Ministerieel Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 22 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen do

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027020
pub.
22/01/2000
prom.
21/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven krachtens het koninklijk besluit van 18 maart 1983, waarbij zij gemachtigd wordt, onder staatswaarborg, leningen aan te gaan ten belope van een werkelijk bedrag van 6 250 000 000 frank


De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, en de Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het decreet van 25 oktober 1984 tot instelling van de « Société régionale wallonne du Logement » (Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij);

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven krachtens het koninklijk besluit van 18 maart 1983, waarbij zij gemachtigd wordt, onder staatswaarborg, leningen aan te gaan ten belope van een werkelijk bedrag van 6 250 000 000 frank, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1990 betreffende de ontbinding van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de overdracht van haar taken, goederen, rechten en verplichtingen naar het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en naar de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven krachtens het koninklijk besluit van 18 maart 1983, waarbij zij gemachtigd wordt, onder staatswaarborg, leningen aan te gaan ten belope van een werkelijk bedrag van 6 250 000 000 frank;

Gelet op de overeenkomst van 1 juni 1994 tussen de federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de regeling van de schulden van het verleden en de ermede verband houdende lasten inzake sociale huisvesting, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 1999;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 1999;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) van 13 september 1999;

Gelet op de instemming van de raad van bestuur van het « F.A.D.E.L.S. », gegeven op 7 september 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de rente op de kapitaalmarkt vrij laag is;

Overwegende dat de « Société wallonne du Logement » het hoofd moet bieden aan talrijke vervroegde betalingen door haar hypothecaire schuldenaars;

Overwegende dat de aan deze maatschappij terugbetaalde kapitalen niet zonder renteverlies herinvesteerd kunnen worden;

Overwegende dat het aangewezen is de « Société wallonne du Logement » in staat te stellen de liquiditeiten waarover ze beschikt aan te wenden voor de delging van haar schuld tegenover het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting, Besluit :

Artikel 1.De « Société wallonne du Logement » (S.W.L.) wordt ertoe gemachtigd de liquiditeiten waarover ze beschikt onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden aan te wenden voor de delging van haar schuld tegenover het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling is op 30 december 1999 vastgesteld op 1.345.148.687 BEF. § 2. De terugbetaling sluit de schuld van de « S.W.L. » af tegen de hoogste rentevoet, d.i. 7,75 %. § 3. Ten gevolge van de in § 1 van dit besluit bedoelde terugbetaling wordt de tabel voor de gewijzigde aflossing van de lening 1983-2013 tegen 7,75 %, bij dit besluit gevoegd.

Namen, 21 december 1999.

De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, M. DAERDEN

Bijlage Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tabel van de gewijzigde aflossing na vervroegde terugbetaling Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 december 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven krachtens het koninklijk besluit van 18 maart 1983, waarbij zij gemachtigd wordt, onder staatswaarborg, leningen aan te gaan ten belope van een werkelijk bedrag van 6 250 000 000 frank, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998.

Namen, 21 december 1999.

De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^