Ministerieel Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 28 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken
numac
1999024142
pub.
28/12/1999
prom.
21/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 6bis, ingevoegd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het akkoord van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, gegeven op 17 november 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat, om het wegwerken van de gevolgen van de dioxinecontaminatie te bespoedigen, zonder verwijl een vergoeding moet worden toegekend aan de laatste Belgische verkoper van de voedingsmiddelen die omwille van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden, Besluiten :

Artikel 1.Er wordt een Technische Commissie opgericht met als taak een beslissing te treffen over de aanvragen tot het bekomen van vergoedingen in toepassing van het ministerieel besluit van 26 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

Art. 2.De Technische Commissie is samengesteld uit : - een ambtenaar van het Instituut voor veterinaire keuring; - een ambtenaar van de Algemene Eetwareninspectie; - twee ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken; - twee ambtenaren van de federale administratie die de buitenlandse handel onder haar bevoegdheid heeft, waarvan één personeelslid kan zijn van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel.

Voor elk van de effectieve leden bedoeld in dit artikel worden één of meerdere plaatsvervangers aangeduid.

Art. 3.De Technische Commissie beraadslaagt geldig over de aanvragen tijdens een vergadering waarop minstens één effectief lid van elk ministerie of dienst bedoeld in artikel 2 of zijn plaatsvervanger aanwezig zijn.

De beslissingen van de Technische Commissie worden met unanimiteit genomen en genotuleerd in een verslag dat bij ieder dossier wordt gevoegd. In het verslag zijn de aard en de hoeveelheid van de voedingsmiddelen en de toegepaste kostprijs of forfaitaire prijs, alsmede het voorwerp en het bedrag van de toegekende vergoeding vermeld. Dit verslag wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangers die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

Bij gebrek aan unanimiteit wordt de beslissing genomen door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. De beslissing van de Minister is genotuleerd in een verslag waarin de vermeldingen bedoeld in het eerste lid zijn opgenomen en dat door hem is ondertekend.

Art. 4.Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de ambtenaar van het Instituut voor veterinaire keuring.

Art. 5.De beslissing van de Technische Commissie, desgevallend van de Minister, wordt aan de aanvrager medegedeeld.

Art. 6.De beslissingen houdende toekenning van vergoedingen worden wekelijks voor uitbetaling toegestuurd aan de rekenplichtige van de Dienst Begroting en Financiën van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met vermelding van het bedrag van de te betalen vergoeding, de naam, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager van de vergoeding.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 1999.

Mevr. M. AELVOET R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^