 1, eerste lid, 5° van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NV A.S.T.R.I.D. gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van de NV A.S.T.R.I.D;

Art. 2.De Nationale Veiligheidsoverheid voert tweejaarlijks een veiligheidsverificatie, bedoeld in artikel 22sexies van de wet, uit voor elk personeelslid, van de NV A.S.T.R.I.D. of van haar onderaannemers, dat een functie uitoefent waarbij de toegang tot de A.S.T.R.I.D.-systemen of tot elke infrastructuur waarin de A.S.T.R.I.D.-systemen worden aangewend, geëxploiteerd, ontwikkeld, onderhouden of moeten worden geïnstalleerd, opgebouwd, aangepast of uitgebreid, noodzakelijk is.

Art. 3.Artikel 2 is niet van toepassing op het personeel dat beschikt over een geldige veiligheidsmachtiging.

Brussel, 20 oktober 2011.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^