Ministerieel Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 03 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000099
pub.
03/05/2000
prom.
21/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998, op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 22 december 1977 en op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, inzonderheid op artikel 2 en op artikel 3, vervangen bij koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 november 1998 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1998 en 5 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het om technische en organisatorische redenen noodzakelijk is bijkomende subsidiëring te laten ingaan zes maanden voor de effectieve opstarting;

Overwegende dat het van belang is om de instellingen die een centrum van het eenvormig oproepstelsel beheren, dringend de middelen te verschaffen die in overeenstemming zijn met de wijziging van het aantal aangestelden;

Overwegende dat zeer dringend het noodzakelijk aantal aangestelden moet aangepast worden om de normale werking van deze centra te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1998 en 5 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Leuven » evenals het cijfer « 12 » ertegenover worden ingevoegd tussen de woorden « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » en « Bergen »;2° het cijfer « 39 » tegenover de woorden « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » wordt vervangen door het cijfer « 33 ».

Art. 2.Artikel 1, 1°, van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.

Artikel 1, 2°, heeft uitwerking met ingang van 24 februari 1999.

Brussel, 21 december 1999.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^