Ministerieel Besluit van 20 september 2010
gepubliceerd op 30 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010018363
pub.
30/11/2010
prom.
20/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen


De Minister van Landbouw, Gelet op de Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, Bijlage II, Sectie III;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2074/2005, van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 van het Europees Parlement en de Raad en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europese Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, Bijlage I;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965 en 27 mei 1997, artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001 en artikel 15, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, artikel 17;

Gelet op de kennisgeving aan de Commissie, op 26 februari 2010, tot aanvraag van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en van voorschriften met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij;

Overwegende het advies 48.513/1/V van de raad van State, gegeven op 3 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor runderen ouder dan 1 jaar vastgesteld in de bijlagen 1A en 1B. In elk geval dient een model 1A via een zelfklevend etiket te zijn aangebracht op de keerzijde van het paspoort (= beperkte verklaring via etiket).

Ingeval bijzondere meldingen nodig zijn, gebeurt dit middels het model 1B.

Art. 2.§ 1. Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor runderen jonger dan 1 jaar vastgesteld in de bijlage 2 A. § 2. Evenwel, voor runderen jonger dan 1 jaar die zijn gehouden conform het lastenboek "Belgian Controlled Veal", erkend bij het besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor landbouw van 3 juni 2009 houdende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling "Belgian Controlled Veal", is het model van de informatie over de voedselketen vastgesteld in bijlage 2B.

Art. 3.Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor schapen en geiten vastgesteld in bijlage 3.

Art. 4.Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor varkens vastgesteld in bijlage 4.

Art. 5.Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor eenhoevigen vastgesteld in bijlage 5.

Art. 6.§ 1. Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor mestkuikens vastgesteld in bijlage 6A. § 2. Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor ander pluimvee (dan mestkuikens) vastgesteld in bijlage 6B.

Art. 7.Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen voor gekweekt wild zijn : 1° bepaald in artikel 3 voor de tweehoevigen;2° bepaald in artikel 4 voor de everzwijnen;3° bepaald in artikel 6, § 2 voor de loopvogels.

Art. 8.In afwijking van artikel 1 kan de informatie over de voedselketen die aan de exploitant van het slachthuis wordt aangeleverd via een elektronisch bericht, een ander model aannemen voor zover inhoudelijk alle elementen bedoeld in de toepasselijke bijlage bij dit besluit, aanwezig zijn.

Brussel, 20 september 2010.

Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^