Ministerieel Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 15 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027048
pub.
15/02/2000
prom.
21/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999


De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare werken, De minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1998 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van 4 mei 1999 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op de begrotingsberaadslaging nr. 903 van 10 november 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 1999;

Overwegende dat kredieten naar basisallocatie 12.12.03 van organisatieafdeling 10 met als titel "Overeenkomst voor het beheer van de informatica-infrastructuur van het Ministerie - Financiering van nieuwe beleidsvormen" overgedragen moeten worden met het oog op de aankoop van informatica-materieel, Besluiten :

Artikel 1.Er worden kredieten ten belope van 2,3 miljoen BEF overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 13 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 09 van de organisatieafdelingen 10 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 1999.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. FORET J.-M. SEVERIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^